پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1399

پدافند رسانه ای در برابر ویروس شایعات کرونایی

همـــه ظرفیـــت هـــا بایـــد بـــرای خدمـــت بـــه انســـان، مهیـــا باشـــد. خداونـــد هـــم بـــرای بـــه تعالـــی رســـاندن اوســـت کـــه نـــه تنهـــا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 61 بازدید