شنبه امید

 

دوباره در پس پرده غفلت ماندیم

از کوچه ما گذشتی

و جمعه

به حسرت غروب کرد...

دوباره شنبه

و امیدی که برخاست

این جمعه

مستجاب می شود

نیاز لحظه های نیایش؟

آی ایستاده بر آستانه حضور

صدای گرم اذانت

ما را به نماز خواهد کشاند

بر آستان ظهور؟

خراسان - مورخ شنبه 1393/12/23 شماره انتشار 18931/صفحه4/همشهری سلام/اندکی صبر

/ 0 نظر / 94 بازدید