حماسه از «فهمیده» تا مرزبانان شهید

 
حسین فهمیده، یک نفر نبود که مردی او را نقطه پایان بگذارد، بلکه با شهادت رسید به نقطه سر خط و از سر خط نوشت حماسه را و به نمادی مانا تبدیل شد که هیچ توپ و بمبی نمی تواند او را از پای بیندازد بلکه این اوست که در حماسه های تمام ناشدنی، پایان بمب ها را رقم می زند. شاید قهرمانان ملی دیگر کشورها با مرگ به پایان برسند، اما فهمیده، اما قهرمانان ما که ریشه در «عبودیت» دارند و آب از شهود می نوشند نه به پایان که به جاودانگی می رسند و هر روز در قامت یک قهرمان ظهور می کنند. حماسه ای می آفریند و باز بسان ثروتی تجدیدپذیر در حساب ذخیره غیرت و تدبیر این مردم می مانند و به روز «مبادا» باز طلوع می کنند و بر تاریکی ظلمت دشمن می تازند. بنیان مرصوص می شوند در برابر هر کسی بخواهد به تعدی پای از مرز این سو بگذارد، تیر می شوند و بر هر قلبی که در آن از کینه این ملک نشانی باشد. فهمیده ها تمام ناشدنی اند منتهی هر روز به یک نام و یک نشان ظهور می کنند. یک روز جنوب عشق است و عاشق می طلبد از حسین فهمیده و بهنام محمدی تا حسین خرازی و همت و باکری و آبشناسان، یک روز غرب است و بروجردی و کاوه و صیاد شیرازی، یک روز خلیج فارس است و پیکان و سهند و جوشن و... و یک روز عرصه فناوری هسته ای و شهریاری و علیمحمدی و احمدی روشن و... یک روز هم بیابان های تفدیده بلوچستان است که دست به دعا برمی دارد برای ظهور فهمیده ها، «سرباز»، کربلایی «سردار» می شود و خون شیعه و سنی پای درخت عزت اسلامی می ریزد، یک روز مسجد نشینان علی بن ابیطالب زاهدان، نقش فهمیده را به عهده می گیرند و امروز، مرز سراوان عطر جنوب می گیرد و سربازان مرزدار، حماسه می سازند. شهید فهمیده با نارنجک به زیر تانک دشمن رفت و راه ورودشان را بست، امروز مرزبانان، راست قامت تر از همیشه جلوی تعدی و چنگ اندازی اشرار و تروریست ها را سد می کنند. اینکه زبونان دریوزه و تروریست های وحشی، در نقطه صفر مرزی دست به جنایت می زنند، نشانگر این است که دست آنان چنان کوتاه شده است که نمی توانند این سوتر چنگ اندازند چرا که نسل حسین فهمیده، بیدار و مقتدر راه را بر گام های آلوده بسته است. آری فهمیده تکرار می شود، این را همه دشمنان بدانند که این ملک از زادن حماسه سازان هرگز سترون نمی ماند، اما مسئولان کشورمان نیز «باید» این «فهمیده های مرزبان» را به جان عزیز دارند و با تهیه «بهترین» امکانات و «قوی ترین» تجهیزات، چنان یاری کنند که دشمن جرأت نگاه کردن به این سو را نداشته باشد. چنان دیپلماسی را با اقتدار پیش ببرند که همسایه ها نیز «مجبور» شوند سد راه اشرار شوند. فهمیده در مرز آماده جانبازی است اما مسئولان هم باید با قدرت در عرصه های مدیریت و دیپلماسی نماد حسین فهمیده باشند که این ملک همواره مهیای زادن قهرمانان در همه عرصه هاست...
/ 0 نظر / 95 بازدید