آن روزکه از زمین نورمی جوشید


 

آن روزکه از زمین نورمی جوشید درپی پیغامی که ازآسمان آمده بودفرشتگان به تماشای واقعه ای پرده ها را کنار زدند که حبیب ا... دست ولی ا... را به دست گرفت

تا ادامه راه را به همه نشان دهد و از آن پس «غدیر» یک اسم رمز است برای گشودن دروازه های معرفت و «علی» نامی است که انسان با آن کرامت می یابد.

صفحه 01 صفحه اول ، شماره سریال 17157 ، تاریخ انتشار 870926
/ 0 نظر / 4 بازدید