باقر...باقر! ... به گوشي؟


غلامرضا بني اسدي
rbaniasadi@ yahoo. com
باقر...باقر...! به گوشي؟ اينجا شلمچه...كربلاي پنج ... افتاديم تو محاصره...كمك مي خوايم...باقر...باقر...به گوشي؟ بچه ها دارند قتل و عام مي شن...كمك... باقر...باقر ...به گوشي؟ اينجا ايران...تهران...مشهد...اصفهان...اصلا هر شهر و روستاي كشور شده محور عملياتي...چكار مي كنيم ما؟ «ترياك»...تر و خشك را با هم مي سوزاند...«شيره»، شيره جان نسل جوان را مي مكد«حشيش» «بنگ» مي كند نسل فردا را...«هروئين» همت وغيرت را مي خشكاند و «كريستال»...چقدر شكستني شده ايم ما...      باقر...باقر...به گوشي؟ چقدر شكستني شده ايم؟... چقدر درد داريم چقدر بداخلاقي هاي بزرگان، جامعه را بداخلاق كرده است؟ انگار بعضي ها زبان ندارند يا زبانشان از جنس مشت است و لگد... نگاه كن تو كوچه چقدر همديگر را مي زنند! پدر، پسر را مي كشد، برادر برادر را، مادر فرزند را...عراقيها نيامده اند...بعضي ها يك پا شدن«بعثي» حتي به زخميها هم شليك مي كنند! بالانشين ها انگار در «كما »هستند!
باقر...باقر...به گوشي؟ روزنامه ها نوشتند چند مرد يك دخترك 5/4 ساله كه در خانه اش مشغول بازي بود را ربودند و...پيكر نيمه جانش روي دستان پدرش راهي بيمارستان شد با غرور شكسته، حيثيت شكسته...سروها را اين تندبادها مي شكند...يك خبر ديگر؛ سارقان با جعل عنوان مامور آب وارد خانه اي شدند و به دخترك 9 ساله...از اين دست خبرها هم زياد است كجا هستيم ما؟ كجا؟...
باقر...باقر...به گوشي؟ سرقت پاييني ها شده «دزدي »و بالاييها «اختلاس» يك نفر بايد اين دستها را قطع كند، اين دستها مثل «ساطور»، «حاجي ثابت» و «يلي» و...مي خواهد ...مثل كربلاي پنج!
باقر...باقر...!به گوشي؟ حالا تو مسئول امنيتي، حالا همه ايران شلمچه توست... حالا دشمن نه از لوله «قناسه» كه از نگاههاي گناه آلود شليك مي كند.به کد صحبت مي كنم چادر چقدر كمياب شده...نگاهها... نگاهها...شب گردي ها...پارتي ها...ديگر به بمباران شيميايي احتياجي نيست، خيلي از بالانشين ها دركما هستند! مي داني باقر گاهي احساس مي كنم بعضي ها وقتي بالا مي روند پايين را نمي بينند.اما تو بچه شلمچه اي مي فهمي «درياچه ماهي يعني چه» «دوئيجي» يعني چه «بوارين» يعني چه. حالا تو مسئول امنيت اين جبهه اي، كاري بكن سردار!
منظور از باقر- سردار قاليباف، فرمانده نيروي انتظامي و فرمانده اسبق لشكر 5 نصر در عمليات كربلاي پنج است.

/ 0 نظر / 135 بازدید