خرمشهر‭ ‬در‭ ‬آتش

از‭ ‬آسمان‭ ‬آتش‭ ‬مي‮ ‬بارد‮...‬‭ ‬اين‭ ‬جمله اي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬خبرنگار‭ ‬خراسان‭ ‬در‭ ‬توصيف‭ ‬گرماي‭ ‬خرمشهر‭ ‬و‭ ‬آبادان‭ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬صحبت هايش‭ ‬هم‭ ‬بارها‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬تكرار‭ ‬كرد‮.‬‭ ‬دريابان‭ ‬مي‮ ‬گفت‭ ‬از‭ ‬آسمان‭ ‬آتش‭ ‬مي‮ ‬بارد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬چنين‭ ‬هنگامه اي‭ ‬كه‭ ‬هواي‭ ‬سرد‭ ‬مثل‭ ‬آب‭ ‬براي‭ ‬حيات‭ ‬ضروري‭ ‬است‭ ‬روزگار‭ ‬برق‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬شهر‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬وضعيت‭ ‬آب‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬آمده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬منطقه‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬شرب‭ ‬نامطلوب‭ ‬بايد‭ ‬قطعي‭ ‬و‭ ‬نوسانات‭ ‬برق‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬تحمل‭ ‬كنند‭ ‬و‮...‬‭ ‬چه‭ ‬تحملي‭ ‬دارند‭ ‬مردم‭ ‬‮ ‬آبادان،‭ ‬مردم‭ ‬خرمشهر،‭ ‬همان ها‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬ديار‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬عراقي‮ ‬هاي‭ ‬متجاوز‭ ‬حماسه‭ ‬آفريدند‭ ‬و‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬هشت‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬حسرت‭ ‬ديار‭ ‬و‭ ‬خانه‭ ‬خويش‭ ‬سوختند‭ ‬وقتي‭ ‬هم‭ ‬باز‭ ‬آ مدند،‭ ‬خرابه نشين‭ ‬شدند‭ ‬اما‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬قرار‭ ‬بود‭ ‬خرمشهر‭ ‬را،‭ ‬آبادان‭ ‬را‭ ‬بهتر‭ ‬از‭ ‬پيش‭ ‬بسازيم،‭ ‬چنان كه‭ ‬در‭ ‬خور‭ ‬شأن‭ ‬مردم‭ ‬اين‭ ‬شهرها‭ ‬و‭ ‬شهيدان‭ ‬و‭ ‬رزمندگانش‭ ‬و‭ ‬شايسته‭ ‬نام‭ ‬بلند‭ ‬ايران‭ ‬باشد‭ ‬اما‮...‬‭ ‬آب،‭ ‬اما‭ ‬برق،‭ ‬اما‮...‬‭ ‬بگذريم؛‭ ‬نادر‭ ‬دريابان‭ ‬مي‮ ‬گويد‭ ‬از‭ ‬آسمان‭ ‬آتش‭ ‬مي‮ ‬بارد‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬ما‭ ‬داريم‭ ‬برق‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬برخي‭ ‬كشورهاي‭ ‬همسايه‭ ‬صادر‭ ‬مي‮ ‬كنيم‭ ‬حالا‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬چه‭ ‬قيمتي‭ ‬بماند‮!‬‭ ‬پس‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬بگذريم‮.‬‭ ‬هم‭ ‬طاقت‭ ‬جانباز‭ ‬دريابان‭ ‬زياد‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬طاقت‭ ‬همشهريانش‮.‬‭ ‬مردمي‭ ‬كه‭ ‬جنگ‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬گذرانده اند‭ ‬امروز‭ ‬هم‭ ‬وضعيت‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬برق‭ ‬را‭ ‬تاب‭ ‬خواهند‭ ‬آورد‭ ‬اما‭ ‬اميدواريم‭ ‬بعضي‭ ‬افراد‭ ‬خجالت‭ ‬نكشند‮!‬
از‭ ‬آسمان‭ ‬آتش‭ ‬مي‮ ‬بارد‮...‬‭ ‬اين‭ ‬حرف‭ ‬دريابان‭ ‬تنها‭ ‬نيست،‭ ‬چرخابي‭ ‬از‭ ‬دزفول‭ ‬هم‭ ‬همين‭ ‬روايت‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬روزهاي‭ ‬داغ‭ ‬‮«‬خرماپزان‮»‬‭ ‬مي‮ ‬گويد‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬از‭ ‬وضعيت‭ ‬نوسان‭ ‬برق‭ ‬كه‭ ‬امان‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬برد‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬سرماي‮ ‬‭ ‬آب‭ ‬‮«‬دز‮»‬‭ ‬هم‭ ‬چاره‭ ‬كار‭ ‬نيست‭ ‬تازه‭ ‬همه‭ ‬شهر‭ ‬هم‭ ‬كه‭ ‬نمي‭ ‬توانند‭ ‬تن‭ ‬به‭ ‬آب‭ ‬بزنند‮.‬‭ ‬حاجي‮ ‬پور‭ ‬از‭ ‬شوشتر‭ ‬هم‭ ‬روايتش‭ ‬از‭ ‬هوا‭ ‬و‭ ‬وضع‭ ‬برق،‭ ‬همين‭ ‬است؛‭ ‬از‭ ‬آسمان‭ ‬آتش‭ ‬مي‮ ‬بارد‭ ‬و‭ ‬روزگار‭ ‬برق‭ ‬هم‭ ‬خوب‭ ‬نيست‮.‬‭ ‬رضايي‭ ‬ميرقاعد‭ ‬از‭ ‬اهواز‭ ‬هم‭ ‬همين‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬گويد‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬حرف‭ ‬مشترك‭ ‬آن ها،‭ ‬يك‭ ‬سوال‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬ذهن‭ ‬مي‮ ‬آورد‭ ‬كه‭ ‬چرا‭ ‬هر‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬فصل‭ ‬گرما‭ ‬بايد‭ ‬قصه‭ ‬اين‭ ‬باشد؟‭ ‬چرا‭ ‬برق‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬هنگام‭ ‬نياز‭ ‬به‭ ‬مرخصي‭ ‬برود؟‭ ‬چرا‭ ‬وسايل‭ ‬سرمايشي‭ ‬و‭ ‬ساير‭ ‬لوازم‭ ‬برقي‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬نوسان‭ ‬برق‭ ‬بايد‭ ‬آسيب‭ ‬ببينند؟‭ ‬راستي‭ ‬چه‭ ‬كسي‭ ‬مسئول‭ ‬اين‭ ‬قضيه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬سوال‭ ‬ديگر؛‭ ‬آيا‭ ‬نمي‮ ‬شود‭ ‬كار‭ ‬را‭ ‬چنان‭ ‬تدبير‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬‮«‬خرماپزان‮»‬‭ ‬هوا،‭ ‬برق‭ ‬با‭ ‬مردم‭ ‬همراهي‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬آن ها‭ ‬فقط‭ ‬مشكل‭ ‬گرما‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬نه‭ ‬مشكل‭ ‬دريغ‭ ‬سرما‭ ‬و‭ ‬نوسان‭ ‬برق‭ ‬و‭ ‬آسيب‭ ‬ديدن‭ ‬وسايل‭ ‬مردم،‭ ‬نه‭ ‬آسيب هاي‭ ‬رواني‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬دلخوري‭ ‬مردم‮...‬
فكر‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬اين‭ ‬مشكل‭ ‬آن‭ ‬قدر‭ ‬بزرگ‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬تدبير‭ ‬مسئولان‭ ‬و‭ ‬امكانات‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬چاره‭ ‬كردن‭ ‬آن‭ ‬عاجز‭ ‬باشد‭ ‬فقط‭ ‬توجه‭ ‬ويژه‭ ‬مي‮ ‬خواهد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬فصل‭ ‬ويژه،‭ ‬مناطق‭ ‬گرم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬ويژه‭ ‬ببينند‭ ‬و‭ ‬اجازه‭ ‬بروز‭ ‬مشكل‭ ‬را‭ ‬ندهند‭ ‬تا‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬حق‭ ‬خويش‭ ‬كه‭ ‬همانا‭ ‬برخورداري‭ ‬از‭ ‬امكانات‭ ‬شايسته‭ ‬است‭ ‬برسند‮.‬
‭ ‬توجه‭ ‬داريم‭ ‬كه‭ ‬خوزستان‭ ‬تنها‭ ‬منطقه‭ ‬گرم‭ ‬نيست،‭ ‬هرمزگان‭ ‬را،‭ ‬چابهار‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬مناطق‭ ‬گرم‭ ‬را‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬ويژه‭ ‬ديد،‭ ‬ويژه‭ ‬برنامه ريزي‭ ‬و‭ ‬‮«‬ويژه‮»‬‭ ‬عمل‭ ‬كرد‭ ‬تا‭ ‬شرايط‭ ‬مردم‭ ‬‮«‬عادي‮»‬‭ ‬شود‮.‬(ص-۶)

/ 0 نظر / 103 بازدید