بعثت اخلاق

 

خداوند برای زندگی برتر و زیست مومنانه، یک الگو فرادیده و فرا راه همه ما قرار داده و به تاکید ما را به در پیش گرفتن مشی آن الگو فراخوانده است. «و لکم فی رسول ا... اسوة حسنه» چشم ها را باز می کند به تماشای بزرگ ترین واقعیتی که در پهنه تاریخ شکل گرفته است. واقعه ای به نام بعثت. چشم  های باز هم باید «دیده بان» این واقعه بزرگ باشند برای انتقال این داده ها به «داده پردازی عقل»، تا عقل و خرد هم چشم بگشاید به فهم بعثت، این فهم است که پیامبر درون را با پیامبر برون همراه و هماهنگ می کند تا «هارمونی» ایمان شکل بگیرد. ایمان که به «ژرفا» رسید، انسان ها به «ماهیان بحر کبریا» و ترجمه آیات انبیا تبدیل خواهند شد تا بشریت به فهم بازخوانی و بازسازی بعثت مفتخر شود. چه بعثت به معنای روزی که عید شد، در همان یک روز نماند بلکه با هر آیه ای که نازل می شد، جان مصطفی از طرب بعثت سرشار می شد و جان را و جهان را به وجد می آورد و بر ذره ذره خاک حدیث تسبیح می خواند تا هر ذره، خود به آیه ای بدل شود برای اشارت دادن نگاه های کنجکاو به حقیقت. آری در بیست و هفتم رجب، بعثت رقم خورد، اما قرار نبود و نیست که در همان یک روز خلاصه شود؛ بلکه بعثت به اندازه آیات قرآن و به اندازه جان های طربناک تکرار می شود و همان گونه که رسول ا... (ص) اسوه حسنه می شود برای همه و برای همیشه، بعثت هم به تجربه مدام مردمان باید تبدیل شود و الا اگر به فهم بعثت نرسیم و خیزش روشنایی را در خویش تجربه نکنیم کجا خواهیم توانست آیات قرآن را فهم کنیم و از رسول ا...(ص) که قرآن مجسم است، سرمشق گیریم. پس باید مبعوث شویم به زیست مومنانه به پیامبرانه زندگی کردن، چه این گونه زیستن غایت کمال بشری است و کامل کردن اخلاق انبیا در زندگی خویش هم شکر نعمت بعثت. چه شکر نعمت باید از جنس نعمت باشد و روشن است وقتی فلسفه بعثت «لاتمم مکارم الاخلاق» «تقریر» شده است. مکارم اخلاق و زیبایی های پنداری و گفتاری هم باید در رفتار ما «تقدیر» شود.

 

به فهم و باور من، امروز و هر روز، تکلیف همه ما را مبعوث شدن نوشته اند و مصطفی شدن. وقتی که مصطفی شدیم از بهشت بعثت قامت خواهیم کشید و از زیبایی سرشار خواهیم شد. صداقت تعریف رفتار و کردار ما خواهد بود و ایثار، دست های دهنده ما را تا رفعت از خودگذشتگی برخواهد کشید. عدالت، نه در کلام که در کردار ما تبلور خواهد یافت. توسعه اخلاقی انسان، بستر را برای توسعه اقتصادی و فرهنگی و سیاسی، فراهم خواهد کرد. نگاه ها مهربان تر خواهد شد و لب ها به زیبایی لبخند فخر خواهد یافت. باران نیز از آسمان کریمانه خواهد بارید تا خشکسالی را از زمین بزداید، آن گونه که باران ایمان، بی ایمانی و فقر صداقت را از جان ها می شوید. اخلاق نبوی که توسعه یابد نیازمندان، بی فرصت سوال، اجابت خواهند شد و برخورداران از همنشینی با فقرا، دامن نخواهند کشید. بیماری جسمی مثل بیماری های روحی، رو به کاهش خواهد گذاشت و لحظه به لحظه زیبایی در افزایش خواهد بود و ... آری، بعثت زیباترین و بزرگ ترین و در عین حال مظلوم ترین واقعه است که اگر غبار مظلومیت از آن و غبار غفلت از نگاه و دل ما برخیزد، به بصیرت خواهیم رسید و درس آموز مکتب عملی رسول ا... خواهیم شد.

صفحه 09 اجتماعی ، شماره سریال 17316 ، تاریخ انتشار 880428
/ 0 نظر / 90 بازدید