ماجرای بانوی زیبارو

می گویند، از هر دست که بدهی، از همان دست می گیری. این یک واقعیت است که در زندگی برای همه ما به تجربه تبدیل شده است. دیده ایم که اگر چشم در زندگی مردم بچرخانیم، از آن سوی دیوار هم که شده، هزار چشم در زندگی ما باز خواهد شد. اگر پا روی آبروی کسی بگذاریم، سیل راه خواهد افتاد و ما را با خود خواهد برد. اگر .... بله، در این "کوه" جهان، فعلی که مرتکب می شویم در باره خودما صرف خواهد شد. من این مثال را که دیدم، به این نگاه رسیده و یاد سخنان ماندگار یک همسر شهید افتادم. اول این تمثیل زیبا را بخوانید؛
زن زیبایی به عقد مرد زاهد و مومنی در آمد. مرد بسیار قانع بود و زن تحمل این همه ساده زیستی را نداشت. روزی تاب و توان زن به سر رسید و با عصبانیت رو به مرد گفت: حالا که به خواسته های من توجه نمی کنی، خود به کوچه و برزن می روم تا همگان بدانند که تو چه زنی داری و چگونه به او بی توجهی می کنی، من زر و زیور می خواهم!
مرد در خانه را باز کرد و روبه زن می گوید: برو هر جا دلت می خواهد!
زن با نا باوری از خانه خارج شد، زیبا و زیبنده!
غروب به خانه آمد .
مرد خندان گفت: خوب! شهر چه طور بود؟ رفتی؟ گشتی؟ چه سود که هیچ مردی تو را نگاه نکرد .
زن متعجب گفت: تو از کجا می دانی؟
مرد جواب داد: و نیز می دانم در کوچه پسرکی چادرت را کشید!
زن باز هم متعجب گفت : مگر مرا تعقیب کرده بودی؟
مرد به چشمان زن نگاه کرد و گفت: تمام عمر سعی بر این داشتم تا به ناموس مردم نگاه نیاندازم، مگر یکبار که در کودکی چادر زنی را کشیدم!... بله، دنیا عرصه گرفتن با همان دستی است که داده ایم. چشم های پاک، نه فقط برای دیگران که اول برای خود و خانواده خود حریم می سازند. یادم هست این سخنان همسر سردار حلال اندیش اسلام ، عبدالحسین برونسی که می گفت: دیوار خانه خراب بود و آقا عبدالحسین قرار بود دیوار را درست کند و بعد به جبهه برود اما یک دفعه دیدم که ساکش را برای سفر به جبهه می بندد. گفتم ، پس دیوار چه؟ تمام خانه دیده می شود! با همان صفای همیشگی اش گفت: من به خانه و ناموس کسی نگاه نکرده ام، کسی هم به این خانه نگاه نخواهد کرد! راست می گفت، کسی نگاه نکرد . عالم را عرصه تعامل بدانیم. هر عملی که کردیم، عکس آن به خود ما باز می گردد و ما در هر حال همانی را می درویم که با اعمال خود کشته ایم پس هشدار که در مزرعه جز خوبی نکاریم.......
ب / شماره 3537 / یکشنبه 24 دی 1396/ صفحه اول و 3
/ 0 نظر / 99 بازدید