سهم خراسان از عاشورای انقلاب

هیچ از خود پرسیده ایم که سهم ما در عاشورا چیست و برای خود چه نقشی تعریف کرده ایم؟ این که نمی گویم تعریف کرده اند از این روست که کارگردان خلقت، نقش ها را تعریف کرده و انتخاب آن را به خود ما واگذاشته است لذاست که می بینیم مولا امام حسین علیه السلام در آخرین لحظات زندگی که همه یارانشان به شهادت رسیده اند و در آن دشت پربلا، جز سپاه دشمن نیست، پرشکوه ترین «دعوت» را آشکار می کند و «هل من ناصر ینصرنی» می خواند تا شاید آن روز از آن میان کسی به اصلاح نقش خود برخیزد و از سپاه تباهی و سیاهی به سپاه سفیدی بپیوندد و یا این که در عصرهای آینده، و از میان نسل های آینده افراد نقش خود را چنین رقم بزنند.چنان که از آن پس کم نمی بینیم کسانی که برای خود نقش حسینی قائل شده اند و لباس شهادت پوشیده اند و جاودانه شده اند و از آن جمله است، عاشورایی که در هفتم تیر سال ۶۰ در «سرچشمه» تهران شکل گرفت تا کسانی که در زندگی خود به همه یزیدهای هزار رنگ «نه» گفته بودند و در نقشی حسینی رودر روی یزیدیان ایستاده بودند. شهادت را یک بار دیگر به هفتاد و دو قرائت تلاوت کنند. در این میان، خراسانیان هم نقش پرشکوه یافتند و ما نیز روشنایی نگاه آن شهیدان را در زوایای زندگی خویش جاری می بینیم و در زلال اندیشه آنان جان می شوییم.در عاشورای سال ۶۰، ما شهید دکتر عبدالحمید دیالمه را پیک ایمان خود به شهادت کردیم که هم داروساز دردهای جسمی بود و هم دوای دردهای روحانی ما را با خود داشت. نسل میانسال ما هنوز شیرینی کلام روشنگر او را در کام و چراغ روشنگری او را در جان، روشن دارند.صدای معرفت آور و فریاد روشنگر او هنوز تازه است. شهید حجت الاسلام دکتر قاسم صادقی نیز دیگر سند آزادگی خراسانیان بود که در این عاشورا، پیوند ما را با امام حسین مستحکم تر کرد. او که خود تجسم وحدت حوزه و دانشگاه بود با خون خود هم پیوند این دو نهاد فرهنگ ساز را استحکامی افزون بخشید. دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد امروزه به تصویر آن عزیز مزین است و در حافظه خود کلام روشن اورا به یادگار دارد.دیگر سردار عاشورایی خراسانیان شهید علی اکبر دهقان نماینده آگاه و آگاهی آفرین تربت جام بود که جام جانش، چراغ روشنایی را حیاتی دوباره بود و...اینک ماییم، ما خراسانی ها که باید پس از ۲۸ سال در تعریفی دیگر هم نسبت خود را با جلودارانی که در عاشورای انقلاب تقدیم کردیم مشخص کنیم و هم نسبت خود را با عاشورای حسینی تعریف کنیم. راستی ما در دایره تقدیر، کجا ایستاده ایم و بر مدار کدام پرگار و کدام نقطه حرکت می کنیم راستی ما کجا ایستاده ایم؟صفحه R07 فرهنگ (رضوی) ، شماره سریال 17299 ، تاریخ انتشار 880407

 

/ 0 نظر / 87 بازدید