حساسيت‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬ميراث‭ ‬فرهنگي

مردم،‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬نگران‭ ‬آثار‭ ‬باستاني،‭ ‬فرهنگ‭ ‬ديرپا‭ ‬و‭ ‬ميراث‭ ‬فرهنگي‭ ‬كشور‭ ‬خويش‭ ‬هستند.چنانكه‭ ‬تخريب‭ ‬يك‭ ‬نماد‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬ميدان‭ ‬مشهد‭ ‬واكنش‭ ‬شديد‭ ‬شهروندان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پي‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬قصه‭ ‬قبر‭ ‬كورش‭ ‬هم‭ ‬صداي‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آورده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬حاضر‭ ‬نيستند‭ ‬حتي‭ ‬به‭ ‬بهاي،‭ ‬راه اندازي‭ ‬يك‭ ‬سد،‭ ‬از‭ ‬ميراث‭ ‬خود‭ ‬دست‭ ‬شويند‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬تعلق خاطر‭ ‬به‭ ‬ميراث‭ ‬فرهنگي‭ ‬بسيار‭ ‬عزيز‭ ‬است‮.‬‭ ‬يادم‭ ‬هست،‭ ‬در‭ ‬ماجراي‭ ‬جيرفت‭ ‬و‭ ‬كاوش هاي‭ ‬غيرقانوني‭ ‬و‭ ‬قاچاق‭ ‬اشياي‭ ‬عتيقه‭ ‬به‭ ‬هشدار‭ ‬گفتم‭ ‬راه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بيراهه‭ ‬گره‭ ‬زده ايم‭ ‬و‭ ‬اين«خود‮»‬‭ ‬ديدن،‭ ‬بهاي‭ ‬سنگين«نديدن‭ ‬ايران‮»‬‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬روز،‭ ‬راديوهاي‭ ‬بيگانه‭ ‬بر‭ ‬سست‭ ‬شدن‭ ‬تعلقات‭ ‬ملي‭ ‬كه‭ ‬تظاهر‭ ‬آشكار‭ ‬قاچاق‭ ‬ميراث‭ ‬فرهنگي‭ ‬است،‭ ‬شادمانه‭ ‬تاكيد‭ ‬داشتند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬دم«آرزو‮»‬،‭ ‬گردوي‮«‬اميد‮»‬‭ ‬مي‮ ‬شكستند‮.‬‭ ‬چه‭ ‬خوب‭ ‬مي‮ ‬دانستند‭ ‬در‭ ‬هم‭ ‬شكستن‭ ‬كشوري،‭ ‬كه‭ ‬تعلق‭ ‬مردمانش‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬ندارد،‭ ‬كار‭ ‬چندان‭ ‬دشواري‭ ‬نيست.امروز،‭ ‬اما،‭ ‬حساس‭ ‬شدن‭ ‬مردم‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬آثار‭ ‬باستاني‮ ‬شان‭ ‬را‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬چشمان‭ ‬تعجب زده‭ ‬بيگانگان،‭ ‬به‭ ‬ديده‭ ‬تكريم‭ ‬نگريست‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬صداي‭ ‬بلند‭ ‬فرياد‭ ‬كرد،‭ ‬مردم‭ ‬ما‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬تاريخ‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬خود‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬حساس‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬غيور‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬حاضر‭ ‬نيستند‭ ‬قيمت‭ ‬آسايش‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬ذخيره‭ ‬بپردازند‮.‬‭ ‬چنانكه‭ ‬صداي‭ ‬همه‭ ‬ايرانيان‭ ‬از‭ ‬گوشه،‭ ‬گوشه‭ ‬اين‭ ‬ملك‭ ‬براي‭ ‬قصه‭ ‬آبگيري‭ ‬سد‭ ‬سيوند‭ ‬بلند‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬ماجراي‭ ‬ميدان‭ ‬نقش‭ ‬جهان،‭ ‬چهارباغ،‭ ‬توس،‭ ‬طاق بستان‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬اوضاع‭ ‬را‭ ‬هوشيارانه‭ ‬رصد‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬تا‭ ‬مبادا‭ ‬آثار‭ ‬باستاني‭ ‬صدمه‭ ‬بيند‭ ‬و‭ ‬مبادا،‭ ‬بيگانه‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬سست‭ ‬شدن‭ ‬تعلقات‭ ‬ملي‭ ‬بگذارد‮.‬‭ ‬مردم‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬فرهنگ‭ ‬خود،‭ ‬به‭ ‬گنج هاي‭ ‬به‭ ‬امانت‭ ‬گذاشته‭ ‬شده‭ ‬درخاك‭ ‬خويش‭ ‬غيرت‭ ‬مي‮ ‬ورزند‭ ‬و‭ ‬چنين‭ ‬ملتي‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬بيگانه،‭ ‬جز‭ ‬با‭ ‬سرافراشته‭ ‬و‭ ‬چشماني‭ ‬پرغرور‭ ‬نمي‮ ‬ايستد‮.‬‭ ‬مردمي‭ ‬كه‭ ‬اجازه‭ ‬نمي‮ ‬دهند‭ ‬خيابان‭ ‬چهارباغ‭ ‬حتي‭ ‬با‭ ‬عبور‭ ‬مترو،‭ ‬بلرزد‭ ‬هرگز‭ ‬و‭ ‬هرگز‭ ‬و‭ ‬هرگز‭ ‬اجازه‭ ‬نمي‮ ‬دهند،‭ ‬چكمه‭ ‬سرباز‭ ‬بيگانه،‭ ‬ذره اي‭ ‬از‭ ‬خاك‭ ‬وطن‭ ‬را‭ ‬بلرزاند‮.‬‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬دنيا‭ ‬در‭ ‬هشت‭ ‬سال‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬ما‭ ‬ديده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬ياد‭ ‬داشته‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬آري‭ ‬بايد‭ ‬دريافته‭ ‬باشند‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬سال ها‭ ‬و‭ ‬شايد‭ ‬همه‭ ‬عمرمان‭ ‬طاق‭ ‬بستان‭ ‬را‭ ‬نبينيم،‭ ‬نقش‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬نبينيم،‭ ‬اما‭ ‬چشم‭ ‬زخم‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬روا‭ ‬نمي‮ ‬داريم‮.‬‭ ‬پس‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬مرزهاي‭ ‬كشور‭ ‬با‭ ‬غيرتي‭ ‬صدچندان‭ ‬به‭ ‬حراست‭ ‬مي‮ ‬پردازيم‮.‬‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬دنيا‭ ‬بايد‭ ‬خوب‭ ‬دريافته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬معلم هاي‭ ‬تاريخ‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬جهان‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬ياد‭ ‬مردم‭ ‬خود‭ ‬بياورند،‭ ‬ايراني‭ ‬اگر‭ ‬در‭ ‬شرق‭ ‬كشور‭ ‬هم‭ ‬زندگي‭ ‬كند،‭ ‬دلش‭ ‬اين‭ ‬قدر‭ ‬وسعت‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬كرمانشاه،‭ ‬بتپد‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬اراده اش‭ ‬اين‭ ‬قدر‭ ‬بلند‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬كنار‭ ‬درياي‭ ‬مازندران‭ ‬تاحاشيه‭ ‬خليج‭ ‬هميشه‭ ‬فارس‭ ‬از‭ ‬خاك‭ ‬خويش‭ ‬حفاظت‭ ‬كند.مردم‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬ميراث‭ ‬فرهنگي‭ ‬خويش‭ ‬حساسند‮.‬‭ ‬خدا‭ ‬كند‭ ‬مسئولان‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬دريافت‭ ‬اين‭ ‬واقعيت‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬مردم‭ ‬باشند‮.‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 93 بازدید