از‭ ‬قلم افتادگان‭ ‬در‭ ‬خراسان‭ ‬جنوبي

 روستايي‭ ‬كه‭ ‬من‭ ‬ديدم‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬حدود‭ ‬يك‭ ‬دهه‭ ‬خشكسالي‭ ‬هنوز‭ ‬نفس‭ ‬مي‮ ‬كشد‭ ‬و‭ ‬نبض‭ ‬روستاييان‭ ‬اميدوارانه‭ ‬مي‮ ‬زند‭ ‬و‭ ‬چشمان‭ ‬خسته‭ ‬آنان‭ ‬هنوز‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬دريافت‭ ‬مفهومي‭ ‬تازه‭ ‬از‭ ‬واژه‭ ‬شكفتن‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دستان‭ ‬ترك‭ ‬خورده شان‭ ‬هنوز‭ ‬وصله هاي‭ ‬آرزو‭ ‬يافت‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬هنوز‮...‬اين‭ ‬همه‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬تدبير‭ ‬امور‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬نظام‭ ‬اسلامي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬روستاهاي‭ ‬خشك‭ ‬خراسان‭ ‬جنوبي‭ ‬اميد‭ ‬بودن‭ ‬را‭ ‬زنده‭ ‬نگه‭ ‬داشته‭ ‬است‮.‬‭ ‬مردم‭ ‬روستا‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬دانند‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهادها‭ ‬و‭ ‬سازمان هاي‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬كساني‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ياد‭ ‬نبرده اند‭ ‬بلكه‭ ‬براي‭ ‬فراموش‭ ‬كردن‭ ‬‮«‬فراموشي‮»‬‭ ‬برنامه‭ ‬مي‮ ‬نويسند‭ ‬و‭ ‬دراين‭ ‬راستا‭ ‬با‭ ‬چشم‭ ‬باز‭ ‬به‭ ‬روستا‭ ‬نگاه‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬مهر‭ ‬دست‭ ‬سرمازده‭ ‬روستايي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬گرمي‭ ‬مي‮ ‬فشارند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬رهگذر‭ ‬يك‭ ‬نام‭ ‬بيشتر‭ ‬براي‭ ‬روستاييان‭ ‬خوش آهنگ‭ ‬است‮:‬‭ ‬‮«‬كميته‭ ‬امداد‭ ‬امام‭ ‬خميني‮»‬‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬گسترش‭ ‬چتر‭ ‬حمايت‭ ‬خويش،‭ ‬روستاييان‭ ‬بيشتري‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬پوشش‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬افراد‭ ‬زيادي‭ ‬را‭ ‬ياري‭ ‬رسانيده‭ ‬است‮.‬‭ ‬اين‭ ‬جاي‭ ‬قدرداني‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬دست مريزاد‮.‬‭ ‬اما‭ ‬دراين‭ ‬ميان،‭ ‬ماجراي‭ ‬‮«‬از‭ ‬قلم‭ ‬افتادگان‮»‬‭ ‬هم‭ ‬شنيدني‭ ‬است،‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬روستاهاي‭ ‬خراسان‭ ‬جنوبي‭ ‬و‭ ‬مشخصا،‭ ‬روستاهاي‭ ‬بخش‭ ‬مركزي‭ ‬بيرجند،‭ ‬من‭ ‬افرادي‭ ‬را‭ ‬ديدم‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬نياز‭ ‬شديد،‭ ‬از‭ ‬حمايت‭ ‬محروم‭ ‬مانده‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬ميان‭ ‬آنها،‭ ‬ماجراي‭ ‬مردي‭ ‬با‭ ‬هفت‭ ‬فرزند‭ ‬و‭ ‬زني‭ ‬عليل‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬پاافتاده،‭ ‬تلخي‭ ‬را‭ ‬معناي‭ ‬ديگري‭ ‬مي‮ ‬بخشيد‮.‬‭ ‬او‭ ‬مجبور‭ ‬بود‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬تمشيت‭ ‬زندگي‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬فرزندانش،‭ ‬هزينه‭ ‬كمرشكن‭ ‬آمپول هاي‭ ‬گران قيمت‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬بپردازد‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬سه،‭ ‬چهار‭ ‬روز‭ ‬يك‭ ‬بار‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬همسرش‭ ‬تزريق‭ ‬مي‮ ‬شد‮.‬‭ ‬مرد‭ ‬ديگري‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬ديدم‭ ‬كه‭ ‬بيشتر‭ ‬اعضاي‭ ‬خانواده‭ ‬يازده‭ ‬نفري‮ ‬اش،‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬بار‭ ‬مورد‭ ‬عمل‭ ‬جراحي‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬خودش‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬تعداد‭ ‬انگشتان‭ ‬يك‭ ‬دست‭ ‬عمل هاي‭ ‬جراحي‭ ‬تجربه‭ ‬كرده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬افراد‭ ‬در‭ ‬روستاها‭ ‬كم‭ ‬نيستند‭ ‬اما‭ ‬يك‭ ‬مانع‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬پوشش‭ ‬حمايتي‭ ‬كميته‭ ‬امداد‭ ‬محروم‭ ‬نگه‭ ‬داشته‭ ‬است،‭ ‬مانعي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬نهاد‭ ‬برنمي‮ ‬گردد،‭ ‬بلكه‭ ‬امري‭ ‬فرهنگي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نيازمند‭ ‬اصلاح‮.‬‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬همين‭ ‬روستاييان،‭ ‬باز‭ ‬افرادي‭ ‬پيدا‭ ‬مي‮ ‬شوند‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬ارائه‭ ‬گزارش هاي‭ ‬ناصواب،‭ ‬هم‭ ‬روستاييان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬حمايت‭ ‬محروم‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬كس‭ ‬با‭ ‬روستا‭ ‬و‭ ‬روستايي‭ ‬آشنا‭ ‬باشد‭ ‬خوب‭ ‬مي‮ ‬داند‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬خشكسالي‭ ‬‮-‬قريب‭ ‬به‭ ‬‮٠١‬‭ ‬سال‮-‬‭ ‬از‭ ‬زمين‭ ‬چيزي‭ ‬نمي‮ ‬توان‭ ‬برداشت،‭ ‬چه‭ ‬زمين،‭ ‬زماني‭ ‬ثمر‭ ‬مي‮ ‬دهد‭ ‬كه‭ ‬آب‭ ‬باشد‭ ‬اما‮...‬فكر‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬نيازمندان‭ ‬حقيقي‭ ‬از‭ ‬امداد‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬برخوردار‭ ‬شوند،‭ ‬كنكاش‭ ‬درباره‭ ‬گزارش ها‭ ‬و‭ ‬تامل‭ ‬در‭ ‬فهرست‭ ‬املاك‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬افراد‭ ‬و‭ ‬ميزان‭ ‬ثمردهي‭ ‬آن،‭ ‬خالي‭ ‬از‭ ‬لطف‭ ‬نباشد‮.‬‭ ‬چه‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬ملك‭ ‬دارد،‭ ‬در‭ ‬فصل‭ ‬خشكسالي‭ ‬و‭ ‬قحطي‭ ‬آب،‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬ملك‭ ‬ندارد،‭ ‬تفاوتي‭ ‬ندارد‮.‬‭ ‬تفاوتي‭ ‬اگر‭ ‬باشد‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬او‭ ‬براي‭ ‬نگهداري‭ ‬همين‭ ‬ملك‭ ‬كم‭ ‬ثمر‭ ‬يا‭ ‬بي‮ ‬ثمر،‭ ‬هزينه‭ ‬نگهداري‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬بپردازد‭ ‬به‭ ‬اضافه‭ ‬دغدغه هاي‭ ‬رواني‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬ملك‭ ‬ندارد،‭ ‬اين‭ ‬هزينه‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬دغدغه‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬ندارد‮.‬‭ ‬چه‭ ‬او‭ ‬اسبي‭ ‬نداشته‭ ‬كه‭ ‬بيفتد‭ ‬اما‭ ‬آن‭ ‬ديگري‭ ‬كه‭ ‬اصالتش‭ ‬را‭ ‬حفظ‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬حتي‭ ‬در‭ ‬فصل‭ ‬افتادن‭ ‬از‭ ‬اسب،‭ ‬بايد‭ ‬با‭ ‬سيلي‭ ‬صورت‭ ‬سرخ‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬قرضي،‭ ‬سفره‭ ‬بگسترد‭ ‬براي‭ ‬ميهماناني‭ ‬كه‭ ‬هنوز‭ ‬بزرگي‭ ‬و‭ ‬صاحب‭ ‬حرمتي‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ياد‭ ‬دارند‮...‬‭ ‬بگذريم‮.‬‭ ‬از‭ ‬قلم‭ ‬افتادگان‭ ‬هم‭ ‬نيازمند‭ ‬امداد‭ ‬‮«‬كميته‭ ‬امداد‮»‬‭ ‬هستند‮!‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 97 بازدید