گردشگري،‭ ‬يك‭ ‬آرزو‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬هيچ‮!‬

اگر‭ ‬همين‭ ‬الان،‭ ‬شيرهاي‭ ‬نفت‭ ‬بسته‭ ‬شود،‭ ‬مي‮ ‬توان‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬راحتي‭ ‬اداره‭ ‬كرد‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬مدد‭ ‬گنج هاي‭ ‬زوال ناپذيري‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬گوشه،‭ ‬گوشه‭ ‬ايران‭ ‬قرار‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬منتها‭ ‬اين‭ ‬كار‭ ‬تدبيري‭ ‬مي‮ ‬خواهد‭ ‬و‭ ‬مديريت‭ ‬فرهنگي‭ ‬مي‮ ‬خواهد‭ ‬و‭ ‬فرهنگ سازي،‭ ‬بسترسازي‭ ‬مي‮ ‬خواهد‭ ‬و‭ ‬نگاه‭ ‬كارشناسانه‭ ‬و‭ ‬كلان‭ ‬چه‭ ‬كشوري‭ ‬كه‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬ميليون‭ ‬و‭ ‬‮٠٠٢‬‭ ‬هزار‭ ‬اثر‭ ‬و‭ ‬جاذبه‭ ‬تاريخي،‭ ‬فرهنگي‭ ‬و‭ ‬طبيعي‭ ‬دارد،‭ ‬روا‭ ‬نيست‭ ‬به‭ ‬اقتصاد‭ ‬تك‭ ‬محصولي‭ ‬متكي‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬نوسانات‭ ‬قيمت‭ ‬آن‭ ‬دچار‭ ‬سردردهاي‭ ‬مزمن‭ ‬و‭ ‬زلزله هاي‭ ‬هولناك‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬مجبور‭ ‬باشيم‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬خود‭ ‬براي‭ ‬خويش‭ ‬تصميم‭ ‬بگيريم‭ ‬و‭ ‬برنامه‭ ‬بريزيم‭ ‬در‭ ‬فرآيند‭ ‬تصميم گيري‭ ‬ديگران‭ ‬قرار‭ ‬بگيريم‮.‬‭ ‬كشوري‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬اقليم هاي‭ ‬خاص‭ ‬به‭ ‬دياري‭ ‬چهارفصل‭ ‬تبديل‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مي‮ ‬توان‭ ‬با‭ ‬حدود‭ ‬يك‭ ‬ساعت‭ ‬پرواز،‭ ‬زيبايي‮ ‬هاي‭ ‬كوير‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬يزد‭ ‬و‭ ‬كرمان‭ ‬و‭ ‬ساحل‭ ‬گرم‭ ‬و‭ ‬تابستاني‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سواحل‭ ‬نيلگون‭ ‬خليج‭ ‬هميشه‭ ‬فارس‭ ‬و‭ ‬جزاير‭ ‬كيش‭ ‬و‭ ‬قشم‭ ‬تجربه‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬با‭ ‬پروازي‭ ‬ديگر‭ ‬از‭ ‬جنگل هاي‭ ‬زيباي‭ ‬شمال‭ ‬تا‭ ‬ميراث هاي‭ ‬ماندگار‭ ‬درجنوب‭ ‬پركشيد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬شرق‭ ‬همپاي‭ ‬خورشيد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سلام‭ ‬كوه هاي‭ ‬غرب‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬زيبايي‮ ‬ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬ديد‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬بايد‭ ‬بتواند‭ ‬براي‭ ‬گردشگر‭ ‬خود‭ ‬برنامه‭ ‬بنويسد‮.‬‭ ‬خبرگزاري‭ ‬ميراث‭ ‬فرهنگي،‭ ‬در‭ ‬خبري‭ ‬با‭ ‬تيتر‭ ‬‮«‬گردشگري‭ ‬جاي‭ ‬نفت‭ ‬را‭ ‬نگرفت‮» ‬‭ ‬از‭ ‬مصاحبه اي‭ ‬مي‮ ‬نويسد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آغاز‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬دولت‭ ‬نهم‭ ‬انجام‭ ‬و‭ ‬اعلام‭ ‬شد‭ ‬‮«‬قرار‭ ‬است‭ ‬گردشگري‭ ‬جاي‭ ‬نفت‭ ‬را‭ ‬بگيرد‮»‬‭ ‬اما‭ ‬چه‭ ‬شد؟‭ ‬فكر‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬اين‭ ‬‮«‬قرار‮» ‬‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬بگذاريم‭ ‬در‭ ‬فهرست‮ ‬‭ ‬همان‭ ‬هزار‭ ‬وعده‭ ‬خوبان‭ ‬كه‭ ‬يكي‭ ‬هم‭ ‬وفا‭ ‬نمي‮ ‬كند‮!‬‭ ‬هرچند‭ ‬اميدواريم‭ ‬اين‭ ‬يكي‭ ‬لااقل‭ ‬تا‭ ‬حدودي‭ ‬وفا‭ ‬كند‭ ‬اما‮...‬‭ ‬عمل‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬وعده‭ ‬كار‭ ‬مي‮ ‬خواهد،‭ ‬كار‭ ‬با‭ ‬برنامه،‭ ‬برنامه‭ ‬و‭ ‬مديريت،‭ ‬مديريت‭ ‬با‭ ‬چشم انداز‭ ‬كلان‭ ‬و‭ ‬الا‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬بايد‭ ‬بنشينيم‭ ‬و‭ ‬برخاستن‭ ‬يك‭ ‬كشور‭ ‬ديگر‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬كسب‭ ‬درآمدهاي‭ ‬هنگفت‭ ‬از‭ ‬حوزه‭ ‬گردشگري‭ ‬ميراث‭ ‬فرهنگي‭ ‬شاهد‭ ‬باشيم‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬آه‭ ‬كشيم‭ ‬به‭ ‬افسوس‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬جزو‭ ‬‮٠١‬‭ ‬كشور‭ ‬برخوردار‭ ‬از‭ ‬آثار‭ ‬تاريخي‭ ‬و‭ ‬جزو‭ ‬‮٥‬‭ ‬كشور‭ ‬برخوردار‭ ‬از‭ ‬جاذبه هاي‭ ‬طبيعي‭ ‬هستيم‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬استان‭ ‬ما،‭ ‬بيشتر‭ ‬از‭ ‬بعضي‭ ‬كشورها،‭ ‬جاذبه‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬وچه‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬عمل‭ ‬ما‭ ‬هنوز‭ ‬در‭ ‬خم‭ ‬يك‭ ‬كوچه‭ ‬مانده ايم‭ ‬و‭ ‬شايد‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬خم‭ ‬نخست‭ ‬نرسيده ايم،‭ ‬حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬بعضي‭ ‬از‭ ‬كشورهاي‭ ‬به‭ ‬مراتب‭ ‬فقيرتر‭ ‬از‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬حوزه،‭ ‬به‭ ‬مراتب‭ ‬غني‮ ‬تر‭ ‬از‭ ‬ما‭ ‬شده اند‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬درآمد‭ ‬گردشگري‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬تبليغ‭ ‬فرهنگ‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬اثرگذاري‭ ‬بر‭ ‬گردشگران.و‭ ‬ما‭ ‬‮...‬‭ ‬ما‭ ‬هنوز‭ ‬در‭ ‬خواب‭ ‬برخورداري‭ ‬از‭ ‬آثار‭ ‬فرهنگي،‭ ‬تاريخي‭ ‬و‭ ‬گردشگري‭ ‬مانده ايم‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬براي‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬برنامه‭ ‬نداريم‭ ‬كه‭ ‬بي‮ ‬برنامگي‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬فرسايش‭ ‬آثار‭ ‬به‭ ‬جا‭ ‬مانده‭ ‬هم‭ ‬منتهي‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬
باور‭ ‬كنيد،‭ ‬جاذبه هاي‭ ‬گردشگري‭ ‬قزوين،‭ ‬همدان،‭ ‬خراسان،‭ ‬كرمانشاه،‭ ‬خوزستان‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬برنامه ريزي،‭ ‬آن‭ ‬قدر‭ ‬گردشگر‭ ‬جذب‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬درآمد‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬چانه زني‮ ‬هاي‭ ‬نفتي‭ ‬هم‭ ‬دست‭ ‬بالا‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشيم‮.‬
مي‮ ‬گويند؛
شكر‭ ‬نعمت،‭ ‬نعمتت‭ ‬افزون‭ ‬كند
كفر‭ ‬نعمت‭ ‬از‭ ‬كفت‭ ‬بيرون‭ ‬كند
حالا،‭ ‬شكر‭ ‬نعمت‭ ‬برخورداري‭ ‬از‭ ‬جاذبه هاي‭ ‬تاريخي‭ ‬و‭ ‬مواهب‭ ‬الهي‭ ‬در‭ ‬طبيعت‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬چگونه‭ ‬به‭ ‬جا‭ ‬مي‮ ‬آوريم؟‭ ‬آيا‭ ‬بي‮ ‬برنامگي،‭ ‬غفلت،‭ ‬بسترسازي‭ ‬نكردن‭ ‬و‮...‬‭ ‬كفراني‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬نعمت‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬كف‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬در‭ ‬مي‮ ‬آورد؟‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬وضعيت‭ ‬گردشگري‭ ‬و‭ ‬درآمد‭ ‬ملي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬حوزه‭ ‬و‭ ‬ميزان‭ ‬برخورداري‭ ‬از‭ ‬جاذبه ها‭ ‬توجه‭ ‬كنيم‭ ‬درخواهيم‭ ‬يافت،‭ ‬در‭ ‬چه‭ ‬حالي‭ ‬هستيم؟‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬افزايش‭ ‬نعمت،‭ ‬يا‭ ‬از‭ ‬كف‭ ‬دادن‭ ‬آن‮.‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 91 بازدید