كالابرگ‭ ‬و‭ ‬برگ هاي‭ ‬زندگي

ما‭ ‬كه‭ ‬حكمت‭ ‬خيلي‭ ‬از‭ ‬مسائل‭ ‬و‭ ‬قوانين‭ ‬را‭ ‬نمي‮ ‬دانيم،‭ ‬اين‭ ‬ماجراي‭ ‬محروم‭ ‬شدن‭ ‬ساكنان‭ ‬شهرهاي‭ ‬بالاي‭ ‬‮٠٠١‬‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬كالابرگ‭ ‬هم‭ ‬رويش‮.‬‭ ‬به‭ ‬جايي‭ ‬كه‭ ‬برنمي‮ ‬خورد‭ ‬فقط‭ ‬صدها‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬كدام‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬شهرها،‭ ‬مجبورند‭ ‬خيلي‭ ‬كالاهاي‭ ‬ديگر‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬سبد‭ ‬مصرف‭ ‬خانوار‭ ‬كنار‭ ‬بگذارند‭ ‬تازه‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬نرخ‭ ‬هزينه‭ ‬زندگي‭ ‬هم‭ ‬پايين‭ ‬مي‮ ‬آيد‭ ‬و‭ ‬آمار‭ ‬تورم‭ ‬نيز‭ ‬هم‮!‬
باور‭ ‬نمي‮ ‬كنيد‭ ‬برويد،‭ ‬قيمت‭ ‬روغن‭ ‬و‭ ‬قند‭ ‬و‭ ‬برنج‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬هزينه‭ ‬خانواده‭ ‬حذف‭ ‬كنيد‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬يك‭ ‬چيزهايي‭ ‬هم‭ ‬طلبكار‭ ‬مي‮ ‬شويد‮!‬‭ ‬البته‭ ‬به‭ ‬جايي‭ ‬برنخورد،‭ ‬لُبّ‭ ‬ماجرا‭ ‬را‭ ‬سردبير‭ ‬محترم‭ ‬جناب‭ ‬آقاي‭ ‬احديان‭ ‬در‭ ‬خبرها‭ ‬و‭ ‬نكته هاي‭ ‬روز‭ ‬شنبه‭ ‬نوشته‭ ‬بود‮.‬
‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬قصد‭ ‬بازگويي‭ ‬ندارم‮.‬‭ ‬فقط‭ ‬مي‮ ‬خواهم‭ ‬به‭ ‬آقاياني‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬بودجه‭ ‬‮٦٨‬‭ ‬را‭ ‬نوشتند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬گردش‭ ‬قلم،‭ ‬امر‭ ‬به‭ ‬اعلام‭ ‬نشدن‭ ‬كالابرگ‭ ‬براي‭ ‬شهرهاي‭ ‬بزرگ‭ ‬دادند‭ ‬و‭ ‬حضراتي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مجلس‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬مهر‭ ‬تاييد‭ ‬زدند‭ ‬يادآوري‭ ‬كنم‭ ‬كه‭ ‬نفت‭ ‬را،‭ ‬اينگونه،‭ ‬سر‭ ‬سفره‭ ‬مردم‭ ‬نمي‮ ‬آورند‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬به‭ ‬ياد‭ ‬آوريم‭ ‬كه‭ ‬وقتي‭ ‬رهبر‭ ‬فرزانه‭ ‬انقلاب،‭ ‬بارها‭ ‬وبارها‭ ‬به‭ ‬صراحت‭ ‬حضرات‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حل‭ ‬كردن‭ ‬مشكلات‭ ‬مردم‭ ‬امر‭ ‬فرمودند‭ ‬و‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬محرومان‭ ‬راخواستار‭ ‬شدند،‭ ‬اين‭ ‬راه‭ ‬و‭ ‬رسم‭ ‬اطاعت‭ ‬و‭ ‬ولايت پذيري‭ ‬نيست‮.‬‭ ‬
گذشته‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬انگار‭ ‬دولتمردان‭ ‬و‭ ‬مجلس نشينان‭ ‬نمي‮ ‬دانند‭ ‬هرچه‭ ‬شهرها‭ ‬بزرگتر‭ ‬باشد،‭ ‬جمعيت‭ ‬محرومان‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬بيشتر‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬محرومان‭ ‬هم‭ ‬عيال‭ ‬حكومت‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬وظيفه‭ ‬حكومت‭ ‬هم‭ ‬خدمت رساني‭ ‬به‭ ‬آنها،‭ ‬آنهم‭ ‬بي‮ ‬منت‮.‬
ديگر‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬حرف‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬اگر‭ ‬قبول‭ ‬نداريد‭ ‬و‭ ‬روزنامه ها‭ ‬را‭ ‬سياه نما‭ ‬و‭ ‬‮«‬سياه نويس‮»‬‭ ‬مي‮ ‬دانيد،‭ ‬لااقل‭ ‬آمار‭ ‬كميته‭ ‬امداد‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬بهزيستي‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬قبول‭ ‬داريد‮.‬
‭ ‬برويد‭ ‬آمار‭ ‬محرومان‭ ‬شهرهاي‭ ‬بزرگ‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬بگيريد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬راستاي‭ ‬هدفمند‭ ‬كردن‭ ‬يارانه ها‭ ‬به‭ ‬ياري‭ ‬كساني‭ ‬بشتابيد‭ ‬كه‭ ‬دستگيري‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬عين‭ ‬صواب‭ ‬است‮.‬
باور‭ ‬كنيد،‭ ‬در‭ ‬شهرهاي‭ ‬بزرگ‭ ‬بار‭ ‬مشكلات،‭ ‬خيلي‭ ‬از‭ ‬آدم هاي‭ ‬بزرگ‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬كوچك‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هزينه‭ ‬زندگي‭ ‬خيلي‭ ‬بيشتر‭ ‬از‭ ‬شهرهاي‭ ‬كوچك‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬انگار‭ ‬بعضي‮ ‬ها‭ ‬فكر‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬شهرهاي‭ ‬بزرگ‭ ‬مال‭ ‬ماست‭ ‬كه‭ ‬بايداز‭ ‬يارانه‭ ‬محروم‭ ‬شويم‮.‬
‭ ‬البته‭ ‬تصويب‭ ‬فوريت‭ ‬اصلاح‭ ‬اين‭ ‬قانون‭ ‬نشان‭ ‬مي‮ ‬دهد‭ ‬كه‭ ‬نمايندگان‭ ‬متوجه‭ ‬سهل انگاري‭ ‬خود‭ ‬شده اند‭ ‬اما‭ ‬شايد‭ ‬تعدادي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬افراد‭ ‬كه‭ ‬مخالف‭ ‬اصلاح‭ ‬قانون‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬دليل‭ ‬دوفوريت‭ ‬آن‭ ‬راي‭ ‬نياورد،‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬ميزان‭ ‬حقوق مان‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬خويش‭ ‬مقايسه‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬نتيجه‭ ‬مي‮ ‬رسند‮!‬
روزگار‭ ‬خيلي‭ ‬از‭ ‬شهروندان‭ ‬شهرهاي‭ ‬بزرگ‭ ‬سياه تر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬روزنامه نگاري‭ ‬‮«‬سياه نويس‮»‬‭ ‬بتواند‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬تصوير‭ ‬كند‮.‬‭ ‬نمي‮ ‬گويم‭ ‬حرفم‭ ‬را‭ ‬باور‭ ‬كنيد‮.‬‭ ‬مي‮ ‬گويم،‭ ‬به‭ ‬منزل آباد‭ ‬و‭ ‬كريم آباد‭ ‬و‭ ‬قلعه‭ ‬خيابان‭ ‬و‭ ‬التيمور‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬در‭ ‬مشهد‭ ‬و‭ ‬محله هايي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬دست‭ ‬در‭ ‬ديگر‭ ‬شهرها،‭ ‬قدم‭ ‬رنجه‭ ‬فرماييد‮.‬
‭ ‬خودتان‭ ‬ببينيد،‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬هر‭ ‬قانوني‭ ‬كه‭ ‬نوشتيد‭ ‬حرفي‭ ‬نيست‮.‬
‭ ‬اصلا‭ ‬بشكند،‭ ‬قلم‭ ‬خبرنگاري‭ ‬كه‭ ‬بپرسد،‭ ‬چرا‭ ‬چنين‮!‬
(ص-۲)

/ 0 نظر / 93 بازدید