درس های خانه تکانی

فصلِ خانه تکانی است و بانوان برای استقبال از نوروز دارند نو می کنند هرچه را می توانند و غبار می گیرند از آنچه باید غبار برگرفت. مردان و فرزندان را هم به کار می گیرند تا کارها به سامان شود. سنت نیکویی است این خانه تکانی و نظافت که رکنی از ایمان است در ادبیات دینی و سنتی است که ایرانیان به روزگاران بدان همت داشته و به این رفتار نیکو از دیگر اقوام متمایز و صد البته ممتاز بوده اند. این کنش اما فقط یک رفتار تکراری به هر سال نیست بلکه کلاس درسی است که بسیار باید در آن آموخت. باید تجربه کرد و از این راه به افق های تازه رسید. برخی درس ها البته آشکار است و به اصطلاح امروزی ها ، روتین. مثل همین تجربه ضریب یافتن توان ها در همکاری، مثل تقویت روحیه جمعی، مثل ارتقای همدلی اهل خانه و…. اما برخی درس ها هم هست که باید در لایه های بعدی، دید و خواند. درس هایی که در نگاه اول به چشم نمی آید اما وقتی به تامل دیده باز کنیم می توان دید و می توان خواند و می توان به ذهن سپرد و می توان در رفتار خویش، ترجمه کرد مثل همین پست که عزیزی در فضای مجازی منتشر کرده بود که ؛

وقتی خانه تکانی می کنی چیزهایی پیدا می شوند که مدتی برای پیدا کردنشان زمین و زمان را بهم ریخته ای و از نبودنشان اعصابت خط خطی بود. وقتی که آن گمشده ها را می بینی، می بینی که زندگی بدون آنها هم جریان خود را داشته ، دنیا هم همین طور است، امروز هستیم، فردا نه!

در نبودمان جایگزین هایی هستند که دنیا از حرکت نایستد!

خانه تکانی این مزیت را دارد که به ما یاد می دهد که هیچ تقدیری فاجعه نیست، باور کنید و باور کنیم و باور کنند همه آنانی که شاید درجه حساسیت آنان بیش از ما و شما باشد. بعد از ما هم دنیا ادامه می یابد چنان که پیش از ما در جریان بوده است. این اقتضا می کند که نسبت خود را با دنیا و اوضاع و احوال چنان تعریف کنیم که از آن وسیله ای برای تعالی بسازیم چنان که در آموزه های دینی تاکید شده است که دنیا را باید مزرعه آخرت و ابدیت خویش دید. این نگاه ما را از فرو افتادن به بردگی دنیا برحذر می دارد که هیچ کشاورزی به اسارت مزرعه خویش در نمی آید بلکه این مزرعه را با طرح و هندسه خود اداره می کند و امیری خود را بر آن اثبات می کند. ما هم نسبت خود را با دنیا و مافی ها بر این اساس تعریف کنیم. گم شدن چیزی ما را به گمراهی نکشاند و گم نشویم در کوچه های غیظ و غضب که هر چیز را جایگزینی می توان یافت که کارها را بسامان کند پس نخروشیم بر اهل خانه برای از دست دادن وسیله ای، گم شدن برگه ای و… به جریان زندگی، با امید و آرامش، زیبایی ببخشیم. در این باره باز هم سخن خواهیم گفت و کلمه خواهیم نوشت…..


ب / شماره 3860 / دوشنبه 13 اسفند1397 / صفحه اول و 3/


http://www.birjandtoday.ir/?p=71165

 


/ 0 نظر / 23 بازدید