آدم های منها، آدم های به علاوه!

مثبت را با + معرفی می کنند چون فردی مثبت همیشه در حال افزایش نیکی هاست. نگاهش، حضورش، نفس کشیدنش به تولید انبوه انرژی مثبت می انجامد. این افراد خود به سرمایه ای زایا تبدیل می شوند که هر جا باشند هم ارزش افزوده تولید می کنند. اما در طرف مقابل، آدم هایی هستند با نگاه منفی هم خود در حال کاهش اند و هم انرژی ها را می کاهند. آن ها را به خوبی می توان آدم های منها نامید و قبل از نامشان یک خط تیره گذاشت تا بدانند همه که اینان – منفی اند. افراد منفی نه تنها ارزشی نمی افزایند بلکه کاهنده هایی پر شتابند که جلوی پیشرفت آدم ها را می گیرند. بنده خدایی با طراحی جدول به معرفی این افراد پرداخته است که به خواندنش می ارزد. او آدم های به علاوه و منها را کنار هم گذاشته است. برای من جالب بود این مقایسه. شما هم ضرر نمی کنید از خواندنش؛

➕فرد مثبت همیشه برنامه دارد.

➖فرد منفی همیشه بهانه دارد

➕فرد مثبت همیشه خود جزئی از جواب هاست

➖فرد منفی همیشه خود بخشی از مشکلات است.

➕فرد مثبت در کنار هر سنگی سبزه ای می بیند.

➖فرد منفی در کنار هر سبزه ای سنگی می بیند.

➕فرد مثبت برای هر مشکلی راهکاری می یابد.

➖فرد منفی برای هر راهکاری مشکلی می بیند.

➕فرد مثبت همیشه دوستی ها را زیاد می کند.

➖فرد منفی دشمنی ها را زیاد می کند.

➕فرد مثبت می گوید اجازه بده انجام پذیر است.

➖فرد منفی می گوید نمی توانم انجام پذیر نیست.

➕فرد مثبت همیشه با صبر مشکلات را حل می کند.

➖فرد منفی همیشه با خشم مشکلات را زیاد می کند.

این جدول را می شود همین طور ادامه داد اما به همین مختصر اکتفا می کنیم چون با تامل در آن می توان به دریافت های تازه و برنامه های بلند رسید. اگر مثبت اندیشی را وجهه همت کنیم. دنیا هم با ما همراه خواهد شد و خواهیم توانست از توان و ظرفیت دیگران هم بهره ببریم. این چیزی است که منفی اندیشان از آن محرومند. نه تنها از این که از توان خود هم محروم می مانند. این جدول می تواند ما را به این نتیجه برساند که خود را در فهرست سفید + قرار دهیم تا زندگی همواره برای مان با ارزش افزوده، همراه باشد. رفتار مان را در همین راستا تعریف کنیم تا کسی نتواند قبل از نام مان علامت – بگذارد. ما مثبت فکر می کنیم و مثبت نگاه می کنیم و مثبت هم دیده می شویم. راه هم برای ما باز می شود تا هرجایی که بخواهیم. این قاعده مثبت اندیشی است....


ب / شماره 3743 / پنج شنبه 19 مهر 1397 / صفحه اول و 3/


/ 0 نظر / 44 بازدید