مادر و امیدی که در قاب نشسته است

به بهانه روز مادران شهدا

 سخت است از خود گذشتن. باید بزرگِ بزرگ شد تا بتوان از خویش گذشت.باید به درکی تازه از زندگی و حیات و مبدأ و معاد رسید تا بتوان از خود گذشت چنان که شهدا به این مقامِ والا رسیدند در روزگاری که بسیاری از ما از صدای گلوله در فیلم ها هم بر خویش می لرزیم، لرزه در پشت دشمن انداختند. بزرگ بودند و بزرگ آن قدر که هرچه نگاه مان را به آسمان بدوزیم باز از درک عظمت شان ناتوانیم. آنان از خود گذشتند و راه بقا را در فنای الهی یافتند و رفتند اما گاهی از"خود" گذشتن با همه دشواری ها و سختی هایش آسان می شود در برابر وقتی که باید از«جانانِ خود»بگذری . رفتن آسان می شود وقتی قرار باشد بمانی و همه دلخوشی ات را در قاب رو به قبله بگذاری. وقتی در تنگنای روزگار و غربتِ مهربانی، همه تکیه گاهت یک قاب عکس باشد. قابی که برخی ها ناجوانمردانه، کم رنگ و حتی بی رنگش می خواهند و برخی بی رحمانه می خواهند آن را در ترازوی مطامع گروهی و منفعتی خویش بگذارند. وقتی در این هولناک روزگار باید همه توانت را به دستانِ لرزانت بدهی تا آن قاب را حفظ کنی. آن هم نه برای خود که برای روشنایی فرداهای این سرزمین و حتی برای استمرار نور در همه جهان. کارت دارد سخت تر می شود و باید امانت دار تاریخ و انسانیت در عصر ها و نسل های آینده هم باشی. بله، سخت است ماندن و پای پیمان ایستادن. من با همه وجود این دشواری را حس می کنم بنابراین با احترام به مادران شهدا برمی خیزم که یک ماموریتِ الهی به پهنای همه عمر و طول همه آرزوهاشان را به بهترین نحو انجام دهم. در آغاز این ماموریت، به پرورش نسلی ممتاز و برگزیده شده ، همت می کنند و همه امید خود را به آنان می بندند که لحظه به لحظه بزرگ می شوند و هزینه این ساختِ زیبا را با سوختنِ خود می پردازند و ا... اکبر که این سوختن با چه عشقی انجام می‌شود تا جایی که وقتی فرزند به منتهای رشادت می‌رسد، پدر و به ویژه مادر، نیمه راه کهولت و کوتاه شدن را هم پشت سر می‌گذارند اما مهر و محبت شان به فرزند، همچنان جوان می‌ماند. با همین مهرِ پیری ناپذیر و محبت تام و تمام آنان را رزم جامه ای می پوشانند و به معرکه می فرستند که شاید همان جامه کفنِ شان هم بشود. شاید همان پیراهن «کهنه»هم شده باشد، کسی چه می داند نسلی که می خواهد با عاشورا ادامه دهد چه شکوهی خواهد یافت حتی با«کهنه پیراهن» آن کهنه پیراهن را زینب(س) به مولایمان داد و این کهنه پیراهن ها برتن هزار زخم جوانان ما به دست مادر می‌رسد و خدا می داند چه می کشد مادر و حضرتِ خداوند می تواند پاداش بدهد این از جان خویشتن گذشتن را اما ما را دینی بزرگ بر ذمه است در برابر مادران شهدا که باید به سلوک و سبک شهدا ادا کنیم. ان شاء ا...


خراسان / شماره : 19770 / پنج شنبه ۱۰ اسفند-۱۳۹۶/ صفحه 9 / پلاک عزت

http://khorasannews.com/?nid=19770&pid=9&type=0

http://khorasannews.com/newspaper/BlockPrint/607131

/ 0 نظر / 100 بازدید