هزينه پرسشگري را كاهش دهيد!


پاسخگو كردن ساكنان ساختمان قدرت و مسند و مصدرنشينان امور حكومتي از آرزوهايي است كه اگر برآورده شود، جامعه چند گام اساسي به پيش برخواهد داشت. توسعه پرسشگري و مداوم سازي و همه گير نمودن آن مي تواند فرآيند نظارت ملي را رسميت بخشد و جايگاه مردم وحاكمان را بازتعريف نمايد. در انديشه اسلامي، حكومت و قدرت تحفه نيست تاحكومت گران راخوشايند باشد و آنان را درمسير دل خواسته هاي خود رفيق گردد. بلكه آنان را «مسئول» مي داند به معناي گسترده كلمه! حق پرسش هم با همه مردم است كه حكومت را شكل بخشيده و حكومت گران را برگمارده اند. مردم ولي نعمت هستند، اين را بارها و بارها بنيانگذار جمهوري اسلامي مورد تاكيد قرار دادند. فلسفه حكومت هم جز خدمت رساني هدفمند به مردم و تمشيت معاش و معاد و امورشان نيست. درباور اسلامي، كسي نمي تواند بر اسب قدرت بنشيند و مردم را مات شده كيش شخصيت خود بداند. نمي تواند دور خود را ديوار بكشد و خود را از نگاه منتقدان بدور دارد. دنياي سياست هم براي اهالي خويش خانه هايي شيشه اي تدارك ديده است كه اهلش نمي توانند خود را از مقابل چشم ها كنار بكشند. مردم مي بينند و مي پرسند، حتي اگر صدايشان را كسي نشنود و پاسخ نگويد. آنها خود پاسخ پرسش هاي خود را به خوبي مي دانند! حكومت ها براي پيرايش خود و برداشتن گام هاي حياتي محتاج نگاه، نقد و انتقاد منصفانه و صادقانه و عالمانه هستند. هركس خود را از نعمت نقد محروم كند «آشفته موئي» را مانند خواهد شد كه با آينه ميانه اي ندارد و بي خبر پاي به كوچه ها مي گذارد و از مقابل نگاه تمسخرآميز مردمان مي گذرد. رهبر معظم انقلاب هم راهبرد ويژه امسال نظام را «پاسخگويي مسئولان به مردم» تعيين كرده اند و به تاكيد خواسته اند «قواي سه گانه و همه دستگاههاي مهم و تاثيرگذار بايد بدون استثناء خود را مشمول قاعده كلي نقد منصفانه، اصلاح و پاسخگويي بدانند». براي عملياتي كردن اين راهبرد به نظر مي رسد بايد هزينه سوال نقد وانتقاد را چنان پايين آورد كه كسي از ترس پرداخت آن زبان در كام نكشد بماند، كه به انتقاد قامت افرازد و زبان بگشايد. خوب است رهبر انقلاب را در اين مسير همه همراه باشند و باشيم و مخصوصا نهادهايي كه به نوعي منصوب و منسوب رهبري هستند براي آغاز فرآيند خود انتقادي و خود به نقد گذاشتن شايسته ترند. البته، همه قوا نيز بايد به وعده هاي داده شده خويش در آغاز راه بنگرند و بگويند چقدر عمل كرده اند و راه نرفته چقدر است و چرا. كدام مشكل و مانع آنها را از رسيدن به هدف وعده داده شده بازداشته است؟ تا جايي كه نگارنده به ياد دارد هر سه قوه با شعار محوري اصلاحات آمدند وحالا كه هرسه نسبتا در پايان دوره كاري خويش هستند به مردم گزارش دهند چه كرده اند. وعده هاي اصلاحات سيدمحمد خاتمي چه ره آوري داشته است؟ پس از برگماري سيدمحمودهاشمي شاهرودي در قوه اي كه خود «ويرانه»اش خواند چه عمران و آباداني صورت گرفته است؟
مهدي كروبي و دويست و هشتاد ونه نماينده مجلس ششم براي پرسش «چه كرده ايد؟» چه پاسخي دارند؟ رهبر و مردم منتظر پاسخگويي صريح و شفاف همه هستند... شايد بد نباشد اين نكته را پيشنهاد كنيم كه نهادها، سازمان ها و.... خود را به نقد بگذارند و به بهترين نقد هم جايزه اي در خور بدهند. آن نهاد و سازماني و... هم كه در اين راه قدم اول را برداشت مورد تقدير قرار گيرد.........

/ 0 نظر / 98 بازدید