مدرسه‭ ‬خميني

ما‭ ‬كجا‭ ‬ايستاده ايم‭ ‬و‭ ‬امام‭ ‬خميني‭ ‬كجا؟‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬حرف‭ ‬و‭ ‬شعار‭ ‬كه‭ ‬البته‭ ‬نه‭ ‬ماليات‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬كسي‭ ‬گفته‭ ‬آدم‭ ‬را‭ ‬عيارسنجي‭ ‬مي‮ ‬كند،‭ ‬همه‭ ‬پيرو‭ ‬امام‭ ‬و‭ ‬مدعي‭ ‬طي‭ ‬طريق‭ ‬در‭ ‬خط‭ ‬امام‭ ‬هستند‭ ‬،‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬گاه‭ ‬سنجيدن‭ ‬عيار‭ ‬گفته ها،‭ ‬خود‭ ‬پيداست‭ ‬از‭ ‬عملكرد‭ ‬افراد‭ ‬كه‭ ‬كيستند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مدرسه‭ ‬و‭ ‬مكتب‭ ‬حكومتي‭ ‬و‭ ‬اجتماعي‭ ‬امام‭ ‬چه‭ ‬جايگاهي‭ ‬دارند‮!‬
اگر‭ ‬بخواهيم‭ ‬در‭ ‬شمايي‭ ‬كلي‭ ‬امام‭ ‬را‭ ‬تعريف‭ ‬كنيم‭ ‬ايشان‭ ‬رهبر،‭ ‬مرجع،‭ ‬عالم،‭ ‬معلم،‭ ‬عارف‭ ‬و‮...‬بودند،‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬رهبري‭ ‬وظيفه‭ ‬هدايت‭ ‬مردم،‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬نظام‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬هدف‭ ‬مشخص‭ ‬سرفرازي‭ ‬و‭ ‬سعادت‭ ‬برعهده‭ ‬داشتند‭ ‬و‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬شرايط‭ ‬و‭ ‬زمان‭ ‬و‭ ‬مكان،‭ ‬كاروان‭ ‬را‭ ‬هدايت‭ ‬مي‮ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬مرجعيت‭ ‬اعلاي‭ ‬مسلمانان‭ ‬فقه‭ ‬را‭ ‬ترازوي‭ ‬زندگي‭ ‬و‭ ‬زيرساخت‭ ‬قانون‭ ‬اجتماعي‭ ‬مي‮ ‬دانستند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬طرح‭ ‬بايدها‭ ‬و‭ ‬نبايدهاي‭ ‬حقوقي‭ ‬مي‮ ‬پرداختند‮.‬‭ ‬اين‭ ‬رهبر‭ ‬و‭ ‬مرجع،‭ ‬عالم‭ ‬اخلاقي‭ ‬و‭ ‬بزرگي‭ ‬هم‭ ‬بودند‭ ‬كه‭ ‬دغدغه‭ ‬اخلاقيات‭ ‬و‭ ‬ساختن‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬داشتند‮.‬‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬جايگاه،‭ ‬صاحب‭ ‬شان‭ ‬رسالت‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬رسالت‭ ‬انذار‭ ‬قوم‭ ‬بر‭ ‬دوش‭ ‬گام‭ ‬به‭ ‬راه‭ ‬هدايت‭ ‬خلق‭ ‬مي‮ ‬گذاشتند‮.‬‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬ساحت،‭ ‬عالم‭ ‬جانشين‭ ‬و‭ ‬امانت دار‭ ‬پيامبر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬چون‭ ‬رسول‭ ‬خدا‭ ‬نيز‭ ‬تكليف‭ ‬انذار‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬شانه‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬امام‭ ‬نيز‭ ‬چنين‭ ‬بود‮.‬‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬معلمي‭ ‬و‭ ‬تعليم‭ ‬و‭ ‬تربيت‭ ‬با‭ ‬رويه،‭ ‬‮«‬كونوا‭ ‬دعاة الناس‭ ‬بغيرالسنتكم‮»‬‭ ‬تربيت‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬مردم سازي‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬جامعه پذير‭ ‬كردن‭ ‬مفاهيم‭ ‬را‭ ‬براساس‭ ‬مدل‭ ‬نبوي‭ ‬عملياتي‭ ‬مي‮ ‬فرمود‮.‬‭ ‬اين‭ ‬رهبر‭ ‬و‭ ‬مرجع‭ ‬و‭ ‬عالم‭ ‬و‭ ‬معلم،‭ ‬لحظه هاي‭ ‬خوش‭ ‬عارفانه‭ ‬هم‭ ‬فراوان‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬بايد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬فرآيند‭ ‬تعريف‭ ‬زندگي‭ ‬خود‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬مدل‭ ‬در‭ ‬اندازه‭ ‬خود‭ ‬يك‭ ‬خميني‭ ‬كوچك‭ ‬باشيم‮.‬‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬عمل‭ ‬نيز‭ ‬مدرسه‭ ‬خميني‭ ‬شاخصه هايي‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬عيارسنج‭ ‬گفتارها‭ ‬بود‮.‬‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬امام‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬رابطه‭ ‬اي‭ ‬طرفيني‭ ‬توام‭ ‬با‭ ‬اعتقاد‭ ‬و‭ ‬اعتماد‭ ‬داشتند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ميدان‭ ‬عمل‭ ‬هم‭ ‬اين‭ ‬اعتقاد‭ ‬و‭ ‬اعتماد،‭ ‬درست‭ ‬جواب‭ ‬مي‮ ‬داد‮.‬‭ ‬امام‭ ‬احترام‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬حاكمان‭ ‬و‭ ‬كارگزاران‭ ‬حكومت‭ ‬لازم‭ ‬مي‮ ‬دانستند‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬درسي‭ ‬است‭ ‬واجب الاطاعه‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬درآيد،‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬گاهي‭ ‬من‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬پيام هاي‭ ‬مردمي‭ ‬مي‮ ‬خوانم‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬حضوري‭ ‬و‭ ‬تلفني‭ ‬درد‭ ‬دل‭ ‬مردمي‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬شنوم‭ ‬كه‭ ‬نبايد‭ ‬دردي‭ ‬بر‭ ‬دل‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬روشن‭ ‬عرض‭ ‬كنم‭ ‬تصوير‭ ‬واضحي‭ ‬از‭ ‬حرمت گذاري‭ ‬به‭ ‬مردم،‭ ‬آ ن‭ ‬گونه‭ ‬كه‭ ‬امام‭ ‬مي‮ ‬خواست‭ ‬نمي‮ ‬بينم‭ ‬و‮...‬‭ ‬بگذريم‮!‬
در‭ ‬مدرسه‭ ‬فكري‭ ‬امام‭ ‬كوخ نشين ها‭ ‬چنان‭ ‬عزيز‭ ‬شمرده‭ ‬مي‮ ‬شدند‭ ‬كه‭ ‬يك‭ ‬موي‭ ‬آنها‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬كاخ نشين ها‭ ‬برابر‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬نگاه‭ ‬امام،‭ ‬ارزش هاي‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬چنان‭ ‬متحول‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬مستضعفان‭ ‬بر‭ ‬خويش‭ ‬مي‮ ‬باليدند‭ ‬و‭ ‬احساس‭ ‬كرامت‭ ‬مي‮ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬اغنيا‭ ‬و‭ ‬فربه شكمان‭ ‬به‭ ‬ناحق‭ ‬توانگر‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬احساس‭ ‬حقارت‭ ‬مي‮ ‬شدند‮.‬‭ ‬ديگر‭ ‬پول‭ ‬و‭ ‬سرمايه‭ ‬و‭ ‬مقام،‭ ‬معيار‭ ‬انسانيت‭ ‬و‭ ‬اندازه‭ ‬سنج‭ ‬جايگاه‭ ‬افراد‭ ‬نبود،‭ ‬بلكه‭ ‬باور‭ ‬اسلامي‭ ‬تقوا‭ ‬و‭ ‬جهاد‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬خدا‭ ‬ملاك‭ ‬سنجش‭ ‬عيار‭ ‬انسانيت‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬امروز‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬چنين‭ ‬باشد،‭ ‬حتي‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬گذشته‮!‬
نبايد‭ ‬باز‭ ‬فضا‭ ‬براي‭ ‬قد‭ ‬كشيدن‭ ‬كاخي‭ ‬از‭ ‬خاكستر‭ ‬هزار‭ ‬كوخ‭ ‬فراهم‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬دوباره‭ ‬سينه‭ ‬آسمان‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬بشكافد‭ ‬و‮...‬‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬بگذريم‮!‬‭ ‬رزمندگان،‭ ‬ايثارگران،‭ ‬خانواده هاي‭ ‬معظم‭ ‬شهدا،‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬انديشه اي‭ ‬امام،‭ ‬چشم‭ ‬و‭ ‬چراغ‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬مسئولان‭ ‬موظف‭ ‬به‭ ‬خدمت رساني‭ ‬بي‮ ‬منت‭ ‬به‭ ‬آنها،‭ ‬امروز‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬چنين‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬نيز‭ ‬گوش هايي‭ ‬جان‭ ‬يافته‭ ‬از‭ ‬معرفت،‭ ‬براي‭ ‬شنيدن‭ ‬صداي‭ ‬جانبازان،‭ ‬ايثارگران‭ ‬و‮...‬‭ ‬و‭ ‬دست هايي‭ ‬براي‭ ‬گره گشايي‭ ‬از‭ ‬مشكلات‭ ‬آنها‭ ‬باشد‭ ‬چه‭ ‬آنها‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬روزگار‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬گره‭ ‬از‭ ‬كار‭ ‬ملك‭ ‬و‭ ‬ملت‭ ‬گشودند،‭ ‬نبايد‭ ‬امروز‭ ‬گره‭ ‬در‭ ‬كارشان‭ ‬باشد‮!‬‭ ‬امام،‭ ‬براي‭ ‬اخلاقيات‭ ‬جامعه‭ ‬دغدغه‭ ‬داشتند‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬بهسازي‭ ‬حوزه‭ ‬اخلاق‭ ‬مي‮ ‬كوشيدند‭ ‬و‭ ‬امروز‭ ‬هم‭ ‬وضعيت‭ ‬اخلاقي‭ ‬جامعه‭ ‬بايد‭ ‬براي‭ ‬خانواده‭ ‬انقلاب‭ ‬دغدغه‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬امام‭ ‬با‭ ‬پارتي،‭ ‬رشوه،‭ ‬باندبازي،‭ ‬آقازادگي،‭ ‬ويژه خواري‭ ‬و‭ ‬شكل گيري‭ ‬خانواده هاي‭ ‬هزار‭ ‬فاميل‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬فسادهاي‭ ‬آشكار‭ ‬ظهور‭ ‬يافته‭ ‬در‭ ‬حكومت‭ ‬پهلوي‭ ‬درافتادند‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬برانداختند‭ ‬و‭ ‬امروز‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬هيچ‭ ‬وجه‭ ‬آن‭ ‬كردار‭ ‬و‭ ‬پندار‭ ‬غلط‭ ‬نبايد‭ ‬فرصت‭ ‬باز‭ ‬توليد‭ ‬پيدا‭ ‬كند‮.‬‭ ‬امام،‭ ‬نگران‭ ‬امروز‭ ‬ماست‮.‬‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬كاري‭ ‬كنيم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬آن‭ ‬مرشد‭ ‬بزرگ،‭ ‬شرمنده‭ ‬نشويم‮.‬
(ص-۴)

/ 0 نظر / 105 بازدید