‬از‭ ‬خيابان‭ ‬تا‭ ‬تنگه‭ ‬احد

اين‭ ‬ملت،‭ ‬اهل‭ ‬سر‭ ‬خم‭ ‬كردن‭ ‬نيست‮.‬‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬همه‭ ‬دنيا‭ ‬ببيند‭ ‬و‭ ‬بداند‮!‬‭ ‬اين‭ ‬سرافرازان‭ ‬را،‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬همسايگي‭ ‬و‭ ‬هم قامتي‭ ‬خورشيد‭ ‬رسيده اند‭ ‬هيچ‭ ‬تيغي‭ ‬نمي‮ ‬تواند‭ ‬زخم‭ ‬زند‮.‬
‭ ‬اصولاً‭ ‬در‭ ‬دنيا‭ ‬هيچ‭ ‬تيغي‭ ‬آنقدر‭ ‬بلند‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬ايران‭ ‬نزديك‭ ‬شود،‭ ‬چه‭ ‬رسد‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬زخم‭ ‬زند‮.‬‭ ‬پس‭ ‬تا‭ ‬اراده‭ ‬مردم‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬سرخوشيم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬نيز‭ ‬جز‭ ‬بر‭ ‬پاشنه‭ ‬اراده‭ ‬ملي‭ ‬ما‭ ‬نخواهد‭ ‬چرخيد،‭ ‬حتي‭ ‬اگر‭ ‬دشمنان،‭ ‬خواست‭ ‬باطل‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬شايعه‭ ‬فوت‭ ‬قافله سالار‭ ‬انقلاب‭ ‬به‭ ‬پيش‭ ‬برند‮.‬‭ ‬چه‭ ‬به‭ ‬فرموده‭ ‬خود‭ ‬او‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬نفر‭ ‬روبه رو‭ ‬نيستند،‭ ‬بلكه‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬ملت‭ ‬روبه رو‭ ‬هستند‮.‬
ملتي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬ماجراي‭ ‬احد‭ ‬و‭ ‬شايعه‭ ‬شهادت‭ ‬پيامبر‭ ‬اكرم‭ ‬‮(‬ص‮)‬‭ ‬درس‭ ‬آموخته‭ ‬است،‭ ‬اين‭ ‬بار‭ ‬نمي‮ ‬خواهد،‭ ‬پا‭ ‬به‭ ‬دام‭ ‬دشمن‭ ‬بگذارد‭ ‬تا‭ ‬شمشيرهاي‭ ‬فتنه‭ ‬به‭ ‬رگ‭ ‬گردنش‭ ‬برسد‮.‬
آري،‭ ‬ملت‭ ‬مصمم‭ ‬است‭ ‬تنگه‭ ‬احد‭ ‬سياسي‭ ‬و‭ ‬اقتصادي‭ ‬و‭ ‬فرهنگي‭ ‬و‭ ‬نظامي‭ ‬را‭ ‬محكم تر‭ ‬از‭ ‬هميشه‭ ‬بگيرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬دشمن‭ ‬به‭ ‬سدي‭ ‬نفوذناپذير‭ ‬تبديل‭ ‬كند‮.‬‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬‮«‬احد‮»‬‭ ‬سپاه‭ ‬احد‭ ‬پيروز‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬لشكر‭ ‬باطل‭ ‬شكست‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬ابعاد‭ ‬آن‭ ‬بپذيرند‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬بار‭ ‬معجزه‭ ‬حماسه‭ ‬مردم‭ ‬ايران،‭ ‬اين‭ ‬حقيقت‭ ‬را‭ ‬لباس‭ ‬واقعيت‭ ‬خواهد‭ ‬پوشاند‭ ‬تا‭ ‬باز‭ ‬به‭ ‬فرموده‭ ‬رهبر‭ ‬آزاده‭ ‬خويش‭ ‬روز‭ ‬‮٢٢‬‭ ‬بهمن‭ ‬را‭ ‬روز‭ ‬نگراني‭ ‬و‭ ‬عصباني‭ ‬شدن‭ ‬سرويس هاي‭ ‬امنيتي‭ ‬و‭ ‬جاسوسي‭ ‬آمريكا،‭ ‬اسرائيل‭ ‬و‭ ‬انگليس‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬هوشياري‭ ‬خويش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جهانيان‭ ‬نشان‭ ‬دهند‮.‬
در‭ ‬اين‭ ‬احد،‭ ‬ديگر‭ ‬كسي‭ ‬پا،‭ ‬پس‭ ‬نخواهد‭ ‬كشيد،‭ ‬دچار‭ ‬غفلت‭ ‬نخواهد‭ ‬شد،‭ ‬سنگر‭ ‬را‭ ‬خالي‭ ‬نخواهد‭ ‬كرد،‭ ‬چشم‭ ‬از‭ ‬دشمن‭ ‬برنخواهد‭ ‬داشت،‭ ‬سلاح‭ ‬تدبير‭ ‬خويش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬گوشه‭ ‬غفلت‭ ‬نخواهد‭ ‬گذاشت،‭ ‬بي‮ ‬تفاوتي‭ ‬نخواهد‭ ‬كاشت‭ ‬تا‭ ‬فردا‭ ‬مجبور‭ ‬باشد‭ ‬حسرت‭ ‬درو‭ ‬كند‮!‬‭ ‬بلكه‭ ‬با‭ ‬بصيرت‭ ‬با‭ ‬غيرت‭ ‬و‭ ‬هوشياري،‭ ‬تمام‭ ‬قد‭ ‬خواهد‭ ‬ايستاد،‭ ‬حتي‭ ‬اگر‭ ‬حمزه،‭ ‬به‭ ‬سيادت‭ ‬شهادت‭ ‬برسد‭ ‬و‭ ‬زخم هاي‭ ‬پيكر‭ ‬پيامبر‭ ‬و‭ ‬علي،‭ ‬پرشمار‭ ‬شود‮.‬‭ ‬ملت‭ ‬خواهد‭ ‬ايستاد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ميراث‭ ‬هوشياري،‭ ‬روشن انديشي،‭ ‬بصيرت،‭ ‬حق خواهي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬محمد(ص‮)‬‭ ‬و‭ ‬علي‭ ‬‮(‬ع‮)‬‭ ‬به‭ ‬ارث‭ ‬برده‭ ‬است،‭ ‬راه‭ ‬را‭ ‬ادامه‭ ‬خواهد‭ ‬داد،‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬رحلت‭ ‬رسول‭ ‬خدا،‭ ‬راه‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬پرتو‭ ‬دين‭ ‬او‭ ‬ادامه‭ ‬يافت‮.‬‭ ‬
چنان‭ ‬كه‭ ‬مذهب‭ ‬مولا‭ ‬علي‭ ‬با‭ ‬شهادت‭ ‬او‭ ‬فراگير‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬مكتب‭ ‬عاشورا،‭ ‬با‭ ‬شهادت‭ ‬امام‭ ‬حسين‭ ‬‮(‬ع‮)‬‭ ‬آغاز‭ ‬شد‮.‬
‭ ‬هرچند‭ ‬يزيد‭ ‬نخواست‭ ‬و‭ ‬يزيدها‭ ‬نخواهند،‭ ‬راه‭ ‬حسين‭ ‬‮(‬ع‮)‬‭ ‬ادامه‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬ملت‭ ‬ايران‭ ‬پرچمدار‭ ‬راه‭ ‬حسين‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اراده‭ ‬حسيني‭ ‬آنان‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬مستحكم تر‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬راستي‭ ‬هم‭ ‬حسين باوران‭ ‬را‭ ‬چه‭ ‬باك‭ ‬از‭ ‬تندبادهاي‭ ‬توطئه،‭ ‬و‭ ‬يزيدهاي‭ ‬خشمناك؟‭ ‬
آن‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬حسين‭ ‬‮(‬ع‮)‬‭ ‬ايمان‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬خداوند‭ ‬چنان‭ ‬اطميناني‭ ‬مي‮ ‬بخشد‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬هيچ‭ ‬توطئه اي‭ ‬آسيب‭ ‬نبيند‭ ‬و‭ ‬مگر‭ ‬نه‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬عباد‭ ‬مخلص‭ ‬خداوند‭ ‬از‭ ‬گزند‭ ‬اغواي‭ ‬شياطين‭ ‬در‭ ‬امان‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬او‭ ‬چيره‭ ‬مي‮ ‬شوند؟‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬هم‭ ‬عبد‭ ‬مخلص‭ ‬كم‭ ‬نداريم‮.‬‭ ‬
حالا‭ ‬شياطين‭ ‬هرچه‭ ‬مي‮ ‬خواهند‭ ‬بكنند‮.‬‭ ‬فردا،‭ ‬خيابان هاي‭ ‬ايران،‭ ‬تنگه‭ ‬احد‭ ‬انقلاب‭ ‬و‭ ‬استقلال‭ ‬ايران‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬مطمئنم‭ ‬نه‭ ‬غفلت،‭ ‬نه‭ ‬بي‮ ‬تفاوتي‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬هيچ‭ ‬چيز‭ ‬ديگر،‭ ‬نخواهد‭ ‬توانست،‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬تنگه‭ ‬احد‭ ‬به‭ ‬زير‭ ‬كشد‭ ‬و‭ ‬جهان‭ ‬خواهد‭ ‬ديد‭ ‬هوشياري‭ ‬مردم‭ ‬ايران‭ ‬را‮.‬
(ص-۴)۲۱/۱۱/۸۵

/ 0 نظر / 97 بازدید