هر‭ ‬مشهدي‭ ‬خويشاوند‭ ‬امام‭ ‬رضا‭ ‬‮!‬

 روزهاي‭ ‬آينده،‭ ‬مشهد‭ ‬ميزبان‭ ‬عاشقان‭ ‬امام‭ ‬رضا‭ ‬است‮.‬‭ ‬عاشقاني‭ ‬كه‭ ‬جان‭ ‬شسته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬شوق‭ ‬جانان،‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬دور‭ ‬و‭ ‬نزديك‭ ‬به‭ ‬هواي‭ ‬بوي‭ ‬سيب‭ ‬مي‮ ‬آيند‭ ‬و‭ ‬هوس‭ ‬تنفس‭ ‬در‭ ‬هواي‭ ‬حرم‭ ‬بي‮ ‬تابشان‭ ‬مي‮ ‬كند‮.‬‭ ‬آنها‭ ‬عاشقانه‭ ‬مي‮ ‬آيند،‭ ‬ما،‭ ‬اما،‭ ‬ما‭ ‬مشهدي‮ ‬ها،‭ ‬اما‭ ‬چه‭ ‬مي‮ ‬كنيم‭ ‬با‭ ‬رستاخيز‭ ‬مردمي‭ ‬كه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬شنيدن‭ ‬چاوش‭ ‬به‭ ‬مشهد‭ ‬مي‮ ‬آيند‮.‬‭ ‬رفتار‭ ‬ما‭ ‬چگونه‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬آنان‭ ‬و‭ ‬گفتار‭ ‬ما‭ ‬چگونه.آيا‭ ‬زيستن‭ ‬در‭ ‬حريم‭ ‬حرم،‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مقام‭ ‬والاي‭ ‬محرميت‭ ‬رسانده‭ ‬است‭ ‬؟‭ ‬آيا‭ ‬دستي‭ ‬به‭ ‬مهر‭ ‬براي‭ ‬پذيرايي‭ ‬از‭ ‬ميهمانان‭ ‬امام‭ ‬رضا‭ ‬وضو‭ ‬داده‭ ‬ايم؟‭ ‬آيا‭ ‬واژه‭ ‬و‭ ‬نگاه‮ ‬‭ ‬ما،‭ ‬قلمي‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬لوح‭ ‬ياد‭ ‬آنان‭ ‬خطي‭ ‬به‭ ‬مهر‭ ‬بنويسد‭ ‬و‭ ‬خاطره اي‭ ‬خوش‭ ‬براي‭ ‬آنها‭ ‬رقم‭ ‬بزند؟‭ ‬فكر‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬مجاوران‭ ‬بايد‭ ‬نگاهمان‭ ‬به‭ ‬حرم‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬زندگي‭ ‬آقامان‭ ‬نگاه‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تعريف‭ ‬رفتار‭ ‬خود‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬رفتار‭ ‬مدل‭ ‬آن‭ ‬حضرت،‭ ‬ما‭ ‬نيز‭ ‬چنان‭ ‬كنيم‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬شيعه اي‭ ‬چنين‭ ‬مي‮ ‬كند‮.‬
‭ ‬پس‭ ‬مهربان‭ ‬باشيم‭ ‬با‭ ‬زائران،‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬مهرباني‭ ‬امام‭ ‬رضا‭ ‬،‭ ‬آهوي‭ ‬رميده‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دامان‭ ‬امام‭ ‬مي‮ ‬آورد‮.‬‭ ‬مهربان‭ ‬باشيم‭ ‬و‭ ‬كريم‮.‬‭ ‬كريم‭ ‬باشيم‭ ‬و‭ ‬رحيم،رحيم‭ ‬باشيم‭ ‬و‭ ‬عليم‭ ‬و‮...‬‭ ‬چنان‭ ‬رفتار‭ ‬خويش‭ ‬را‭ ‬خدايي‭ ‬كنيم‭ ‬كه‭ ‬نشانگر‭ ‬معماري‭ ‬اجتماعي‭ ‬رضوي‭ ‬باشيم‮.‬‭ ‬
من‭ ‬معتقدم،‭ ‬هر‭ ‬مشهدي،‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬در‭ ‬روزهاي‭ ‬آينده‭ ‬كه‭ ‬سيل‭ ‬عاشقان‭ ‬مي‮ ‬آيند،‭ ‬بايد‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬خويشاوند‭ ‬امام‭ ‬رضا‭ ‬احساس‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬ايشان‭ ‬از‭ ‬زائران‭ ‬و‭ ‬ميهمانان‭ ‬پذيرايي‭ ‬كند‮.‬‭ ‬
اين‭ ‬احساس‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬ايمان‭ ‬و‭ ‬عمل‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬مي‮ ‬آيد‭ ‬و‭ ‬نتيجه هاي‭ ‬گرانبهايي‭ ‬هم‭ ‬دارد،‭ ‬چه‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬امام‭ ‬با‭ ‬زائران‭ ‬وارد‭ ‬تعامل‭ ‬مي‮ ‬شود،‭ ‬ديگر‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬چه‭ ‬زشتي‭ ‬است‭ ‬بايد‭ ‬تهي‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬چه‭ ‬زيبايي‭ ‬است،‭ ‬سرشار‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬سو،‭ ‬زائر‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬تعامل‭ ‬باحرم‭ ‬و‭ ‬امام‭ ‬حرم‭ ‬و‭ ‬حريم‭ ‬و‭ ‬مجاوران‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬بعثت‭ ‬سفيري‭ ‬مشهد‭ ‬الرضا‭ ‬برانگيخته‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬جا‭ ‬برود‭ ‬از‭ ‬خوبي‮ ‬هاي‭ ‬مشهد‭ ‬بگويد‮.‬
اين‭ ‬نيازمند‭ ‬طراحي‭ ‬زيباي‭ ‬آن‭ ‬سوي‭ ‬ماجراست،‭ ‬يعني‭ ‬كنش‭ ‬و‭ ‬واكنش‭ ‬و‭ ‬مرام‭ ‬و‭ ‬روش‭ ‬ما‭ ‬بايد‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬ياد‭ ‬امام‭ ‬رضا‭ ‬بيندازد‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬كس‭ ‬پا‭ ‬به‭ ‬مشهد‭ ‬مي‮ ‬گذارد،‭ ‬احساس‭ ‬كند‭ ‬پا‭ ‬به‭ ‬حرم‭ ‬گذاشته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬وارد‭ ‬شهر‭ ‬قانون،‭ ‬شهر‭ ‬اخلاق‭ ‬شهر‭ ‬معرفت،‭ ‬شهر‭ ‬مهرباني‭ ‬و‭ ‬شهر‭ ‬خوبي‮ ‬ها‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬باز‭ ‬مي‮ ‬طلبد‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬رفتار‭ ‬خويش‭ ‬را‭ ‬اخلاقمند‭ ‬و‭ ‬گفتار‭ ‬خويش‭ ‬را‭ ‬اخلاقي‭ ‬و‭ ‬كردار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬متخلق‭ ‬به‭ ‬اخلاق‭ ‬امام‭ ‬رضا‭ ‬كنيم‮.‬
اين‭ ‬زيبنده‭ ‬مشهد‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬وقتي‭ ‬كسي‭ ‬مي‮ ‬آيد‭ ‬اجراي‭ ‬قانون‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬ببيند،‭ ‬ترافيك‭ ‬در‭ ‬خيابان ها‭ ‬روان‭ ‬باشد‮.‬
‭ ‬مردم‭ ‬حق‭ ‬تقدم‭ ‬را‭ ‬رعايت‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬حق‭ ‬خويش‭ ‬بگذرند‮.‬‭ ‬كسبه‭ ‬محل،‭ ‬سود‭ ‬قانوني‭ ‬و‭ ‬شرعي‭ ‬را‭ ‬رعايت‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬ناوگان‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬عمومي‭ ‬و‭ ‬ساير‭ ‬خدمات،‭ ‬به‭ ‬سامان‭ ‬باشد‮.‬
‭ ‬بخش هاي‭ ‬درماني‭ ‬به‭ ‬مهر‭ ‬درمانگري‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬مسئولان‭ ‬براي‭ ‬خدمت‭ ‬به‭ ‬زائران،‭ ‬سر‭ ‬از‭ ‬پاي‭ ‬نشناسند‮.‬
مشهد‭ ‬بايد‭ ‬شهري‭ ‬پويا‭ ‬و‭ ‬زيبا‭ ‬باشد،‭ ‬با‭ ‬تلاشگري‭ ‬همه‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬شهر‭ ‬زندگي‭ ‬باشد‭ ‬با‭ ‬مشاركت‭ ‬همه‭ ‬آحاد‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬سازندگي‭ ‬در‭ ‬ساحت ها‭ ‬و‭ ‬عرصه هاي‭ ‬گوناگون‭ ‬و‭ ‬ديار‭ ‬آفتاب‭ ‬باشد‭ ‬براي‭ ‬تشنگان‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬جويندگان‭ ‬جواب،‭ ‬شهر‭ ‬بهشت‭ ‬باشد‭ ‬براي‭ ‬آنها‭ ‬كه‭ ‬خسته‭ ‬از‭ ‬روزگار‭ ‬آدم‭ ‬و‭ ‬آهن‭ ‬مي‮ ‬آيند‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬كهنه‭ ‬و‭ ‬نو‭ ‬را،‭ ‬در‭ ‬مشهد‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬گره‭ ‬زنند‭ ‬و‭ ‬جان‭ ‬به‭ ‬كرشمه‭ ‬مقلب القلوب‭ ‬و‭ ‬الابصار‭ ‬در‭ ‬حرم‭ ‬نو‭ ‬كنند‮.‬
و‭ ‬در‭ ‬تغزل‭ ‬يا‭ ‬مدبر‭ ‬اليل‭ ‬و‭ ‬النهار،‭ ‬شب‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تدبير‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬هم‭ ‬سرايي‭ ‬با‭ ‬محول‭ ‬الحول‭ ‬و‭ ‬الاحوال،‭ ‬حال‭ ‬و‭ ‬هوا‭ ‬تازه‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬دعا‭ ‬بردارند‭ ‬به‭ ‬درگاه‭ ‬محول‭ ‬و‭ ‬تغيير‭ ‬حال‭ ‬به‭ ‬حسن‭ ‬حال‭ ‬را‭ ‬بخواهند.مشهد‭ ‬بايد‭ ‬سرشار‭ ‬از‭ ‬زيبايي‮ ‬ها‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬زيبا‭ ‬و‭ ‬امن‭ ‬و‭ ‬امان‮.‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 93 بازدید