دست‭ ‬خالي‭ ‬كارگر

‮"‬‭ ‬قصه‭ ‬تلخي‭ ‬است‮.‬‭ ‬كاركردن،‭ ‬تلاش كردن،‭ ‬توليد‭ ‬كردن،‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬پايان‭ ‬ماه،‭ ‬به‭ ‬پينه هاي‭ ‬سخت‭ ‬شده‭ ‬دست ها‭ ‬خيره‭ ‬ماندن‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬چند‭ ‬بار‭ ‬عرق‭ ‬به‭ ‬حسرت‭ ‬خشك‭ ‬كردن‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬حسرت‭ ‬دستمزد‭ ‬ماندن‮...‬
‮"‬‭ ‬قصه‭ ‬تلخي‭ ‬است،‭ ‬كاركردن،‭ ‬خسته‭ ‬شدن‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬خالي‭ ‬و‭ ‬دل‭ ‬پر‭ ‬درد‭ ‬و‭ ‬نگاه‭ ‬پر‭ ‬اندوه‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬بازآمدن‭ ‬سر‭ ‬به‭ ‬زير‭ ‬انداختن‭ ‬و‭ ‬فرار‭ ‬از‭ ‬نگاه‭ ‬زن‭ ‬و‭ ‬فرزند‭ ‬كه‭ ‬همه‭ ‬اميدشان‭ ‬به‭ ‬دستان‭ ‬توست‭ ‬و‭ ‬دستان‭ ‬تو‭ ‬هم‭ ‬نااميد‮!‬
‮"‬‭ ‬قصه‭ ‬تلخي‭ ‬است‮.‬‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬توان‭ ‬كاركردن،‭ ‬عمر‭ ‬گذاشتن‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جان‭ ‬گذشتن‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬خستگي‭ ‬و‭ ‬درماندگي‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬خالي،‭ ‬جيب‭ ‬خالي،‭ ‬حتي‭ ‬نگاه‭ ‬خالي‮.‬
‮"‬‭ ‬قصه‭ ‬تلخي‭ ‬است‮.‬‭ ‬قصه‭ ‬كارگري‭ ‬و‭ ‬حقوق هاي‭ ‬به‭ ‬تاخير‭ ‬افتاده،‭ ‬اجاره‭ ‬خانه‭ ‬به‭ ‬تاخير‭ ‬افتاده،‭ ‬قسط هاي‭ ‬به‭ ‬تاخير‭ ‬افتاده،‭ ‬بدهي‮ ‬هاي‭ ‬به‭ ‬تاخير‭ ‬افتاده‭ ‬و‮...‬‭ ‬آبرويي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬نگاه‭ ‬طلبكاران‭ ‬تاراج‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬حرمتي‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬شكند،‭ ‬حيثيتي‭ ‬كه‭ ‬ترك‭ ‬برمي‮ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬مردي‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬ميرد‮!‬
‮"‬‭ ‬قصه‭ ‬تلخي‭ ‬است‮.‬‭ ‬تلخكامي‭ ‬در‭ ‬كار‭ ‬‮«‬نيشكر‮»‬‭ ‬تلخ‭ ‬است‭ ‬دو‭ ‬ماه‭ ‬حقوق‭ ‬نگرفتن‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬توليد،‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬نيشكر‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬تلخي‮.‬‭ ‬اصلا‭ ‬شيريني‭ ‬نيشكر،‭ ‬دوماهي‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬كام‭ ‬كارگرانش‭ ‬شيرين‭ ‬نيست‮.‬‭ ‬مثل‭ ‬بافته‭ ‬هاي‭ ‬نساجي‭ ‬كه‭ ‬ديگر‭ ‬به‭ ‬تن‭ ‬كارگرانش‭ ‬چندان‭ ‬رنگ‭ ‬و‭ ‬رونقي‭ ‬ندارد‮.‬‭ ‬مثل‭ ‬كارگران‭ ‬كارخانه هايي‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬يك‭ ‬جا‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬اعتراض‭ ‬برمي‮ ‬گزينند‭ ‬و‭ ‬فريادهاي‭ ‬خسته‭ ‬را‭ ‬رها‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬خدا‭ ‬را‭ ‬شكر‭ ‬كه‭ ‬جايي‭ ‬براي‭ ‬فرياد‭ ‬هست‭ ‬و‭ ‬مجال‭ ‬هم‭ ‬و‭ ‬ان‭ ‬شاء‭ ‬ا‮...‬‭ ‬گوش‭ ‬شنوايي‭ ‬هم‭ ‬و‭ ‬دست هايي‭ ‬براي‭ ‬گره گشايي‭ ‬هم‭ ‬و‭ ‬اميد‭ ‬هم‭ ‬و‭ ‬زندگي‭ ‬هم‮!‬‭ ‬
اين‭ ‬قصه هاي‭ ‬تلخ‭ ‬را‭ ‬بايد‭ ‬پاك‭ ‬كرد‭ ‬از‭ ‬تخته‭ ‬سياه‭ ‬زندگي،‭ ‬بايد‭ ‬با‭ ‬تدبير،‭ ‬شيرين‭ ‬نوشت‮.‬‭ ‬اصلا‭ ‬تخته‭ ‬را‭ ‬بايد‭ ‬سفيد‭ ‬كرد،‭ ‬تخته‭ ‬سفيد‭ ‬زندگي‮!‬‭ ‬
بايد‭ ‬چنان‭ ‬مومنانه‭ ‬مديريت‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬هنوز‭ ‬عرق‭ ‬كارگر‭ ‬خشك‭ ‬نشده‭ ‬است‭ ‬دستمزد‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دريافت‭ ‬كند‮!‬‭ ‬اين‭ ‬دستور‭ ‬اسلام‭ ‬و‭ ‬سيره‭ ‬پيشوايان‭ ‬معصوم‭ ‬ماست‮.‬‭ ‬اين‭ ‬حق‭ ‬است‮.‬‭ ‬حقيقت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬برخوردار‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬واقعيت‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬كارگر‭ ‬به‭ ‬حقش‭ ‬برسد‮.‬‭ ‬اگر‭ ‬در‭ ‬مسير‭ ‬حق‭ ‬قرار‭ ‬بگيرد‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬كند،‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬همه‭ ‬فايده‭ ‬خواهند‭ ‬برد‭ ‬و‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬حق‭ ‬كارگر‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬و‭ ‬درست‭ ‬مي‮ ‬دهد‮.‬‭ ‬
اين‭ ‬به‭ ‬سلامت‭ ‬اخلاقي‭ ‬جامعه‭ ‬هم‭ ‬كمك‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬سالم‭ ‬هم‭ ‬امنيت‭ ‬روزافزون‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬آرامش‭ ‬در‭ ‬افزايش‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬بهره‭ ‬وري‭ ‬بهينه تر‭ ‬از‭ ‬هميشه‮.‬‭ ‬هم‭ ‬كارگر‭ ‬راضي،‭ ‬هم‭ ‬كارفرما‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬خلق‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬خدا‮.‬‭ ‬و‭ ‬الا‭ ‬اگر‭ ‬كارفرما،‭ ‬مدير‭ ‬و‭ ‬تدبيرگر‭ ‬امور‭ ‬نباشد‭ ‬و‭ ‬حق‭ ‬كارگر‭ ‬را‭ ‬ندهد‭ ‬و‭ ‬كارگر‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مسير‭ ‬حق‭ ‬ياور‭ ‬نباشد‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬سلامت‭ ‬كاري‭ ‬و‭ ‬سلامت‭ ‬اخلاقي‭ ‬خدشه دار‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬امنيت‭ ‬مي‮ ‬سوزد‭ ‬و‭ ‬آرامش‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬كاهش‭ ‬مي‮ ‬گذارد‭ ‬و‭ ‬بهره وري‭ ‬در‭ ‬منحني‭ ‬معكوس‭ ‬قرار‭ ‬مي‮ ‬گيرد‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬پايان‭ ‬ناراضي‭ ‬مي‮ ‬شوند‮.‬‭ ‬پس‭ ‬بايد‭ ‬كاري‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬بردارها‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬مثبت‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سوي‭ ‬راضي‭ ‬شدن‭ ‬همه‭ ‬و‭ ‬رضايت‭ ‬همگاني‮.‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 95 بازدید