فرهنگ و كود شيميايي!

فرهنگ، پايه شكل گيري جامعه است و بر همه بخش ها اعم از اقتصادي، سياسي، اجتماعي و حتي نظامي و امنيتي هم اثربخش است و اين اثرگذاري به حدي است كه مي توان آن را بحثي فرابخشي هم ناميد، اما با اين حال ما هنوز نقشه مهندسي فرهنگي براي كشور نداريم تا جايي كه مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي آذربايجان شرقي كه خبرش ديروز، در همين صفحه چاپ شد به تاكيد مي گويد: شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان اصلي ترين تصميم گير بخش فرهنگ كشور بايد نقشه مهندسي فرهنگي كشور را تدوين كند تا تكليف اين بخش مشخص شود. احمد احمدي، كه گفته هايش روي خروجي ايسنا رفته است اثرگذاري فرهنگ بر ساير بخش ها را يادآور مي شود و با انتقاد خبر مي دهد و يك نكته مي گويد كه هر دو قابل توجه و صد البته تلخ است.وي با بيان اين كه اعتبارات بخش فرهنگي بسيار ناچيز است ادامه داد: كل اعتبارات فرهنگي كشور از هزينه خريد كود شيميايي پايين تر است و اين اعتبارات ناچيز نيز در راه صحيح خود هزينه نمي شود.احمدي تصريح كرد: ما با يك تشكيلات قديمي و با قوانين دست و پاگير مواجه هستيم كه بايد فكر اساسي براي آن شود.
بله تلخ است كه اعتبار فرهنگ ناچيز باشد و اعتبار فرهنگي هم در جامعه كم مقدار. تلخ است كه همين مقدار ناچيز هم صحيح هزينه نشود و از ظرفيت شخصيت هاي فرهنگي هم استفاده بهينه صورت نگيرد. گذشته از تلخي، بودجه بخش فرهنگ، آدم  را ياد بودجه پژوهش مي اندازد كه با وجود تاكيد رهبر فرزانه انقلاب، هنوز تا جايگاه شايسته و بايسته خيلي فاصله دارد و باز گفته مي شود بخشي از همين بودجه پژوهش، در رديف حقوق اعضاي هيئت علمي هزينه مي شود، يعني از جيب پژوهش به بخش بودجه جاري كمك مي شود. حال آن كه بودجه پژوهش فقط بايد در حوزه خود صرف شود تا به توليد علم، توسعه دانش و خيزش عالمانه فرزندان ايران در جنبش نرم افزاري شود، اما...« قصه فرهنگ هم همين است» و « غصه» نيز همان، چه اگر فرهنگ جامعه اي ساخته نشود، تلاش در هيچ بخش ديگري هم قرين موفقيت نخواهد بود. اما اگر فرهنگ جامعه ساخته شود كارها به سامان خواهد شد، با كمترين هزينه و هزينه هاي اندك فايده هاي فراوان خواهد داشت و خواهد داد. حتي مي توان اثر فرهنگ را در حسن مصرف و مديريت سوخت، انرژي، آب ونان و... به راحتي ديد. آن كه فرهنگ استفاده از نان را دارد، ديگر اسراف نمي كند و يك گناه فردي و اجتماعي را مرتكب نمي شود. آن كه رفتاري فرهنگي دارد، در همه فراز و نشيب ها به راحتي مي تواند خود و ديگران را مديريت كند و از مشكلات وا رهاند. اما شكل گيري آحاد فرهنگي كه پايه جامعه فرهنگي هستند نيازمند سرمايه گذاري است، نه اين كه اعتبارش از هزينه خريد كود شيميايي هم كمتر باشد پس يا بايد رويكرد را تغيير داد و با اختصاص اعتبار، فرهنگ را توسعه داد و يا در مواجهه با جامعه بي فرهنگ مدام هزينه پرداخت. جز اين هم راهي ميانه وجود ندارد.(ص-۶)

/ 0 نظر / 97 بازدید