جاده امن، حق زندگی است

اصلا در شان ما نیست این جایگاهی که در تلفات جاده ای داریم. نباید این همه قربانی بگیرد از ما جاده که برایش معانی زیبا تعریف می شود. معتقدیم که جاده یعنی  حرکت، یعنی رفتن و دیدن آثار صنع خدا، یعنی رسیدن، یعنی تماشای تلاش و تکاپوی انسان که به سازندگی برمی‌خیزد. جاده را باید با زندگی معنا کرد نه این که تا نامش به میان می‌آید«مرگ » در ذهن بنشیند! نه، جاده ها همه برای زندگی است. اگر «جاده مرگ» وارد ادبیات مردم می‌شود به خاطر کم گذاشتن ما برای زندگی است. برای این است که گاه دچار غفلت می شویم و این غفلت گاه چنان به خواب سنگین گره می خورد که خون کشتگان هم بیدارش نمی‌کند حتی وقتی به شیون به سوگ نشستگان همراه می‌شود. بله، جاده برای زندگی است و برای امن تر کردن سفر و احترام به حیات انسانی باید جاده را جدی گرفت. من این جدیت را با افتخار در جاده بیرجند به قاین دیدم که در هر قطعه، مردان در تکاپو بودند  چنان که کوه ها هم در برابر اراده شان، سر فرود می آوردند و سنگ ها، عبرت گرفته از درس چشمه و سنگ، راه باز می کردند تا جاده بگذرد. بله، کار ادامه داشت و دارد اما در همین جاده آن قدر حوادث تلخ روی می دهد که آدمی را وا می دارد تا قلم بردارد و هم خدا قوت بگوید به مردان خستگی ناپذیر جاده و هم بخواهد که شتاب دهند به کارشان که هرچه آنان به کار سرعت بخشند، شتاب حادثه و مرگ، کمتر خواهد شد. همین هم اقتضا می کند از مسئولان بخواهیم که به حرمت جان انسان ها، هر قطعه ای را که آماده می شود، هرچند کوتاه باشد زیر بار ببرند و منتظر ایام و مناسبت ها نباشند که مناسبات انسانی و جان مردم بر هر چیزی اهمیت دارد. نکته ای دیگر نیز که امید را پر رنگ تر می‌کرد، حرکت دوباره مردان جاده ساز و ماشین های جاده سازی در قطعه باقی مانده در جاده گناباد به تربت حیدریه بود که آدم را به شوق می آورد. انگار اراده ای نو در کار شده است تا این قطعه که پیش از این به عنوان "سرمایه ای در مسیر باد" از آن تعبیر می کردیم، دوباره دارد به "سرمایه ای در مسیر زندگی" تبدیل می شود و ان شاءا... شاهد بهره برداری از آن باشیم تا قد "جاده سلامت" چنان بلند شود که "جاده مرگ" به نقطه پایان برسد و خاطرات تلخ آن هم از دفتر یادها پاک شود تا به واقع جاده نه فقط در این منطقه که درهمه جای وطن، بوی زندگی و شکوه زیبایی و عظمت رسیدن داشته باشد و به جایی برسیم که آمار تلفات جاده ای ما هر روز کمتر از روز قبل باشد، چه در شان ما نیست در سکوهای اول تلفات جاده ای بایستیم. ما شایسته بهترین ها هستیم و جاده امن نیز حق ماست.

 خراسان / شماره : 19664 /  یکشنبه ۳۰ مهر-۱۳۹۶/ صفحه 16/ بدون موضوع

http://khorasannews.com/?nid=19664&pid=16&type=0

/ 0 نظر / 99 بازدید