آیت ا... عبادی؛ امام جمعه دل ها

آدم های بزرگ، آدم هایی که از جنس روشنی هستند، آدم هایی که مهربان هستند گذر زمان، نه تنها نورشان را خاموش نمی کند که روز افزون است نورشان، مهربانی شان، بزرگی شان. اینان به مَثَل به کوه می مانند که برای درک بزرگی و عظمتشان باید از آنان فاصله گرفت و سپس نگاه کرد و الا آنانی که بر دامنه کوه، در آغوش کوه مسکن دارند، نمی توانند عظمت کوه را بفهمند، اما با فاصله که نگاه می کنی، بزرگی کوه، بسان آیتی از آیات خالق حکیم در دیده و سپس دلت می نشیند آن چنان که زبان به تسبیح و تهلیل بگشایی. ماجرای آدم های بزرگ هم همین است، زمان که می گذرد، بیشتر به بزرگی شان پی می بری و آیت ا... سیدمهدی عبادی، امام جمعه فقید مشهد از این قبیل و این قبیله بود. بزرگ، مهربان، چراغ نشان و... حرفش با عملش یکی بود، اگر از انقلاب حرف می زد، نفس به نفس لحظه های انقلاب داده بود. اگر از جبهه می گفت، خود، همنفسی رزمندگان را، سنگر نشینی را، جهاد را، به تجربه اجتهاد گره زده بود. اگر از شهید و شهادت می گفت خود، دو فرزند خویش را در جامه شهادت بسان سند افتخار بر شانه کشیده بود. اگر از مهربانی می گفت، آن را به عمل درآورده بود. اگر از مردمداری می گفت، پدری و برادری خود را برای مردم ثابت کرده بود. حضور او در محافل و مجالس مردمی، خاطره ماندگار مردم این شهر است. همکلامی با دانشجو و دانش آموز، با کارگر و کاسب، او را در جایگاهی نشانده بود که ضمیر اندیشه های آگاه، او را پیدا می کرد، مرجع رجوع و پناه مردمان می شد و... چنین بود که هر کس نامش را بر زبان می آورد و بر نوشته ای می خواند و یا می شنود، «خدا رحمتش کند» را به بدرقه نامش، بر زبان جاری می کند. آیت ا... عبادی، اهل شعار نبود، این را همه آنانی که او را می شناسند، می توانند گواهی کنند. او هر آنچه را می گفت زندگی می کرد. او نه فقط امام جمعه که جلودار نماز و نیاز همه روزهای مردمان بود، مردم را باور داشت. مردم هم او را باور داشتند لذا وقتی از زاهدان به عزم امامت جمعه مشهد الرضا به این شهر آمد بسیاری از مردم نجیب سرزمین خورشید نشان سیستان و بلوچستان در بدرقه اش تا مشهد آمدند و به گاه رحلت نیز مشهدی ها، در تشییع و مراسم او سنگ تمام گذاشتند، همان طور که او برای مردم سنگ تمام می گذاشت. هر کس می خواهد، چنین در قلب مردم بنشیند، باید عبادی گونه  زندگی کند تا عزیز مردم و عزیز خدا باشد...
خراسان رضوی - مورخ یکشنبه 1393/12/10 شماره انتشار 18920 /صفحه6/فرهنگی
/ 0 نظر / 92 بازدید