کودک و پلیس

سیاه و سفید(۴٢)

 

از یک طرف امروز به نام «کودک» طلوع می کند و از طرف دیگر، این روز در هفته ای قرار دارد که به نام نیروی انتظامی نام گذاری شده است پس خوب خواهد بود رابطه این دو را در یک نگاه بررسی کنیم. نیروی انتظامی وظیفه تولید و حفظ امنیت را برعهده دارد که یکی از محق ترین و مستحق ترین بهره برداران این تولید ارزشمند کودکان هستند. یعنی کودکان مصرف کننده کالایی هستند که پلیس تولید می کند پس باید رابطه این دو حسنه باشد.

 

این رابطه حسنه و حتی حسنه تر شدن این رابطه هم، برای ارتقای آرامش عمومی مهم است اما آیا رابطه این دو این گونه است که بتوان به توسعه آرامش و اعتماد کودک به پلیس دل بست؟ من می گویم چندان که باید نه! بله، اعتماد کودکان به پلیس آن قدر شکل نگرفته است که باید. دلیلش هم ما بزرگ ترها هستیم، دلیلش را هم از زبان یک کارشناس می گویم که گفت؛ وقتی به بچه- البته برای پرهیز دادن از کاری که می کند- می گوییم، «لولو می خوردت» و برای هشدار افزون تر می گوییم، «پلیس می بردت» نمی توان انتظار داشت کودک به پلیس عشق بورزد! حتی نمی توان انتظار داشت کودک وقتی در معرض خطر قرار گرفت، پلیس را دوست خود بداند و به او مراجعه کند، حالا آن که پلیس مطمئن ترین دوست است اما مگر کودکی را سراغ دارید که با «لولو» دوست باشد تا توقع داشته باشیم، پلیس را حافظ خود و نگهبان آزادی و امنیت خود بداند؟! وقتی برخی خانواده ها بچه را از پلیس می ترسانند چگونه کودک چنین خانواده هایی با پلیس رفیق شود؟ گاهی حتی برخی خانواده ها ناآگاهانه، میان کودک خود با پزشک را به هم می زنند که «اگر فضولی کنی می بریمت دکتر تا آمپولت بزند» خب توقع دارید کودک عامل هراس خود را دوست داشته باشد؟ نمی شود این، پس باید برای به سازی نگاه کودک به پلیس اول، پلیس را آنگونه که هست با احترام در چشم و قلب کودکان نشاند و صد البته مقتدر نیز هم، تا کودک بتواند به او اعتماد کند. این اعتماد که شکل بگیرد کودک هرگاه در معرض آسیب قرار بگیرد، پلیس را خبر خواهد کرد و آن وقت پلیس در همه شهر و همه خانه ها و در میان خانواده ها به عنوان فردی مطرح خواهد بود که برای ارتقای قانونمداری تلاش می کند چه در زمان رانندگی که عامل کنترل بسیار خوبی است برای بزرگ ترها و چه در سایر مسائل که می تواند به جد موثر باشد و حتی بزرگ ترها را از ارتکاب خلاف بازدارد.

به هر روی وجود کودکان نعمت بزرگی برای خانواده هاست، خانواده های آرام هم بهترین یاوران پلیس هستند. پس با بازسازی نگاه کودک به پلیس و کمک به پلیس برای درک بهتر شرایط کودک به ارتقای امنیت در جامعه کمک کنیم و به ویژه پلیس خود به بهترسازی این رابطه بیندیشد، راه های تازه بیابد، با کودک ارتباط برقرار کند. به نظر حضور پلیس در مدارس و رابطه چهره به چهره در این راستا بسیار موثر است و ساخت پویانمایی های تلویزیونی نیز این اثرگذاری را افزون می کند تا کودک به یک پلیس یار تبدیل شود و پلیس را هم یاور خود ببیند.

صفحه 09 اجتماعی ، شماره سریال 17384 ، تاریخ انتشار 880716
/ 0 نظر / 112 بازدید