ما آمدیم شما نبودید

ما آمدیم شما نبودید
 

هرجمعه که می آید

وخسته می گذرد

شاعر

سفره دلش را می گشاید

زلال ترین لحظه هایش را

به دعا کلمه می کند

وباز می سراید

تو نیامدی وما غریب ماندیم

غریب و تنها

و تلخ می گذرد آقا

برما و بر کوچه هایی که

تن را به آب و جارو سپرده اند

وگام هایت را به انتظار ایستاده اند

تلخ می گذرد بر چشمه ها و چشم ها

این حسرت بارانی نگاه شما....

شاعر دوباره می سراید

آقا غریب مانده ایم بیا

تنها مانده ایم بیا...

اما پشت در

به خط شهود و سبز

این پیغام نوشته بود

"ما آمدیم شما آماده نبودید

نبودید...."

وشاعر باز گریست

غربت را

تنهایی را

و آماده نبودن را

نبودن را

و این بار سرود

آی مردم!

آماده باید شد

برای شنیدن صدای پایی که

سرهارا فراز می کند

آماده باید شد

تقویم را ورق باید زد

جمعه در پیش است

"شاید این جمعه

همان جمعه عاشق باشد

گوش کن باز صدای نفسی می آید

زده ام فال و فریاد رسی می آید....

خراسان جنوبی - مورخ پنج‌شنبه 1393/11/30 شماره انتشار 18912 /صفحه اول و2/اخبار

/ 0 نظر / 96 بازدید