پاسخ به شیطان با مشت های گره کرده اهل ایمان

روایتی تصویری از یوم ا... ۱۳ آ بان در استان

قطره، قطره باران

باران باران دریا

و دریا بود دیروز

خیابان هایی که

سرشار بود از غیرت

و مردمان

هر کدام

زن یا که مرد پیر یا جوان

و حتی کودکان

هر کدام

چشمه ای بودند جاری

از جنس نور

جاری و پرغرور

-در  آستانه ظهور-

آن حقیقت در انتظار

تا کنار هم

یک سپاه شوند

یک صف همیشه متحد

در برابر ستم

در برابر هر آن که باطل است..

قطره  قطره باران

باران باران دریا

و دریا شد خیابان

که از«شهدا» آغاز می شد

و تا«حرم» می رسید

خط غیرتی که

چشم خصم را کور می کرد

و چشم دوست را سرمه می کشید

بچه ها بزرگ شدند

و پیرها جوان

حرف شان

شعار پرشعورشان

مرگ بر آمریکا

دشمنی که زخم دست او

روی گونه من است

دشمنی که از ستم

دست او پر است

و در جهان

هرکجا که قد علم کند کسی

-در هوای حق خود-

او تبر شود...

قطره، قطره باران

باران باران دریا

و این شکوه پرشکوه

شرح حال مردمی است

ایستاده بر صراط عشق

دست های مشت شده

روی گونه ستم

بشکند هر آن چه باطل است...

قطره قطره باران

باران باران دریا

دریا دریا مردم

دنیا دنیا عزت

... و سرفراز است این ملت!

خراسان رضوی - مورخ سه‌شنبه 1392/08/14 شماره انتشار 18544 /صفحه اول و ۷/تصویر حضور

/ 0 نظر / 92 بازدید