حلقه هاي‭ ‬مفقوده

باز‭ ‬هم‭ ‬حلقه هايي‭ ‬مفقود‭ ‬ماند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬كنشگري‭ ‬نظام‭ ‬قضا‭ ‬و‭ ‬پليس‭ ‬خيلي‭ ‬از‭ ‬نهادهاي‭ ‬ديگر‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زنجيره‭ ‬ايفاي‭ ‬نقش‭ ‬مي‮ ‬كردند،‭ ‬غايب‭ ‬بودند‭ ‬تا‭ ‬طبق‭ ‬عادت‭ ‬هميشگي،‭ ‬حرف‭ ‬آخر‭ ‬را‭ ‬اول‭ ‬بزنيم‮.‬‭ ‬واقعاً‭ ‬جاي‭ ‬پليس‭ ‬و‭ ‬قضا‭ ‬در‭ ‬نظام‭ ‬سالم سازي‭ ‬اجتماعي‭ ‬كجاست؟‭ ‬ديگر‭ ‬نهادها‭ ‬كجايند؟‭ ‬خوب‭ ‬اگر‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬حرف‭ ‬آخر‭ ‬را‭ ‬اول‭ ‬بزنيم،‭ ‬كه‭ ‬ديگر‭ ‬خيلي‭ ‬از‭ ‬نهادها‭ ‬و‭ ‬سازمان ها‭ ‬فلسفه‭ ‬وجودي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬مي‮ ‬دهند‮!‬‭ ‬باور‭ ‬نداريد‭ ‬ماجراي‭ ‬اعمال‭ ‬قانون‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬متهمان‭ ‬شمال‭ ‬مشهد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬دستگيري‭ ‬آنها‭ ‬منجر‭ ‬شد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ديده‭ ‬تأمل‭ ‬بنگريد؛‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬براساس‭ ‬شكايت‭ ‬شهروندان‭ ‬از‭ ‬وضعيت‭ ‬ناامني‭ ‬و‭ ‬مزاحمت هاي‭ ‬اراذل‭ ‬و‭ ‬اوباش،‭ ‬ساعت‭ ‬‮٨‬‭ ‬صبح‭ ‬‮٦٢‬‭ ‬دي‭ ‬ماه‭ ‬‮٣٩‬‭ ‬اكيپ‭ ‬نيروي‭ ‬انتظامي‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬ساير‭ ‬يگان هاي‭ ‬مربوطه‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬اطراف‭ ‬آرامگاه‭ ‬خواجه ربيع،‭ ‬خيابان‭ ‬بهمن،‭ ‬مهر‭ ‬مادر،‭ ‬چمران‭ ‬و‭ ‬اسماعيل آباد‭ ‬به‭ ‬عمليات‭ ‬مي‮ ‬پردازند‭ ‬و‭ ‬چندين‭ ‬سارق‭ ‬و‭ ‬قاچاقچي‭ ‬و‭ ‬مجرم‭ ‬ديگر‭ ‬را‭ ‬دستگير‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬باعث‭ ‬قدرداني‭ ‬مردم‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬چه‭ ‬اين‭ ‬افراد‭ ‬امنيت‭ ‬و‭ ‬سلامت‭ ‬اخلاقي‭ ‬منطقه‭ ‬را‭ ‬برهم‭ ‬زده اند‭ ‬و‭ ‬برخورد‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬جاي‭ ‬قدرداني‭ ‬هم‭ ‬دارد‭ ‬اما‭ ‬اين‭ ‬ها‭ ‬همه‭ ‬معلول‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬بايد‭ ‬ديگران‭ ‬بپردازند‭ ‬پس‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬دوباره‭ ‬توجه‭ ‬كنيد،‭ ‬جاي‭ ‬چه‭ ‬نهادهايي‭ ‬را‭ ‬خالي‭ ‬مي‮ ‬بينيد‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬دوباره‭ ‬كه‭ ‬چشم‭ ‬مي‮ ‬گشاييد‭ ‬جاي‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬توسط‭ ‬چه‭ ‬چيزهايي‭ ‬پر‭ ‬مي‮ ‬بينيد؟‭ ‬جاي‭ ‬فرهنگ‭ ‬را‭ ‬چه‭ ‬چيزي‭ ‬گرفته‭ ‬است؟‭ ‬جاي‭ ‬رفتار‭ ‬شهروندي‭ ‬را‭ ‬چه‭ ‬و‭ ‬جاي‭ ‬اخلاق‭ ‬را‭ ‬چه؟‮...‬
جاي‭ ‬برخورداري‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬فقر‭ ‬تمام‭ ‬قد‭ ‬پر‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬چنانكه‭ ‬جاي‭ ‬تربيت‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬را‭ ‬بي‮ ‬تربيتي‭ ‬و‭ ‬پررويي‮!‬‭ ‬راحت‭ ‬عرض‭ ‬كنم،‭ ‬من‭ ‬معتقدم‭ ‬در‭ ‬پديد‭ ‬آمدن‭ ‬ماجراهايي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬دست‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬معلول‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬هم‭ ‬پرداخت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬معلولان‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬متوليان‭ ‬را‭ ‬قرار‭ ‬داد‮.‬‭ ‬متولياني‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬براي‭ ‬پرورش‭ ‬فكري‭ ‬مردم‭ ‬برنامه ريزي‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬اجرا‮.‬‭ ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬با‭ ‬توزيع‭ ‬عادلانه‭ ‬فرصت ها‭ ‬و‭ ‬ثروت ها‭ ‬امكان‭ ‬زندگي‭ ‬عادلانه‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬همه‭ ‬فراهم‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬نكردند‮.‬‭ ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬اخلاق‭ ‬نبوي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬مي‮ ‬آموختند‭ ‬و‭ ‬چنين‭ ‬نكردند‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬اجازه‭ ‬بدهيد‭ ‬ماجرايي‭ ‬را‭ ‬نقل‭ ‬كنم‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬گويند‭ ‬بزرگي‭ ‬وقتي‭ ‬ديد‭ ‬بر‭ ‬دستان‭ ‬افرادي‭ ‬دستبند‭ ‬زده‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬رفت‭ ‬وماجرا‭ ‬را‭ ‬بازپرسيد‭ ‬و‭ ‬پاسخ‭ ‬كه‭ ‬شنيد‭ ‬دستانش‭ ‬را‭ ‬جلو‭ ‬آورد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬دستبند‭ ‬بزنيد‭ ‬چون‭ ‬مجرم‭ ‬اول‭ ‬ما‭ ‬هستيم‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬اينها‭ ‬را‭ ‬براساس‭ ‬هندسه‭ ‬معرفتي‭ ‬اسلام‭ ‬پرورش‭ ‬مي‮ ‬داديم‭ ‬و‭ ‬كوتاهي‭ ‬كرديم‮.‬‭ ‬ما‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬دست‭ ‬اينان‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬گرفتيم‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬خدا‭ ‬مي‭ ‬برديم‭ ‬نه‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬امروز‭ ‬سردي‭ ‬دستبند،‭ ‬گرماي‭ ‬مهر‭ ‬و‭ ‬ايمان‭ ‬را‭ ‬يكجا‭ ‬از‭ ‬جانشان‭ ‬جدا‭ ‬كند‮.‬
راست‭ ‬مي‮ ‬گفت‭ ‬آن‭ ‬بزرگ‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬بزرگواري‭ ‬مي‮ ‬كرديم‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬افراد‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬گرفتيم‭ ‬در‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬مواقع‭ ‬ماجرايي‭ ‬رخ‭ ‬نمي‮ ‬داد‭ ‬تا‭ ‬دستبندي،‭ ‬دستي‭ ‬را‭ ‬ببندد‭ ‬و‭ ‬خبر‭ ‬توليد‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬راهي‭ ‬صفحات‭ ‬روزنامه ها‭ ‬و‭ ‬خروجي‭ ‬خبرگزاري‮ ‬ها‭ ‬و‭ ‬آنتن‭ ‬راديو‭ ‬و‭ ‬تلويزيون‭ ‬شود‮.‬‭ ‬اگر‭ ‬كانون‭ ‬خانواده ها‭ ‬گرم‭ ‬بود،‭ ‬باز‭ ‬اينان‭ ‬زمستان نشين‭ ‬زندان‭ ‬نمي‮ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬كودكانشان‭ ‬در‭ ‬بستر‭ ‬توليد‭ ‬مجرمان‭ ‬قرار‭ ‬نمي‮ ‬گرفتند‮.‬‭ ‬اگر‭ ‬آحاد‭ ‬جامعه،‭ ‬امر‭ ‬به‭ ‬معروف‭ ‬و‭ ‬نهي‭ ‬از‭ ‬منكر‭ ‬،‭ ‬اين‭ ‬سنت‭ ‬واجب‭ ‬الهي‭ ‬و‭ ‬ميراث‭ ‬جاودانه اي‭ ‬كه‭ ‬امام‭ ‬حسين‭ ‬‮(‬ع‮)‬‭ ‬خونش‭ ‬را‭ ‬نثار‭ ‬آن‭ ‬كرد،‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬رونق‭ ‬مي‮ ‬دادند،‭ ‬سكه‭ ‬جرم‭ ‬و‭ ‬مجرم‭ ‬از‭ ‬رونق‭ ‬مي‮ ‬افتاد‭ ‬و‭ ‬كارخانه هاي‭ ‬توليد‭ ‬مجرم‭ ‬ورشكست‭ ‬مي‮ ‬شد‮.‬‭ ‬اگر‭ ‬هوشياري‭ ‬مي‮ ‬كرديم‭ ‬قصه‭ ‬اين‭ ‬گونه‭ ‬ادامه‭ ‬نمي‮ ‬يافت‭ ‬تا‭ ‬باز‭ ‬كساني‭ ‬عملكرد‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬قصه‭ ‬معروف‭ ‬تشبيه‭ ‬كنند‭ ‬كه،‭ ‬كارگري‭ ‬چاله‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬ديگري‭ ‬پر‭ ‬مي‮ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬متعجب‭ ‬ازاين‭ ‬كار‭ ‬قصه‭ ‬را‭ ‬بازپرسيدند‭ ‬و‭ ‬شنيدند‭ ‬نفر‭ ‬اولي‭ ‬مسئول‭ ‬كندن‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نفر‭ ‬دومي‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬لوله‭ ‬را‭ ‬كار‭ ‬مي‮ ‬گذاشت‭ ‬نيامده‭ ‬و‭ ‬نفر‭ ‬سوم‭ ‬مسئول‭ ‬پر‭ ‬كردن‭ ‬و‭ ‬دراين‭ ‬ميان‭ ‬نفر‭ ‬اول‭ ‬و‭ ‬سوم‭ ‬دارند‭ ‬طبق‭ ‬وظيفه‭ ‬كار‭ ‬مي‮ ‬كنند‮!‬‭ ‬اما‭ ‬نتيجه‭ ‬چه‭ ‬مي‮ ‬شود،‭ ‬همه‭ ‬مي‮ ‬دانيم‭ ‬اما‭ ‬‮...‬‭ ‬راستي‭ ‬همين‭ ‬كه‭ ‬مجرمي،‭ ‬دستگير‭ ‬شد،‭ ‬همه‭ ‬چيز‭ ‬تمام‭ ‬مي‮ ‬شود؟‭ ‬آيا‭ ‬نبايد‭ ‬كساني‭ ‬مطالعه‭ ‬مجرم‭ ‬و‭ ‬جرم‭ ‬و‭ ‬زمينه هايش‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬كنند؟‭ ‬آيا‭ ‬اين‭ ‬مسائل‭ ‬جاي‭ ‬تأمل‭ ‬ندارد؟‮...‬(ص-۶)

/ 0 نظر / 92 بازدید