عشق نامه

اصل عشق
گفتيم بسيج، عشق آغاز نمود
آن را كه به عشق سرتر، آواز نمود
خواندند بيايد آن كه اصل عشق است
عشق آمد و مكتب بسيج، ساز نمود
صلوات
بر لاله رخان ملك ايمان صلوات
بر كوچه به كوچه هاي ايران صلوات
تفسير شهادت است مفهوم بسيج
بر جلوه تابوت شهيدان صلوات

شهادت
تفسير سعادت است معناي بسيج
حقا كه عدالت است معناي بسيج
اي عدل! شهادتت مبارك بادا
يعني كه شهادت است معناي بسيج

/ 0 نظر / 96 بازدید