عيد عشق، شکوه عبوديت

 
عيد قربان، عيد کمال بندگي و اکمال دل سپردگي به حضرت حق است. تفسير «از او به يک اشاره، از ما، ز سر گذشتن» تابلويي از زيباترين تجلي عشق در آرزوي نازخواهي معشوق و ترنم يک حقيقت،
اي کاش جان بخواهد، معشوق جاني ما
تا مدعي بميرد از جانفشاني ما ...
عيد قربان، مبارک هنگامه، گذشتن ازخويش است و تعلقات خويش بريدن، از خويش چند گام بدر آمدن و گامها را براي گذاشتن بر سر گردون وضو دادن و اين نشايد جز از مردماني که در ايمان، به يقين رسيده‌اند و در يقين، از بلنداي «علم» به «عين» رسيدن و در شکوه «حق‌اليقين» فرو رفتن و ...
عيد قربان، سبزترين روزي است که سرخ گرامي داشته مي‌شود تا از پس آن عيدهاي سرخي طلوع کند که سبز بايد گرامي‌شان داشت...
* در استانهاي خراسان نيز همسايگان امام رضا و ارادتمندان حضرتش در اين روز ضمن احياء سنتهاي اسلامي، بيش از هميشه به ياد نيازمندان جامعه خويش مي‌افتند و براي آنکه حلاوت عيد در کام محرومان جامعه هم شيرين شود به ياري آنان مي‌شتابند. خوب است از اين عيد درسهايي بگيريم براي ديگر ايام سال و هر «روز»مان را با انديشه به امور مسلمين، «مسلمانانه» کنيم، تا شايسته نام بلند «عيد» باشد.
دست بگيريم بندگان دست بر زمين خداوند را به پاس دستي که به زانو و قامتي که افراشته داريم و به هم يادآور شويم که «شکر بازوي توانا بگرفتن دست ناتوان است» اگر آن روز حضرت ابراهيم براي دستگيري از «ايمان» بشريت تيغ بر حلقوم معطر اسماعيل کشيد و ديگر روز اسماعيل مکرر تاريخ در کربلا جان بر سر پيمان امام عشق گذاشت امروز ما نيز از مومنان نيازمند دست بگيريم و بازآموزي به روز و مومنانه از عيد قربان داشته باشيم...
در بعضي از روستاهاي استانهاي خراسان رسم است که به ياد درگذشتگان گوسفند قرباني مي‌کنند و گوشتش را ميان همه به گونه‌اي تقسيم مي‌کنند که برخوردار تکريم افزون نشود و نيازمند تحقير نگردد، بلکه براي همه به يک اندازه، گوشت مي‌برند تا سفره‌اي مسلمانانه پهن شود که همه جا به يک چشم نگريسته مي‌شوند. نکته‌اي که در شهرها بايد بدان توجه داشت اين است که نهادهاي حمايتي مي‌توانند جايگاه خوبي باشند براي رساندن گوشتهاي قرباني به دست نيازمندان. هرچند بعضي افراد ترجيح مي‌دهندخود مقسم گوشت قرباني باشند. در ميان محروماني که متاسفانه کم هم نيستند. اين مسئله را هم از ياد نبريم که بنا به فتواي بعضي از مراجع تقليد، حجاج محترم هم مي‌توانند به جاي منا، هماهنگ کنند که در اين روز به نيابت از آنها «قرباني» اينجا برگزار شود تا زودتر به دست مستحقان برسد و اين هم مي‌تواند مورد عنايت قرار گيرد.

/ 0 نظر / 129 بازدید