خورشید خراسان، روز خراسان

" او که آمد، خراسان، خورشید خود را یافت و از آن پس خراسان شد خانه خورشید، شد کاشانه روشنی، شد کعبه ای که راز نماز را شکوفا می کرد. شد مظهر همه زیبایی ها که از هر گوشه اش چشمه ای می جوشید، پر از زیبایی بود. او که آمد، همه زیبایی ها شناسه خراسانی گرفتند و شناسنامه خراسانی نیز هم و از آن پس «هرچیز یا زیبا بود و یا خراسانی نبود» چه امام خراسان خط تمیز زیبایی از نازیبایی و حق از باطل بود. " او که آمد، زمین صدای گام های پراطمینان حضرت موسی را شنید، چنان که از دیگر سو فرعون تمام قد در قامت مردی از جنس حیله و هوشمندی، قد کشید تا زمان دگرباره مردی را ببیند که از معاویه هم «پیچیده اندیش تر» و زیرک تر بود و مثل فرعون مقتدر و چون همو، ساحر فراوان در اطراف خویش داشت، هرچند این سحره، طناب و بند نداشتند، کلامشان در قالب پند، بند بر باور مردم می افکند. اما او که آمد، کلامش حجت حق شد و چونان عصای موسی که بندها را فرو بلعید، گفتارهای باطل به مناظره آمده را درهم شکست، او که آمد، سخن که به حجت قوی بیان داشت و سحره در هم شکستند و بسیاری شان به خدای ابن موسی الرضا مومن شدند تا مامون فرعون شده این بار فتنه ای دیگر در چله کند. " او که آمد، خراسان شد، خانه خورشید و از آن پس طالبان روشنایی از هر سو به این سو می آمدند، آن گونه که مشتاقان حج به مکه می روند و شاید از همین روست که زیارت او را با حج مقایسه کرده اند که اگر حج از آن توانگران است، فقرای مالی که به توانگری معرفتی رسیده اند را هم حجی است در خراسان که انسان را به صاحب حج می رساند. " او که آمد، خاک خراسان، عبیرافشان شد و نفس کشیدن در هوایش رشک برانگیز فرشتگان و چشمه هایش، سراینده معرفت و چنین است که مکتب معرفتی خراسان شکل گرفت تا همیشه مردمان را به حریم مولاعلی بن موسی الرضا آورد و تا روز دهم تیر که هم زمان با ورود مولا امام رضا به خراسان است «روز خراسان» نام بگیرد و زینت تقویم ها شود. زینت همه زمان ها. "او که آمد، شد «روز خراسان»، اگرچه پس از چندین قرن تقویمی آن را ننوشته بود اما در دل هر عاشق تقویمی است که به خط عشق در آن به یادگار می نویسند روزهای خدا را و روز ورود امام رضا (ع) به خراسان هم روز خراسان بود هر چند حالا تقویم ها هم به گواهی روز خراسان خواهند آمد و روز دهم تیرماه شد «روز خراسان». "او که آمد، خراسان بزرگ شد و پهنه آن شد یک مدرسه، مدرسه رضوی، مکتب رضوی با آموزه های ناب آن ناب ترین مرد و حق است که با رسمیت یافتن «روز خراسان» در تقویم ها، منش و روش «خورشید خراسان» هم به رفتار همگانی تبدیل شود تا حظ ما از این روز، فیض و سعادت رضوی شدن باشد. نه دلخوش شدن به یک نام که اگر یک نام، نامه رهایی و برائت از آتش می بخشید، جد و جهد و جهاد و تلاش و عبادت و عبودیت فلسفه ای نمی یافت. پس باید روز خراسان بهانه ای باشد برای آغاز پرداخت  بهای رضوی شدن که همانا گذشتن از خویش است و رسیدن به او. "او که آمد، خراسان از قطعه ای جغرافیایی در گوشه زمین به جغرافیای معرفت در همه زمان ها تبدیل شد و ما اهالی خراسان شدیم قبیله ای که از زادن تا مردن مکتب نشین خوبی هاییم و صد البته از این مکتب باید بهره ای مومنانه و عارفانه ببریم تا شایسته آفتاب نشینی دیار امام رضا(ع) شویم و شایسته است مسئولان و مردم همه در راه تثبیت «روز خراسان» و ترویج و توسعه فرهنگ خراسانی تلاش کنند تا بتوانیم دین خود را به مکتب رضوی ادا کنیم.(ص-٢)

/ 0 نظر / 3 بازدید