دیروز عشق بارید،دریا شد ایران


 

احد، تنگه احد، یک درس بود برای همیشه، و مومن از یک واقعه چنان درس می گیرد که تا همیشه او را سرمشق باشد. و امروز که خیابان ها تنگه احد است، مردم با چشمانی باز حضور می یابند تا مبادا دشمن در خالی خیابان به دنبال خیال های خام خود باشد.

مردم آمدند، بیدار و هوشیار و کلامشان هشدار بود به دشمن، که ما ایستاده ایم تا همیشه. و بیداریم همیشه و هرگز از آرمان هایمان دست نخواهیم کشید.

خیلی ها تجدید وضو کردند برای حضور در راه پیمایی، خیلی ها به قصد عبادت آمدند. خیلی ها که به دلیل بیماری، گرفتاری کاری و ... نتوانستند بیاینددل هایشان را فرستاده بودند. پس هرکس می خواهد به تخمین این جمعیت چشم  بگرداند و دیده  ترازو کند، یادش باشد، آنان که عاشقانه آمدند، هرکدام وکیل یک  جمع عاشق بودند.

هرجا که دست های مومنانه روی هم قرار گیرد، صلایی برمی خیزد برای بیداری. هر جا مومنان گرد هم آیند و جماعت تشکیل دهند، دست خدا را در میان خویش خواهند داشت چه آموخته ایم و تجربه کرده ایم که «یدا... مع الجماعه» و دیروز، در شهر، شهر ایران اسلامی، دست خدا آشکار بود.

دیروز، باران «تولا» می بارید از آسمان ایران، شعارها، هر کدام شریعه ای بود که جان ها را به ولا طراوت می بخشید. باران «تبری» هم می آمد از آسمان وسیلی که زشتی ها را می شست. ندیدید مردم چگونه ا... اکبر می گفتند و از انقلاب و ولایت می سرودند؟ ندیدید و نشنیدید، مرگ بر آمریکارا، مرگ بر اسرائیل را،...

دیروز عشق بارید ،دریا شد ایران

صفحه 10 صفحه ویژه ، شماره سریال 17201 ، تاریخ انتشار 871123

 

/ 0 نظر / 93 بازدید