اتباع‭ ‬خارجي‭ ‬غيرمجاز‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬طرح‮!‬

هفت‭ ‬هزار‭ ‬تبعه‭ ‬خارجي‭ ‬غيرمجاز‭ ‬از‭ ‬سمنان‭ ‬جمع آوري‭ ‬و‭ ‬طرد‭ ‬شدند‭ ‬اين‭ ‬تيتري‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ذيل‭ ‬آن‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬اطلاع رساني‭ ‬فرماندهي‭ ‬انتظامي‭ ‬استان‭ ‬سمنان‭ ‬از‭ ‬طرد‭ ‬هفت‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬‮٨٥١‬‭ ‬مهاجر‭ ‬غيرمجاز‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬استان‭ ‬خبر‭ ‬داده‭ ‬است‮.‬
سرهنگ‭ ‬‮«‬حجت الله‭ ‬واعظي‮ ‬نژاد‮»‬‭ ‬با‭ ‬اعلام‭ ‬اين‭ ‬خبر‭ ‬به‭ ‬ايرنا‭ ‬گفت‮:‬‭ ‬در‭ ‬اجراي‭ ‬طرح‭ ‬ساماندهي‭ ‬اتباع‭ ‬غيرمجاز‭ ‬با‭ ‬كارفرماياني‭ ‬كه‭ ‬اتباع‭ ‬خارجي‭ ‬غيرمجاز‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬گيرند،‭ ‬برخورد‭ ‬و‭ ‬خودروهايي‭ ‬كه‭ ‬حامل‭ ‬اين‭ ‬گروه‭ ‬باشند‭ ‬نيز‭ ‬توقيف‭ ‬خواهد‭ ‬شد‮.‬
شبيه‭ ‬اين‭ ‬خبر‭ ‬را‭ ‬چندي‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬اصفهان‭ ‬هم‭ ‬داشتيم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬استان هاي‭ ‬ديگر‭ ‬نيز‭ ‬هم‮.‬
اگر‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬خبرها‭ ‬توجه‭ ‬كنيم‭ ‬بايد‭ ‬اميدوار‭ ‬باشيم‭ ‬كه‭ ‬مسئله‭ ‬بغرنج‭ ‬مهاجران‭ ‬غيرمجاز‭ ‬دارد‭ ‬به‭ ‬روزهاي‭ ‬پاياني‭ ‬خود‭ ‬مي‮ ‬رسد‭ ‬و‭ ‬مي‮ ‬توان‭ ‬روزي‭ ‬را‭ ‬تصور‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬اتباع‭ ‬بيگانه‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬غيرمجاز‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬مشكل افزاي‭ ‬زندگي‭ ‬شهروندان‭ ‬ايراني‭ ‬نشوند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬بازگشت‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬كشورشان،‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬صدها‭ ‬هزار‭ ‬فرصت‭ ‬شغلي‭ ‬كه‭ ‬اكنون‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شكل‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬دليل‭ ‬در‭ ‬اختيار‭ ‬آنهاست‭ ‬به‭ ‬هموطنان‭ ‬ما‭ ‬برسد،‭ ‬تا‭ ‬اندكي‭ ‬از‭ ‬شمار‭ ‬لشكر‭ ‬فربه‭ ‬شده‭ ‬بيكاران‭ ‬كم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬ناامني‮ ‬ها‭ ‬كاسته‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬نمودار‭ ‬آرامش‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬افزايش‭ ‬بگذارد‭ ‬اما‮...‬‭ ‬اما‭ ‬وقتي‭ ‬مي‮ ‬شنويم‭ ‬افراد‭ ‬طرد‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬مرز‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬‮«‬صلوات‮»‬‭ ‬بدرقه‭ ‬مي‮ ‬شوند،‭ ‬دوباره‭ ‬مي‮ ‬آيند،‭ ‬بي‮«‬سلام‮»!‬‭ ‬نمي‮ ‬دانيم‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬اميد‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬بدرقه‭ ‬آنان‭ ‬چه‭ ‬خواهد‭ ‬آمد؛‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬خود‭ ‬افراد‭ ‬طرد‭ ‬شده‭ ‬هم‭ ‬صريحا‭ ‬بر‭ ‬زبان‭ ‬مي‮  ‬آورند‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬بيرون‭ ‬كنيد،‭ ‬ما‭ ‬دوباره‭ ‬باز‭ ‬مي‮ ‬آييم‮.‬
باز‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬آيند‭ ‬و‭ ‬الا‭ ‬اگر‭ ‬براساس‭ ‬آمار‭ ‬اعلام‭ ‬شده‭ ‬،‭ ‬افراد‭ ‬مي‮ ‬رفتند‭ ‬و‭ ‬بازنمي‮ ‬گشتند،‭ ‬امروز‭ ‬اين‭ ‬همه‭ ‬مهاجر‭ ‬غيرمجاز‭ ‬نداشتيم‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬اين‭ ‬همه‭ ‬شاهد‭ ‬ناهنجاري‭ ‬نبوديم‮.‬
نمي‮ ‬خواهيم‭ ‬همه‭ ‬سياهي‮ ‬ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬پاي‭ ‬مهاجران‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬زماني‭ ‬ميهمان‭ ‬مردم‭ ‬ايران‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬سر‭ ‬سفره شان‭ ‬نشستند‭ ‬بگذاريم‭ ‬وحتي‭ ‬به‭ ‬منت‭ ‬سخن‭ ‬بگوييم‭ ‬كه‭ ‬هموطنان‭ ‬ما‭ ‬نان‭ ‬سفره‭ ‬خويش‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬نصف‭ ‬كردند‭ ‬حتي‭ ‬در‭ ‬اوج‭ ‬سال هاي‭ ‬تحريم‭ ‬و‭ ‬جنگ‭ ‬اما‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬خواهيم‭ ‬بگوييم‭ ‬كه‭ ‬امروز،‭ ‬ماجرا‭ ‬فرق‭ ‬كرده‭ ‬است‮.‬
مهاجران‭ ‬را‭ ‬ديگر‭ ‬خطري‭ ‬تهديد‭ ‬نمي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬كشورشان‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬سخت‭ ‬محتاج‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ويرانه ها،‭ ‬براي‭ ‬آبادي‭ ‬و‭ ‬آباداني،‭ ‬دست‭ ‬ياري‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬طلبد‭ ‬و‭ ‬درست‭ ‬نيست‭ ‬در‭ ‬هنگامه اي‭ ‬چنين،‭ ‬كشور‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬رها‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬غيرقانوني‭ ‬دست‭ ‬در‭ ‬سفره اي‭ ‬برند‭ ‬كه‭ ‬مال‭ ‬آنها‭ ‬نيست‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬آنها‭ ‬پهن‭ ‬نشده‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬ديگر،‭ ‬فرزندان‭ ‬ميزبان‭ ‬آن قدر‭ ‬زياد‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬قد‭ ‬كشيده اند‭ ‬كه‭ ‬ديگر‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬جايي‭ ‬براي‭ ‬پذيرايي‭ ‬از‭ ‬ميهمان‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬وقت‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ميهمانان‭ ‬بار‭ ‬خويش‭ ‬بر‭ ‬دوش‭ ‬و‭ ‬سر‭ ‬خانه‭ ‬خويش‭ ‬گيرند‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬ميزبان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬ميهمان‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬كشورهاشان‮.‬
اميدواريم،‭ ‬اين‭ ‬طرح‭ ‬قاطعانه‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬كمال‭ ‬احترام،‭ ‬در‭ ‬خور‭ ‬شان‭ ‬ملت‭ ‬نجيب‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬ميهماناني‭ ‬كه‭ ‬اگرچه‭ ‬اندكي‭ ‬از‭ ‬آنها،‭ ‬نامشان‭ ‬يادآور‭ ‬خاطرات‭ ‬ناخوش‭ ‬براي‭ ‬مردم‭ ‬ماست‭ ‬اما‭ ‬اكثريتشان‭ ‬آدم هاي‭ ‬زحمت كش،‭ ‬قانع‭ ‬و‭ ‬بي‮ ‬ادعا‭ ‬بودند،‭ ‬اجرا‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬هركدام‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬خويش‭ ‬مي‮ ‬روند،‭ ‬با‭ ‬انباني‭ ‬از‭ ‬خاطرات‭ ‬خوش‭ ‬بروند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬هرجا‭ ‬كه‭ ‬پايشان‭ ‬باز‭ ‬مي‮ ‬شود،‭ ‬سفير‭ ‬دوستي‭ ‬و‭ ‬مهرباني‭ ‬و‭ ‬برادري‭ ‬مردم‭ ‬ايران‭ ‬باشند‮.‬
مردمي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬سال هاي‭ ‬سخت‭ ‬تحريم‭ ‬و‭ ‬جنگ،‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬بار‭ ‬خويش‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬دوش‭ ‬كسي‭ ‬نگذاشتند‭ ‬كه‭ ‬بار‭ ‬چند‭ ‬ميليون‭ ‬پناهنده‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬بر‭ ‬دوش‭ ‬كشيدند‮.‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 97 بازدید