به‭ ‬ياد‭ ‬‮«‬‭ ‬عين.صاد‮»‬‭ ‬

بزرگ‭ ‬بود،‭ ‬اجتماعي‭ ‬مرد‭ ‬عالم‭ ‬انسان ساز‮.‬‭ ‬بزرگ‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬قصدش‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬بزرگي‭ ‬رساندن‭ ‬آدم ها‮.‬‭ ‬او‭ ‬مجتهد‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬متخلق‭ ‬به‭ ‬اخلاق‭ ‬اولياءا‮...‬‭ ‬كه‭ ‬چراغ‮ ‬داري‭ ‬كوچه هاي‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬تكليف‭ ‬خود‭ ‬مي‮ ‬دانند‭ ‬و‭ ‬هرگز‭ ‬در‭ ‬اداي‭ ‬اينتكليف‭ ‬هم‭ ‬احساس‭ ‬تكلف‭ ‬نمي‮ ‬كنند؛‭ ‬بلكه‭ ‬عاشقانه‭ ‬قامت‭ ‬مي‮ ‬بندند‭ ‬انجام‭ ‬اين‭ ‬تكليف‭ ‬را‮.‬‭ ‬آيت ا‮...‬‭ ‬صفايي‭ ‬حائري‭ ‬در‭ ‬گره گشايي‭ ‬از‭ ‬كار‭ ‬مردم‭ ‬چنان‭ ‬دچار‭ ‬شور‭ ‬و‭ ‬شعف‭ ‬مي‮ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬انجام‭ ‬عبادات‮.‬‭ ‬او‭ ‬عبوديت‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬عبادت‭ ‬همراه‭ ‬كرده‭ ‬بود؛‭ ‬لذا‭ ‬نگاهش،‭ ‬كلامش،‭ ‬لبخندش،‭ ‬سكوتش،‭ ‬اشارت هايش‭ ‬همه‭ ‬آيات‭ ‬روشن‭ ‬معرفت‭ ‬بود‮.‬‭ ‬او‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬عالماني‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬‮«‬عيال‭ ‬ا‮...»‬‭ ‬مي‮ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬بي‮ ‬پرسيدن‭ ‬از‭ ‬دين‭ ‬و‭ ‬مرامشان‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬سفره‭ ‬مي‮ ‬نشاند‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دوست‭ ‬جان‭ ‬گرفته‭ ‬بود‭ ‬به‭ ‬حرمت‭ ‬جانان‭ ‬عزيز‭ ‬مي‮ ‬داشت‮.‬‭ ‬اهل‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬دهش‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬عادت‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬سبيل‭ ‬تكليف‭ ‬نه‭ ‬براي‭ ‬دلخوشي‭ ‬خويش‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬خوشي‭ ‬دوست‮.‬‭ ‬او‭ ‬آدم ها‭ ‬را‭ ‬‮«‬جاري‭ ‬با‭ ‬قرآن‮»‬‭ ‬مي‮ ‬پسنديد‭ ‬و‭ ‬مي‮ ‬خواست‭ ‬هركس‭ ‬خويش‭ ‬را‭ ‬مخاطب‭ ‬آيات‭ ‬قرآن‭ ‬بداند‭ ‬آيت ا‮...‬‭ ‬علي‭ ‬صفايي‭ ‬حائري‭ ‬نه‭ ‬پي‭ ‬نام‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬نان‮.‬‭ ‬كتاب هايش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬امضاي‭ ‬‮«‬عين‮.‬‭ ‬صاد‮»‬‭ ‬منتشر‭ ‬مي‮ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نام‭ ‬مي‮ ‬گذشت‭ ‬و‭ ‬لقمه‮ ‬‭ ‬ناني‭ ‬اگر‭ ‬داشت‭ ‬با‭ ‬ديگران‭ ‬قسمت‭ ‬مي‮ ‬كرد‮.‬‭ ‬خلق‭ ‬او‭ ‬گره‭ ‬گشايي‭ ‬از‭ ‬كار‭ ‬خلق‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬بي‭ ‬منت‭ ‬و‭ ‬مزد،‭ ‬جوانمردي‭ ‬مي‮ ‬كرد‮...‬‭ ‬او‭ ‬اولين‭ ‬و‭ ‬تاكنون‭ ‬تنها‭ ‬عالمي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬من‭ ‬ديده ام‭ ‬و‭ ‬شايد‭ ‬فراوان‭ ‬هم‭ ‬باشند‭ ‬اين‭ ‬گونه‭ ‬عالمان‮.‬‭ ‬من‭ ‬اما‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬ديدم‭ ‬كه‭ ‬نشستنش‭ ‬جوري‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬هركس‭ ‬وارد‭ ‬جمع‭ ‬مي‮ ‬شد‭ ‬نمي‮ ‬دانست‭ ‬شيخ‭ ‬كدام‭ ‬يك‭ ‬است‭ ‬چه‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬جمع‭ ‬يارانش‭ ‬دايره وار‭ ‬مي‮ ‬نشست‮.‬‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬پذيرش‭ ‬دعوت‭ ‬خلق ا‮...‬‭ ‬هم‭ ‬تعلل‭ ‬نمي‮ ‬كرد‮.‬‭ ‬بنده‭ ‬خدايي‭ ‬مي‮ ‬گفت‮:‬‭ ‬ايشان‭ ‬از‭ ‬قم‭ ‬به‭ ‬مشهد‭ ‬مي‮ ‬آمدند‭ ‬هر‭ ‬ماه‭ ‬مخصوصا‭ ‬ماه‭ ‬رمضان‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬كامل‭ ‬مشهد‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬شب‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬سراغ‮ ‬شان‭ ‬رفتم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خانه ام‭ ‬در‭ ‬درياي‭ ‬دوم‭ ‬در‭ ‬آخرهاي‭ ‬محله‭ ‬طلاب‭ ‬دعوتشان‭ ‬كردم‭ ‬و‭ ‬آيت‭ ‬ا‮...‬‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬كوچه‭ ‬عيدگاه‭ ‬فلكه‭ ‬آب‭ ‬تا‭ ‬فلكه‭ ‬طبرسي‭ ‬را‭ ‬پياده‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬آنجا‭ ‬سوار‭ ‬اتوبوس‭ ‬واحد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬ما‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬افطار‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬شكل‭ ‬برگشت‭ ‬با‭ ‬ماشين‭ ‬عمومي،‭ ‬بي‮ ‬ادعا‮.‬‭ ‬از‭ ‬ديگري‭ ‬هم‭ ‬شنيدم‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬گفت‭ ‬كارم‭ ‬بدجوري‭ ‬گره‭ ‬خورده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬ازدواج‭ ‬پولي‭ ‬نداشتم،‭ ‬به‭ ‬ايشان‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬حرم‭ ‬مي‮ ‬رفت‭ ‬گفتم‭ ‬التماس‭ ‬دعا،‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬نگاهي‭ ‬كرد،‭ ‬لبخندي‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬امام‭ ‬رضا‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬گفت‮:‬‭ ‬حل‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬رفت‮.‬‭ ‬من‭ ‬نه‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬هيچ كس‭ ‬از‭ ‬وضع‭ ‬اقتصادي‭ ‬ام‭ ‬نگفته‭ ‬بودم؛‭ ‬اما‭ ‬گويا‭ ‬او‭ ‬مي‮ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬سرانجام‭ ‬مبلغي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬داد‭ ‬كه‭ ‬هم‭ ‬هزينه‭ ‬مراسم‭ ‬شد‭ ‬هم‭ ‬پول‭ ‬پيش‭ ‬خانه‮...‬‭ ‬اضافه‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬مرحوم‭ ‬صفايي،‭ ‬در‭ ‬تربيت‭ ‬افراد‭ ‬هم‭ ‬يد‭ ‬بيضا‭ ‬و‭ ‬نفس‭ ‬مسيحا‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬به‭ ‬شك‭ ‬افتادگان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬وادي‭ ‬يقين‭ ‬رهنمون‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬يادم‭ ‬هست‭ ‬در‭ ‬مراسم‭ ‬بزرگداشت‭ ‬آن‭ ‬بزرگ‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مسجد‭ ‬امام‭ ‬صادق(ع‮)‬‭ ‬مشهد‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭ ‬فردي‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬سخنرانان‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬قضا‭ ‬سخنانش‭ ‬بسيار‭ ‬به‭ ‬دل‭ ‬مي‮ ‬نشست‭ ‬پيشترها‭ ‬چاقوكشي‭ ‬قهار‭ ‬و‭ ‬قداربندي‭ ‬قدار‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬قول‭ ‬خودش‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬نامي‭ ‬داشت‭ ‬به‭ ‬ننگ‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬هيچ‭ ‬كس‭ ‬را‭ ‬هماورد‭ ‬خويش‭ ‬نمي‮ ‬ديد،‭ ‬اما‭ ‬مرحوم‭ ‬صفايي،‭ ‬چاقو‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬او‭ ‬گرفت‮.‬‭ ‬آن‭ ‬مرد‭ ‬آن‭ ‬روز‭ ‬خطاب‭ ‬به‭ ‬روحانيون‭ ‬درمجلس‭ ‬گفت‮:‬‭ ‬نگوييد‭ ‬نمي‮ ‬شود‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬درست‭ ‬كرد‮.‬‭ ‬
شما‭ ‬اگر‭ ‬صفايي‭ ‬بشويد‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬درست‭ ‬مي‮ ‬شويم‮.‬‭ ‬او‭ ‬گفت‮:‬‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬روي‭ ‬صفايي‭ ‬چاقو‭ ‬كشيدم،‭ ‬آب‭ ‬دهن‭ ‬انداختم،‭ ‬توهين‭ ‬كردم‭ ‬اما‭ ‬او‭ ‬فقط‭ ‬خنديد‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬را‭ ‬خلع‭ ‬سلاح‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬صلاح‭ ‬آورد‮.‬‭ ‬راست‭ ‬مي‮ ‬گفت‭ ‬او،‭ ‬اگر‭ ‬عالم‭ ‬و‭ ‬معلم‭ ‬و‭ ‬دانشمند‭ ‬و‭ ‬گروه هاي‭ ‬مرجع‭ ‬صفاي‭ ‬آيت ا‮...‬‭ ‬عين‭ ‬صاد‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشند،‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬تو‭ ‬هم‭ ‬را‭ ‬همان‭ ‬را‭ ‬پيدا‭ ‬مي‮ ‬كنيم‮.‬
‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬همين‭ ‬مشهد‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬راه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬آيت ا‮...‬‭ ‬ميرزا‭ ‬جواد‭ ‬آقا‭ ‬تهراني،‭ ‬مرحوم‭ ‬آيت ا‮...‬‭ ‬عبادي،‭ ‬آيت ا‮...‬‭ ‬فلسفي‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬پيدا‭ ‬كردند‮.‬‭ ‬
(ص-۱۲-اندیشه)

/ 0 نظر / 92 بازدید