در ستایشِ رسمِ نیکِ خراسان

20000، بیست هزار. این رقم، شماره روز دوشنبه خراسان است. روزنامه ای که 70 سال با مردم مانده است و مردم هم مثل کوه، پشت آن ایستاده اند و آن را "میراث معنوی" دیار و عضو خانواده خود می دانند. این البته نتیجه رسمی است که این جریده بدان زیست کرده است. رسمی که باید ستود. رسمی که بر صراط اعتدال، با مشیی مستقل، رسانه را از تریبون احزاب به رسانه مردم ارتقا داده است. مشیی که بزرگان هم آن را جامه ای زیبنده این رسانه یافته و برآن به این عبارت تاکید ورزیده اند که "خراسان باید خراسان باقی بماند." و ان شاءا... این نگاه به عنوان راهبرد، همواره چراغ راه اهل قلم این رسانه باشد.

برای من که قریب به سه دهه در این روزنامه قلم زده ام همین "رسمِ نیکو" باعث افتخار است. این که خویشاوندی خود را با بندگان خوب خدا چنان وثیق کنی که آنان تو را به عنوان یک "رسانه موثق" بپذیرند و به خبرهایت اعتماد کنند. خراسان هم البته حرمت دار این نگاه بوده است و کوشیده با نگاه و روش حرفه ای و امانت دارانه، حق مطلب را اد اکند. فهرست بلند جریان سازی و گره گشایی خراسان آن قدر بلند است وآن قدر در ذهن مخاطب نشسته که به بازگویی حاجت نیست. حرف آخر؛ هر 35سال،می توان ۱۰ هزار شماره روزنامه تولید کرد. یعنی سی هزارمین شماره خراسان- ان شاءا... - در سال 1432 منتشر خواهد شد. هرکس بود، سلام ما را هم به قلمداران آن روز خراسان برساند.


خراسان / شماره : 20000 /   دوشنبه ۱۰ دي-۱۳۹۷ / ویژه نامه 20 هزار سلام/ صفحه 3

http://specials.khorasannews.com/?nid=20000&pid=3&type=0

 

file:///C:/Users/asadi-g/Downloads/3.pdf

 

http://specials.khorasannews.com/newspaper/page/20000/3/2862/0 

 

 http://specials.khorasannews.com/newspaper/BlockPrint/2862


/ 0 نظر / 55 بازدید