اين دود و دخان

مي گفت خدا پدر و مادر آن هايي را بيامرزد كه قليان كشيدن و سيگار كشيدن در مكان هاي عمومي را ممنوع كردند و الا با «لطفا سيگار نكشيد» و با تذكرهاي صرف اخلاقي نمي شد افراد را به راه آورد. اصلا از كسي كه با كشيدن سيگار و قليان پنجه در چهره سلامت خود مي كشد چه انتظار كه به سلامت بهداشتي من و شما احترام بگذارد؟اما حالا كه نهي قانون هم نهي اخلاقي را از اين اقدام پشتيباني مي كند، مي توان اميد داشت كه در اماكن عمومي، عموم مردم بتوانند هواي پاك تنفس كنند.مي گفت خوب شد كه اين طرح، خاص يك منطقه نيست، بلكه در همه استان هاي كشور لازم الاجراست و الا معلوم نبود چگونه اين طرح را در همه جاي كشور بي اثر مي كردند. او البته از سفرهايش به مناطق مختلف و قهوه هاخانه هايش مي گفت كه از «سنتي» بودن فقط فرم آن را داشتند و الا «سنت» ديرينه مردم ايران احترام به حقوق همه است و كجا مي توان تعدي به حقوق ساير شهروندان را با كشيدن سيگار و قليان، سنت ايران ناميد؟مي گفت: اهل سفر بودم. نوجوان زاهداني را هم سيگار به لب ديده ام وافسوس خورده ام، نوجوان مشهدي را هم همين طور، در شيراز و اصفهان هم ديده ام بچه هايي كه بزرگي و استقلال خود را مي خواهند با كشيدن مواد دخاني ثابت كنند، اما نمي دانند دارند كوچك مي شوند نه بزرگ، تازه تجربه نشان داده است و علم هم تاكيد دارد كه سيگار، دروازه ورود به دنياي اعتياد به موادمخدر است. و آن كه نتواند از عادت دخاني دست شويد، هرگز نخواهد توانست از اعتياد به مخدرها جان بشويد.مي گفت: همان طور كه بر خورد به تنهايي پاسخگوي مسائل اجتماعي نيست،امروز نهي فرهنگ هم به تنهايي كار را چاره نمي كند، بلكه در برابر اجتماعيات، بايد همه حلقه هاي زنجير اعم از تربيت و فرهنگ سازي و اخلاق و جامعه و قانون هدفمند عمل كنند تا كارها به سرانجامي نيكو برسد و الا كاهلي هر گروه از نقش آفرينان اجتماعي، هم زحمت مضاعف ديگر گروه ها را در پي دارد و هم نتيجه بخشي كم تر را، پس مثل ماشين همه اجزاي ماشين جامعه  هماهنگ بايد كار كند.مي گفت: اميدوارم اين بار، قصه دخانيات، سرانجام خوبي داشته باشد تا در گام دوم بتوانيم شاهد «پايان خوش» سريال چند هزار قسمتي اعتياد هم باشيم.مي گفت... و خدا كند اين گفتني ها وگفته ها شنيده هم بشود وبشنوند همه و مخصوصا مسئولان و آناني كه تكليف تربيت و ساخت جامعه بر شانه هايشان سنگيني مي كند.بشنوند و براي اصلاح جامعه،برنامه هاي هدفمند بنويسند و هدفمند برنامه ها را اجرايي كنند.(ص-۶)

/ 0 نظر / 102 بازدید