گوشواره های درد

خبر که آوردند، گوشواره های دخترک را دزدی نابکار ربوده است، اول پرسیدم گوشواره تنها یا ... این یا ... را که پرسیدم کسی پرسید یا ... چه ...؟ گفتم : بعضی از دزدان آن قدر ناجوانمردند که گوشواره را از گوش کودکان چنگ می زنند و در این میان گوش دخترکان معصوم دریده می شود و برای همیشه آن یادگار شوم برایش باقی می ماند... وقتی گفتند فقط گوشواره ها را برده است، باز خدا را شکر کردم و دعا کردم، دخترک نترسیده باشد آخر بعضی ددمنشانه ، بچه را می ترسانند و یک کابوس همیشگی برایش درست می کنند. وقتی فهمیدم چندان کابوس وار نبوده است باز خدا را شکر کردم به خاطر این که دخترک، این اقدام را یک نوع بازی انگاشته است و روز بعد در خاطر او از این خاطره، خطی نیست اما بزرگ ترها چه؟ آیا می شود زخمی را که بر احساس امنیت آنان خورده است، مرهم گذاشت؛ آیا می شود گفت در شهر خبری نیست وقتی این گرگان رهایند؟ می شود از اعتماد و اطمینان سخن راند وقتی ، «ددان» جامه آدمی به تن می کنند و ...؟ به نظر من، قیمت گوشواره مهم نیست، خیال خواهند کرد گم شده است، این که دزدی معتاد آن را هزینه یک وعده نشئگی خود کرده است هم مهم نیست. «باد» آورده را «دود» باید ببرد، در این میان آنچه مهم است، گوهر انسانیت است که هزار زخم برداشته است و انسانیت سارق است که به سرقت شیطان رفته است. مهم احساس امنیت شهروندی است که زخم خورده و چینی اطمینان عمومی است که ترک برداشته است. مهم این است که وقتی کودک بیرون می رود تا بازآید بزرگ ترها هرلحظه می میرند و مدام باید مراقب باشند کودکشان حتی برای بازی تا در خانه نرود. مهم این است که باورشان می شود در شهر گرگ رها شده است و این برای احساس امنیت در دیاری که امنیت در حد قابل قبولی است، بسیار بد است. اما یک نکته را هم برای چندمین بار به خانواده ها باید گوشزد کرد که لطفا مراقب فرزندان خود باشید. لطفا به هیچ وجه به گوش و سر و روی فرزندان خردسال خود طلا و زیورآلات آویزان نکنید و آن ها را بدون بزرگتر و همراه به کوچه ها نفرستید. لطفا با عنوان نکات ایمنی از جمله پرهیزدادن از ورود به اماکن خلوت، گوش دادن به سخنان افراد مشکوک، همراهی با افراد ناشناس و ... به فرزندان خود، مهارت شهروندی را به آنان بیاموزید و چشم آن ها را به روی خطرات احتمالی بازکنید. خطرهایی که همیشه در حد سرقت گوشواره نمی ماند و گاه چنان فاجعه ای به وجود می آورد که تصورش هم موی را بر اندام آدمی راست می کند. لطفا مراقب فرزندان خود باشید و توان «نه» گفتن به افراد غریبه و مشکوک را در آن ها تقویت کنید. لطفا ... و یک لطفا دیگر؛ اگر در خیابان فردی را مشغول بازکردن گوشواره از گوش دختربچه ای دیدید، خیال نکنید شاید پدرش باشد، مطمئن باشید دزد است. پدر که در خیابان گوشواره از گوش دختر به آن شکل باز نمی کند. لطفا به کمک دختربچه بشتابید، اگر پدرش یا مادرش باشد، خود دخترک خواهد گفت. لطفا نسبت به آنچه در اطرافتان می بینید، بی اعتنا نباشید... صفحه 13 حوادث ، شماره سریال 17066 ، تاریخ انتشار 870606

/ 0 نظر / 88 بازدید