انتخابات يعنی چه؟!

سلام! خبر تاييد صلاحيت ها را که حتما شنيده ايد.آقايان سرنا را از سر گشادش می نوازند.راستی وقتی نسل من که باقی ماندگان جنگ هستند به اين ماجرا به شدت معترض هستند بايد فکری به حال فردا کرد. اگر گشايشی حاصل نشود و مشکلی هم پيش نيايد اقبال عمومی از شورا ها هم سرد تر خواهد بود و تنها آنانی که نان تنور سرد به مزاجشان خوش می نشيند کيف خواهند کرد.من اما به انقلابی و ايرانی می انديشم که بايد هزينه اين کارها را بپردازد.راستی شما فکر می کنيد با اين وضعيت چقدر در انتخاباتی که خود انتخاباتی پيش از خود داشته است چقدر خواهد بود؟بگذريم شب آبستن است تا چه زايد سحر.......راستی امروز پرونده زندگی کرکس سياه هم بسته شد.امروز، طناب دار،سير زندگي كركس سياه را نقطه پايان مي گذارد. اما اين هرگز وهرگز و هرگز به معناي پايان پديده «كركسيم» نيست كه تا بيماري ويروس گونه در افتادن وبرخاستن باشد، بيماراني از اين دست هم قد خواهند كشيد. جامعه آن هنگامي خالي از علف هاي هرز خواهد شد كه همه به كار گمارده شدگان در باغ جامعه نقش خويش را ايفا كنند.
فرهنگ ساز، فرهنگ توليد كند و فرهنگ بان، به نگاهباني آن همت گمارد.
فقر در همه اشكال انديشه اي، فرهنگي، هويتي، اقتصادي، اجتماعي، چنان ازشهر بيرون شود كه آرمانشهر، جلوه اي از جمال زيبايش را به تماشا بگذارد.
باز هم تاكيد مي كنم؛ مسئولان جامعه! اين معلول هم عليل شد و از زندگي افتاد.
اما آيا علت ها را كساني براي از پاانداختن قامت به جهادخواهند بست؟
يك آگاه به امور مي گفت اگررسانه ها روي موضوع زوم نمي كردند و ازكركس، ضد قهرماني نمي ساختند، نه او اعدام مي شد و نه بخشي از جامعه دچار تشويش.
پس رسانه ها بايد با تامل بيشتر وارد ماجراها شوند.قبل از آنكه صاحب اين قلم به پاسخ زبان بگشايد، استادي جامعه شناس او را پاسخ گفت: به نظرمن رسانه ها و مخصوصا روزنامه خراسان بايد مورد تقدير قرارگيرد. چون اولا در راستاي احياي حدود الهي قدم برداشته است و احياي حدود باز توليد سلامتي جامعه را در پي دارد.
ثانيا مسئولان را هوشيار باش داده است كه چه مي شود و چه مي گذرد و انگشت شانه را به سوي نقطه سياه نشانه رفته است. ثالثا جامعه و به خصوص خانواده ها را هشدار داده است كه مواظب كوچه هاي بي چراغ و كركسان فتنه انگيز باشند و حرمت وعفت فرزندان خود را پاس بدارند.
صاحب اين قلم نيز گفت كه هزينه پرداختي را در نظر بگيريد و با فايدت پيامد آن بسنجيد، آن وقت به صاحبان قلم و رسانه جايزه هم خواهيد پرداخت. ما كه با احدي، سر خصمي نداريم، هراس آلوده شدن جامعه ما را بر سر فرياد مي آورد.
در اين ماجرا هم يك نفر مي ميرد، اما جامعه اي زنده مي شوند و سلامت ستيزي از ميان مي رود اما سلامت، باز توليد مي شود و اين فايده هزار، هزار بار بيش از آن هزينه اي است كه پرداختيم. رسانه ها، به نفسه، رساناي نور اطلاعند به كوچه هاي تاريك اجتماع و روشن است كه اگر نقش خود را در راستاي وظيفه انجام دهند، جامعه روشن، بستر بسياري از خطاها و گناهها را از خود خواهد زدود و جامعه اي پاكيزه حق همه ماست. در اين راستا هم پليس و دستگاه قضا را بايد رسانه ها، پشتيبان باشند و نهادهاي متولي توليد فرهنگ و حافظان بهداشت جامعه در كنار تا دگرباره هوا چنان تار نشود كه كركسي ديگر به پرواز درآيد.

/ 0 نظر / 5 بازدید