آرامش‭ ‬و‭ ‬مدارس‭ ‬غيرانتفاعي‭ ‬اصفهان

اصفهان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬شمار‭ ‬استان هاي‭ ‬برخوردار‭ ‬و‭ ‬شهرهاي‭ ‬برخوردارتر‭ ‬مي‮ ‬شمارند‭ ‬كه‭ ‬رسيدن‭ ‬به‭ ‬جايگاه‭ ‬آن‭ ‬براي‭ ‬بعضي‭ ‬استان ها‭ ‬و‭ ‬نيز‭ ‬شهرها،‭ ‬يك‭ ‬آرزو‭ ‬تلقي‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬اين‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬باور‭ ‬همگاني‭ ‬تبديل‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اصفهان‭ ‬به‭ ‬نسبت‭ ‬ساير‭ ‬مناطق‭ ‬مشكلات‭ ‬كمتري‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬مسئولان‭ ‬آن‭ ‬نيز‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬سليقه‭ ‬و‭ ‬گرايشي‭ ‬كه‭ ‬باشند‭ ‬براي‭ ‬منافع‭ ‬اصفهان‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬هم‭ ‬قرار‭ ‬مي‮ ‬گيرند‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬استان‭ ‬هم‭ ‬مديون‭ ‬اين‭ ‬‮«‬اصفهاني‮ ‬نگري‮»‬‭ ‬آنها‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬مردم‭ ‬است،اما‭ ‬خبرگزاري‭ ‬فارس‭ ‬در‭ ‬خبري‭ ‬به‭ ‬شماره‭ ‬‮٣٣٢٠٥٢١٠٦٨‬‭ ‬به‭ ‬نقل‭ ‬از‭ ‬مديركل‭ ‬نوسازي‭ ‬مدارس‭ ‬استان‭ ‬اصفهان‭ ‬نوشت‮:‬‭ ‬‮«٨٩‬‭ ‬درصد‭ ‬مدارس‭ ‬غيرانتفاعي‭ ‬اصفهان‭ ‬ايمن‭ ‬نيست‮».‬‭ ‬محمدحسين‭ ‬سجاد،‭ ‬در‭ ‬توضيح‭ ‬موضوع‭ ‬گفت‭ ‬فقط‭ ‬‮٢‬‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬مدارس‭ ‬غيرانتفاعي‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬ايستايي‭ ‬ايمن‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬‮٨٩‬‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬مدارس‭ ‬در‭ ‬خانه هاي‭ ‬قديمي‭ ‬تشكيل‭ ‬مي‮ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬وقوع‭ ‬حوادث‭ ‬غيرمترقبه‭ ‬مانند‭ ‬زلزله،‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬‮٩٩‬‭ ‬درصد‭ ‬مدارس‭ ‬آسيب‭ ‬جدي‭ ‬خواهند‭ ‬ديد‮...‬‭ ‬اين‭ ‬روزگار‭ ‬اصفهان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مدارس‭ ‬غيرانتفاعي‭ ‬آن‮.‬‭ ‬حال‭ ‬جاي‭ ‬اين‭ ‬سوال‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مسئولان‭ ‬چگونه‭ ‬اجازه‭ ‬مي‮ ‬دهند،‭ ‬بناهايي‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬درجه‭ ‬مقاومت‭ ‬به‭ ‬مدرسه‭ ‬تبديل‭ ‬شود؟‭ ‬اگر‭ ‬خداي‭ ‬نكرده،‭ ‬حادثه اي‭ ‬اتفاق‭ ‬افتد،‭ ‬آيا‭ ‬امضاكنندگان‭ ‬مجوز‭ ‬اين‭ ‬گونه‭ ‬مدارس‭ ‬مي‮ ‬توانند‭ ‬پاسخگو‭ ‬باشند،‭ ‬آيا‭ ‬مي‭ ‬توانند‭ ‬به‭ ‬افكار‭ ‬عمومي‭ ‬پاسخ‭ ‬دهند؟‭ ‬آيا‮...‬‭ ‬آيا‭ ‬قانون گذار‭ ‬فقط‭ ‬به‭ ‬داشتن‭ ‬حياط‭ ‬‮٠٠٢‬‭ ‬متري‭ ‬براي‭ ‬بناي‭ ‬مدارس‭ ‬غيرانتفاعي‭ ‬بسنده‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سلامت‭ ‬بنا‭ ‬و‭ ‬ميزان‭ ‬مقاومت‭ ‬آن‭ ‬سكوت‭ ‬كرده‭ ‬است؟‭ ‬
‮...‬‭ ‬وقتي‭ ‬ماجرا‭ ‬در‭ ‬اصفهان‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬پس‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬محروم‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬داشتن‭ ‬همان‭ ‬مدارس‭ ‬كپري‭ ‬هم‭ ‬افتخار‭ ‬كنيم‭ ‬انگار‮!‬‭ ‬اجازه‭ ‬بدهيد‭ ‬‮-‬با‭ ‬عرض‭ ‬معذرت‮-‬‭ ‬بپرسم‭ ‬وقتي‭ ‬براي‭ ‬تربيت‭ ‬نيروي‭ ‬انساني،‭ ‬چنين‭ ‬برنامه‭ ‬مي‮ ‬نويسيم‭ ‬و‭ ‬چنين‭ ‬سهل انگارانه‭ ‬عمل‭ ‬مي‮ ‬كنيم‮.‬‭ ‬چه‭ ‬توقع‭ ‬داريم‭ ‬كه‭ ‬فردا،‭ ‬قله هاي‭ ‬بلند‭ ‬دانش‭ ‬زير‭ ‬پاي‭ ‬ما‭ ‬باشد؟‭ ‬گام هاي‭ ‬استوار‭ ‬فردا‭ ‬را،‭ ‬امروز‭ ‬بايد‭ ‬ساخت،‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬مدارس‮.‬‭ ‬مردان‭ ‬بزرگ‭ ‬فردا‭ ‬را‭ ‬امروز‭ ‬بايد‭ ‬پرورش‭ ‬داد‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬مدارس‮.‬‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مدارس‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬چنين‭ ‬كرد؟‭ ‬وقتي‭ ‬احساس‭ ‬آرامش‭ ‬مي‮ ‬رود،‭ ‬چگونه‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬مرداني‭ ‬را‭ ‬ساخت‭ ‬كه‭ ‬فردا،‭ ‬آرامش‭ ‬را‭ ‬بسازند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬هديه‭ ‬كنند؟‭ ‬پايه هاي‭ ‬آرامش‭ ‬فردا‭ ‬را،‭ ‬امروز‭ ‬بايد‭ ‬بنا‭ ‬نهاد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬پي‮ ‬ريزي‮ ‬‭ ‬پايه هاي‭ ‬لرزان‭ ‬آرامش‭ ‬به‭ ‬انتظار‭ ‬آرامش‭ ‬فردا‭ ‬نشستن‭ ‬منطقي‭ ‬نيست‮.‬‭ ‬پس‭ ‬بيشتر‭ ‬تامل‭ ‬كنيم‮.‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 95 بازدید