بمب و گلوله نشانه حقارت دشمن است یا امام کاظم

حماسه اربعین عاشقان اهل بیت در کاظمین

شما بزرگید آقاجان

بزرگ و کاظم

هیچ غیظی نمی تواند به کفش کن خانه شما

پا بگذارد

شما دریایی آرامشید

و می شویید

هرچه خشم را

هرچه غیظ را و غضب را

شما آیه «والکاظمین الغیظ»اید

«والعافین عن الناس»

و شرح شماست

و «الله یحب المحسنین»...

و دشمن

هر که باشد

و در هرزمان

نمی تواند

بر آفتاب مهربانی شما غبار افشاند

دیروز

هارون بود و حبس

غل بود و زنجیر

و حتی زنی که به طنازی می آمد

اما شما همه را

ناکام گذاشتید

هارون درحسرت جاودانگی

مرد و نابود شد

شما اما جاودانه اید

غل ها و زنجیرها

پوسیدند

و آن زنک طناز

اگر به رستگاری نمی رسید هم می پوسید

اما شما جاودانه اید

این را ما به ایمان فریاد می زنیم

و باور داریم این را

که هارون های معاصر

نیز می پوسند

حتی اگر هزار در هزار

بمب و گلوله منفجر کنند

در کاظمین شما

وعاشقان را به شهادت برسانند.

آنها رفتنی هستند

مطمئنم

ترور، کار افراد رذل است

که خود را در آخرین نقطه می دانند

انفجار بمب

همان حیثیتی است

که غریق بدان چنگ می اندازد

«تشبث الغریق

بکل حشیش»

اما نه حشیش و خاشاک

که هیچ چیز

باعث نجات آنان نمی شود

آن ها رفتنی هستند

وهابیت رفتنی است

غبارها فرو خواهد نشست

و ما و همه اهل عشق

دست به سینه خواهیم خواند

السلام علیک

یا موسی بن جعفر...

 خراسان - مورخ شنبه 1391/03/27 شماره انتشار 18144 /صفحه اول

/ 0 نظر / 106 بازدید