قامت کشیده تر از تو این قرن به یاد ندارد بسیجی!

 

قامت کشیده تر از تو

 این قرن به یاد ندارد

که بر مدار عاشورا

تا آسمان خدا

تا آستان بندگی خدا 

قد می کشی بسیجی

قد می کشی تا آسمان

و این جا

و این قطعه بهشتی خاک

- ایران -

به نماز می ایستد 

و درختان

در اقتدا به تو

صف می کشند

قامت در قامت 

به سجده که سرفراز می کنی

زمین و آسمان 

در هم گره می خورند

تو بسیجی هستی 

اسوه تو رسول ا... است

که خدا فرموده است

این حقیقت را

و لکم فی رسول ا... اسوة حسنه

و چشمان تو 

هزار قاب  به خاطر دارد

از رفتار رسول ا...

تو بسیجی هستی

مقتدایت علی است

که آوازه مهربانی هایش

هنوز و تا همیشه

جان کودکان یتیم را

کام کودکان یتیم را

شیرین می کند

و قلب بیماران و بی کسان را

به مهر مرهم می گذارد

تو بسیجی هستی

و نگاه در تو

کرامت و بخشندگی حسن را می جوید

و خروش و غیرت حسین را

انتظار

-  این ساحت مقدس -

تو را می خواند

برای خواستن

برای برخاستن

و پا به راه شدن

جهان که بسیجی شد

این عطر که در فضا پیچید

چشم بشریت

به انسان کامل روشن خواهد شد

- آن جمال جمیل حق  -

روشن خواهد شد

و چه مبارک روزی است آن روز

چه بسیجی لحظه هایی است آن زمان مقدس

که یاران

شهسواران

پشت سر امام دوران

به نماز ایستند زندگی عاشقانه را ....

گلستان - مورخ چهارشنبه 1393/09/05 شماره انتشار 18843/صفحه اول

 

/ 0 نظر / 86 بازدید