وقتی زبان، زمامدار زندگی می شود!


زبان، خیلی مهم است.آنقدر که گاه زمام امور انسان را به دست می گیرد و به هر کجا که بخواهد می برد. صدقباشد، صداقت آفرین می شود و کذب، دایره های لهیب را توسعه می دهد چه کذب یا صداقت، فقط کار زبان نیست، در همه شئون باز تعریف دارد چه خیلی وقت ها آدم، لب از لب بر نمی دارد چه رسد به این که حرفی بزند اما « دروغ» متولد می شود و خیلی زود هم قد می کشد و چنان پت و پهن کنار سفره زندگی می نشیند که برای صداقت که صاحب اصلی سفره است، جا نماند. نگاه کنید به دروغ های حرفه ای که بی هیچ حرف و کلمه ای اتفاق می افتد، از پدر که در تولید کالا، کار غیر استاندارد می کند و همه جوره کم می گذارد اما پول تام و تمام استاندارد می گیرد. این طرف هم مادر است که در تکالیف تربیتی و تدبیر منزل، کم می گذارد و باز از سوی دیگر، دختر است که به پیچاننده حرفه ای تبدیل شده است که از خانه و خانواده و مدرسه و دانشگاه و.... را می پیچاند و پسر که سپر انداخته در وادی دروغ رها می شود و باز شاید زبان پا به میدان نگذاشته باشد ولی دروغ هست و جهنم سازی هم می کند و در ها را می گشاید که لهیب دوزخ از آن بیرون می زند پس نمی توان همه کاسه و کوزه های دروغ را سر زبان شکست که رفتار و کنش ها و واکنش ها خود بستری برای این رذیله زندگی سوز است که باید همه جوره از آن پرهیز کرد. یعنی همان طور که باید زبان را مدام در جویبار صداقت شست و اجازه نشستن غبار فریب برآن نداد، در حوزه کار و زندگی هم مدام مراقب بود که صداقت به تیغ دروغ، زخم برندارد. یعنی باید پدر در کار و حرفه خود همه استاندارد های خواسته شده را رعایت کند و کالایی تولید کند که مطابق سرفصل های شناسنامه ای باشد و مادر در تدبیر منزل، منزلت اجتماعی و دینی خانواده را در نظر داشته باشد و دختر با صداقت رفتاری خود در مسیر حضرت « ام ابیها» حرکت کند و برای پدر به پناهی عاطفی و صادق تبدیل شود و پسر، سپر افرازد و با صداقت نه تنها از زندگی دفاع کند بلکه به همت و راستی ، چتری پاک بسازد و پناهی امن برای خانواده باشد چنانکه در منظومه خانواده ، برای هریک از اعضا، نقشی چنین تعریف کرده اند. تعریفی که اگر محقق شود، نهاد خانواده در مسیر عرفان قرار گیرد و آدمی را به مقام عبودیت نزدیک و نزدیک تر کند یعنی همان افق متعالیی که برای انسان تعریف کرده اند؛ مقام شامخ خلیفه الهی....

ب / شماره 3595 / یکشنبه 19 فروردین 1397 / صفحه اول و 3


/ 5 نظر / 104 بازدید
yejayekhoob

20 هتل نزدیک به حرم مطهر رضوی به همراه تصاویر و شماره تماس های بروز شده ادامه مطلب

yejayekhoob

20 هتل نزدیک به حرم مطهر رضوی به همراه تصاویر و شماره تماس های بروز شده http://yon.ir/3LMyi

yejayekhoob

20 هتل نزدیک به حرم مطهر رضوی به همراه تصاویر و شماره تماس های بروز شده http://yon.ir/3LMyi

yejayekhoob

20 هتل نزدیک به حرم مطهر رضوی به همراه تصاویر و شماره تماس های بروز شده http://yon.ir/3LMyi

yejayekhoob

20 هتل نزدیک به حرم مطهر رضوی به همراه تصاویر و شماره تماس های بروز شده http://yon.ir/3LMyi