به «حنجره های تفنگی» آتش بس بدهید

زمان شناسی، نه بخشی از عقلانیت که خود عقل است آن هم در سخت هنگامه ای که یک غفلت می تواند فاجعه به بار بیاورد. باید دور با عاقلان افتد والا کار مشکل می شود. این را عرض کردم تا بگویم رسم تندگویی و بد پنداری و بد بینی را باید برانداخت والا اگر در بر این پاشنه بچرخد که مثلا فلان سخنران خود “حق مطلق پندار” همه را به شمشیر باطل می راند و به تیر و تیغ و طعنه می کشد همه را نه تنها کاری به سامان نخواهد آمد که همین سامان امروز هم بر باد خواهد رفت. سخنان این افراد را که می شنوی انگار فقط و فقط خود او اهل حق است و گروهی که او سخنگوی شان است. نه دولت و رئیس جمهور را از حق بهره ای است و نه حتی قوه قضا و قاضی القضات منصوب رهبری و نه مجلس و رئیس و نمایندگانش. انگار وزارت پخته و کارشناسی اطلاعات هم به اندازه او خبر و تحلیل و برنامه ندارند و کارشناسان نخبه این وزارت راهبردی به اندازه او شناخت ندارند! فلان فردی که از همه عالم، فقط صدای خوشی دارد، وقتی تریبون مفت گیر می آورد، انگار حیف اش می آید ” حرف درست و قیمتی” بزند! خط و مشی تعیین می کند! این را عمر سعد می خواند و آن دیگری را شمر و…این اواخر هم در دعای معرفتی عرفه که باید جان را جلا دهد، باز به درافشانی پرداخته که ؛ «اون یارو آخرش در استخر مرد، این یارو هم آخرش در استخر می‌میرد.»! از این قبیل افراد توقع ادب، به جا نیست چون کوزه وجودشان از همین پرست که از آن می تراود. توقعی هم نیست از این قبیل افراد اما از کسانی که بستر را برای این جماعت فراهم می کنند و به قاعده باید هم زمان شناس باشند و هم آگاه به مسائل و شرایط تعجب است که چرا میدان را برای اینان آماده می کنند؟! اگر حرف دین هم در میان نباشد- که هست-اگر سخن از اخلاق هم نباشد- که باز هم هست-، عقل سیاسی و فهم شرایط حکم می کند، تریبون را از جلوی کسانی که به بددیدن و بد فهمیدن و بدگفتن عادت قدیم دارند، بردارند نه اینکه بر تعداد تریبون هاشان بیافزایند. باید این افراد را بیدار کرد و گفت شان که با این بانگ که برداشته اند نه تنها رونقی نمی افزایند بلکه اگر به همین نمط ادامه دهند رونق از همه چیز خواهند برد به ویژه از امید و اعتماد مردم. کسی باید آگاه شان کند که به معنای واقعی کلمه همه در یک کشتی نشسته ایم و اینکه شما بخواهید قسمت دیگران را سوراخ کنید نه تنها به سلامت بخش شما نخواهد افزود که همه کشتی غرق خواهد شد. این ها را بیدار کنند آنان که کلام نافذ و صدای بلند دارند.

اگر بیداری شان از خواب شان بدتر است، به مرخصی اجباری بفرستید اینان را که وجودشان مایه انشقاق است در شرایطی که ایران و انقلاب و نظام به باهم بودن مان می خوانند. این عین عقلانیت است که به این “آتش زبانان” فرمان خاموش باش بدهند همچنان که به تفنگ ها فرمان آتش بس می دهند. این عقلانیت است که “حنجره های تفنگی” را خاموش کنیم تا ایران عزیز بتواند از همه ظرفیت فرزندان خود برای عبور از مشکلات و مصائب، استفاده کند…


ب / شماره 3706 /  یکشنبه 04 شهریور 1397 / صفحه اول و 3


http://www.birjandtoday.ir/?p=62481


/ 0 نظر / 89 بازدید