پینگ پنگ اَخم و تَخم

مراقبت از خود به عنوان مهمترین تکلیف انسانی و شرعی را باید بدان توجه داشته باشیم. توجه هم دادیم به این موضوع در چند همکلامی مکتوب که داشتیم و باز هم بر همان سیاق، حروف را برای کلمه شدن کنار هم می چینیم تا از اجتماع کلمات، جمله هایی شکل بگیرد برای حساس تر کردن مان برای مراقبت از خویش. در این مسیر از ضرورت خوش بینی باید گفت و مثبت اندیشی که آدمی را از آزرده خاطری به دور می دارد. کسی که خوشبین است، خوش هم می بیند چه جاهان ما حالت بوم رنگی دارد و در بازگشت افعال ما به خودمان است که می بینیم خوشبین ها چقدر در سلامت، روزگارشان خوب می شود و بدبین ها چقدر بدی می بینند از در و دیوار. این که می گویند “هرجا سنگ است برای پای لنگ است” ضرب المثلی است که می توان از این زاویه هم بازخوانی کرد که؛ پیامد رفتار آدمی ، سلسله وار به خود او برمی گردد. کسی که بدبین است و این درنگاه او به همه چیز شکل می گیرد در بازخورد آن هم با دومینوی بدشانسی مواجه می شود و پای لنگش در معرض اصابت سنگ های دیگر قرار می گیرد اما اگر پس از سنگ اول، خود را از مسیر بدبینی به دور دارد، لنگی پایش هم درمان خواهد شد. این البته مستلزم رسیدن به “اشتباه در عمل” است و اصلاح آن. اگر ما روابط اشتباه خود را درست کنیم. به ازای هر اصلاح، با اقدام مصلحانه رفتار متقابل، رو به رو خواهیم شد. قطعا در جامعه ای که رفتارها نسبت به هم خیرخواهانه و مصلحانه است، زندگی هم رونق خواهد گرفت. در زندگی پر رونق هم کسادی شادی نخواهیم داشت. علاوه بر خوش بینی و اصلاح رفتار باید با خوب رفتاری، جلوی رفتار نادرست شریک زندگی خود را هم بگیریم تا در رفتارهای پینگ پنگی درون خانوادگی هم داد و ستد زیبایی و نیکی، رسم شود. فرزندان هم با خوانش این رسم الخط، خط های بهتری برای زندگی خود خواهند نگاشت. عکس این رفتار اما نقاشی جهنم است در زندگی که می تواند و باید بهشت باشد. تصور کنید پدر، اخم در چهره بنشاند. مادر هم جوابش را با غرغر زبانی بدهد. قطعا این داد و آن ستد، به دعوا منتهی خواهد شد و بچه ها که شاید فقط شاهد فینال این پینگ پنگ که همان دعوا باشد، تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و نقاش رفتاری چنین در زندگی فردای خود خواهند شد چه هر کس همان جلوه هایی که می بیند به نقاشی تبدیل می کند در ذهن خود. حالا زیبا باشد یا زشت، فرقی نمی کند. آلبوم خاطرات او را در نهاد خانواده همین کنش ها و واکنش های بی صدا یا با صدای والدین می سازد. همین هم در زندگی فردای او تکرار می شود. لذاست که در انتخاب عروس و داماد تأکید می شود به اصالت خانوادگی و گرمی چراغ مهر در خانه شان بسیار توجه کنیم چون فرزندان از پدر و مادر خود تأثیرهای کلان و ماندگار می گیرند…. 


ب / شماره 4134 / یکشنبه 4 اسفند 1398 / صفحه 3

http://birjandemrooz.com/?p=15272


/ 0 نظر / 27 بازدید