سلام خورشید

خورشید به سلام زمینی می آید

که تو از افقش طلوع می کنی

و زمین را و آسمان ها را

به نور در می نوردی

ای پیامبر آخرین

یا محمد!

با تو زمین تازه می شود

و درختان به شکوفه می نشینند

میوه می دهند

 و کام آفرینش شیرین می شود

و ما

 - همه ما -

سهم شهود خود را از چشمه ای می گیریم

که با اشارت چشم های شما می جوشد

یا محمد!با تو زمان عید می شود

نو می شود

و نوروز

نوروز همان روزی است

که نگاه ما نو می شود

با اشارت های شما

تو اشاره می کنی

و ما

- همه ما -

بزرگ می شویم

بزرگ و پا به راه

 به بهشتی می رویم

که در کلام شما متجلی می شود

و به سلام می رویم

مردی را که بر صراط شما چراغداری می کند

کوچه های زمین و زمان رابه صداقت

 به نام جعفربن محمد

... یا محمد

خراسان - مورخ یکشنبه 1389/12/01 شماره انتشار 17777 /صفحه اول

 
/ 0 نظر / 96 بازدید