آقای پلیس و درس زندگی

سنت قدردانی، زیبا و جامعه ساز است اما کم اند زبان‌هایی که مهربانی‌ها  را شایسته، قدر بدانند حال آن که قدردانی، شکرانه‌ای نعمت افزاست در برابر کفران که نعمت سوز است. این را عرض کردم تا به یاد آورم که این هفته به نام «نیروی انتظامی» مفتخر است و زیبا خواهد بود اگر قلم به ستایش کار‌های نیکشان بر کاغذ بنشیند،  به ویژه که در طول سال،  کم به نقدشان قلم نمی‌زنند اهل رسانه اما.... وقتی نوبت قدردانی می‌شود، معمولا نیروهای عملیاتی در صف اول نگاه مردم قرار می‌گیرند، من اما می‌خواهم در این نوشتار خدا قوتی بگویم به مردانی که در جاده‌ها ،  مراقب سلامت مردم و حافظ قانون اند. البته این را هم عرض کنم که صابون برخی از افراد راهور به جامه من هم خورده که باور دارم، نا بجا بوده است و آن جریمه‌ها  « هیچ نقشی» در ارتقای سطح رانندگی نداشته که سوهان روح هم شده و به ضد خود تبدیل. شما هم کم خاطره ندارید اما وامی گذاریم به زمانی دیگر و نوشته‌ای دیگر،  اما رفتار شایسته برخی افراد راهور گاه چنان درس آموز است که نه فقط در حوزه رانندگی که در ساحت زندگی هم باید هزار بار خواند مثلا؛ همکار قلم به دست ما روایت می‌کرد؛ چندی پیش، با سرعت تمام در جاده می‌رفتم، خیلی بیشتر از سرعت قانونی که یک دفعه خودروی پلیس را کنار خود دیدم که دستور ایست داد.
با خود گفتم،  جریمه ام سنگین است اما برگه را که گرفتم، تند تر خواهم رفت. برگه جریمه را مجوز تند رفتن می‌دانستم!  اما افسر آمد و با احترام، مدارکم را گرفت و گفت: لطفا دنبال من بیایید! او حرکت کرد و من به دنبالش، از دور برگردان وارد لاین دیگر شد و رفت و رفت تا جایی که من به اخطار پلیس توجه نکرده بودم. مجدد افسر پیاده شد و برایم توضیح داد که رانندگی با این سرعت در جاده می‌تواند باعث خطرات پرشمار برای من و دیگران شود.
او سپس بدون این که جریمه ام کند، مدارک را پس داد و از طریق بیسیم هم اعلام کرد، راننده مورد نظر توجیه شد. می‌خواست حرکت کند که به سخن آمدم و گفتم: جناب! شما درسی به من دادید که همیشه سرمشق رانندگی و حتی زندگی ام خواهد بود. اگر جریمه می‌کردید همان اول، بقیه راه را تندتر می‌رفتم اما با این برخورد شما نه این بار که همیشه به احترام شما، قانون را رعایت خواهم کرد.

 خراسان / شماره : 19652 / یکشنبه ۱۶ مهر-۱۳۹۶/ صفحه 16/ بدون موضوع

http://khorasannews.com/?nid=19652&pid=16&type=0
/ 0 نظر / 219 بازدید