غدیر را زندگی باید کرد

خدا انسان را تکریم فرمود به اسوه ها و الگو ها و البته به ایام الله ها که از پی هم می آیند تا اولاد آدم را از تاریکی ها به سوی روشنی هدایت کنند و روزگار را چنان رقم زنند که انسان در مسیر شدن مدام به سوی حقیقت تام باشد. عید غدیر هم از جمله این ایام است مفتخر به الگوهای ناب که راه بهتر شدن را در ساحت های فردی و اجتماعی نشان می دهد. از این منظر غدیر، عید وحدت و روز اخوت است. چنان که مولا علی(ع) نماد وحدت و برادری است و بایدمان که در این روز، ایمان به کمال رسیده خویش را در شکوه برادری و مهربانی و عشق به همگان نشان دهیم که در این عید، جززیبایی نباید و حتی لحظه ای نازیبایی نشاید. ایمان به کمال رسیده ودینی که رضایت حضرت حق را در پی داشته باشد، همواره از شکوه زیبایی سرشار خواهد بود و کجا می توان جلوه ای زیباتر یافت که آیات خداوندی پیامبربزرگوار و رسول خاتم را دست در دست ولی اول و امام نخست مسلمین، بر منبری از جهازشتران، به سخن می آورد تا با معرفی ولایت حقه و راه آینده،اکمال دین را جشن بگیرد؟
آری غدیر، عید غدیر خم، نه یک عید برای یک مذهب و پیروانش که عیدی است برای همه انسان ها که بر مدار حق، عارفانه ومومنانه طی طریق می کنند و این «طریق مستقیم» را به رفتار درآمده«صراط المستقیم» می دانند که در همیشه زمان و در همه سرزمین ها از خاور تا باختر ، رایحه عبودیت می گیرد و جان را بهار می کند.
غدیر خم، عید است و شایسته عید نیز بهترپوشی و به گویی و به بینی است و صد البته این نیازمند به پنداری هم هست که بایدجان را بدان آراست و زیبا دید و زیبا بود و همگان را به زیبایی دعوت کرد. عید غدیرفقط فرصتی برای دیدار با سادات و زیارت ذریه رسول الله(ص) نیست بلکه رسیدن به سعادت هدف غایی آن است که انسان اگر فیض «سیادت» هم نداشت لیاقت سعادت بیابد و از سعادت به سیادت هم برسد. دیدار سادات که سنت حسنه ای است نمادی است برای تازه کردن عهد خویشاوندی اعتقادی با مولایی که در غدیر خم، رسول ا... معرفی فرمود، پس این عید رابا در پیش گرفتن رفتار علوی و اخلاق علوی باید گرامی داشت و کام را نه تنها باشیرینی که با شراب طهورای فهم ولایت باید شیرین داشت. این شیرین کامی است که جانرا و جهان را حلاوت می بخشد و الا اگر عید غدیر، فقط یک روز باشددر تقویم و بگذرد که چاره کار نمی کند.عید غدیر یک اشاره است وخط این اشاره را باید گرفت و باید رفت راه را چنان که هر گام که می گذاریم جای پای مولا باشد واین راه نیز به اندازه همه فضای زندگی است، پس غدیر را زندگی باید کرد و زندگی را غدیری تا بهشت به روی اولاد آدم، آغوش بگشاید که زندگی مومن عرصه بهشت خداست....

 ب / شماره 3435 / پنجشنبه 16 شهریور 1396/ صفحه اول و 3/چ2

/ 0 نظر / 91 بازدید