هر ایرانی، یک میرزاکوچک خان

 
 

رضاخان با ما بود. ما او را از قزاقی ساده تا مرحله سردارسپهی برکشیدیم و کشور را به او دادیم. شما هم اگر با ما باشید کمکتان می کنیم و گیلان را به شما می سپاریم...

این لب پیامی است از کنسول انگلیس خطاب به میرزاکوچک خان که علم غیرت برافراشته بود تا حق را احیا کند و باطل را براندازد، می گوید و از او می خواهد، زیر پرچم بریتانیا باشد، اما جواب میرزا که نشات گرفته از هویت دینی این روحانی آزاده و شیرمرد دیار شمال است، تفاوت او را با رضاخان و همه خان ها و قلدرهای پوشالی مشخص می کند.او می گوید: قبل از تو هم چند سفیر از این حرف ها زده اند، اگر قرار بود کنار بیایم و دست از مبارزه بردارم و کار را به معامله بکشانم، الان این جا نبودم، وضع هم این نبود، شاید حاضر می شدید بیشتر از گیلان را هم به من بدهید. اما من اهل معامله نیستم، من برای آزادی وطنم مبارزه می کنم، من برای احیای حق می جنگم، من اهل ایرانم، چطور توقع دارید در خاک خودم، در کشورم مزدور شما باشم؟ این عصاره یک گفت وگو است هر چند به این کلمات و ادبیات نباشد اما نشانگر روح بلند و آزاده میرزاست و مکر روباه پیر که در آزاده ای چون میرزا هم طمع می کند! اصلا مثل شیطان می مانند این انگلیسی ها که مدام به کار وسوسه و خناسی هستند و از پا هم نمی نشینند. انگار مثل شیطان قسم خورده اند، همه را از راه به در کنند، اما «عباد خالص خدا» هرگز جان بر وسوسه آلوده نمی کنند و آزادی خواهان درس آموخته از مکتب سیدالشهدا(ع) نیز بر ایمان و عزت خود غیورند و به دام نمی افتند چنان که میرزا نیفتاد تا برای همیشه معلم آزادگی باشد برای مبارزان ضداستعمار برای قامت کشیدگان ضداستبداد. این روزها نیز که مواجهه ملت حق طلب ایران با انگلیسی های باطل کردار وارد فاز دیگر شده است و میراث داران میرزا، مقتدرانه با میراث داران کنسول، سینه به سینه شده اند، بیشتر می شود به بزرگی سردار جنگل که این روزها سالگرد شهادت اوست و حقانیت راهش پی برد و می توان پرده ها را کنار زد و به فریاد گفت، انگلیسی ها، آمریکایی ها و همه باطل کرداران، قلب عزت ما را هدف گرفته اند، اگر آن روز هدف میرزا بود و نهضت جنگل امروز هدف ایران است و همه مردم ایران، پس پاسخ امروز ما به انگلیسی ها باید با صراحت و قدرت پاسخ میرزاکوچک خان باشد که ما حاضر نیستیم رفتار استکباری شما را تحمل کنیم و زورگویی ها و دخالت های شما را بپذیریم. ما خود آقاییم و سربلند و در برابر شما، تمام قد می ایستیم. اگر آن روز درخت های جنگل راست قامتی میرزا را ستودند و درس زندگی گرفتند، امروز همه آب و خاک و کوه و دشت و جنگل ایران در برابر شما قد خواهند کشید.

خراسان - مورخ شنبه 1390/09/12 شماره انتشار 17997 /صفحه۱۰/ایران
/ 0 نظر / 90 بازدید