قشنگ مثل روزه، مثل رمضان

قصه قشنگی است، پلک ها را باز کردن و چشم را آب و جارو کردن به گاه سحر. قشنگ است خواب را پارو کردن و عاشقانه برخاستن و خواستن شیدایی و عشق را. قشنگ است به تکاپوی فراهم کردن زاد و توشه برای تقویت توان مومنانه برای یک روز پرچم ایمان شدن و به اهتزاز درآمدن. قشنگ است به بلندترین صدا به شیطان، به وسوسه های خناس زشت خو، «نه» گفتن و مهار سازندگی مومنانه را نشان دادن. قشنگ است به هر نفس، نفی شیطان کردن و به هر نگاه، عشق را باریدن و گل های عبودیت را جان بخشیدن و قشنگ است، همه خانواده بر سفره نشستن و سحر و سحوری را با هم نوش کردن و جان به شهدش شیرینی بخشیدن. قشنگ است با موذن هم نوا شدن و به اذان لب معطر کردن و در زمانی که امام زمان(عج) نماز می خواند، سجاده گستراندن و به سجده رفتن و قشنگ است این عبادت ها را عابدانه به جای آوردن. قشنگ است، روز با قامت و جانی روزه دار سر کار رفتن و به خدمت روزه داران کمر بستن.

قشنگ است نخوردن اما خواندن، ندیدن اما دیدن، نگفتن اما گفتن. نشنیدن اما شنیدن به جان و به ایمان و این همه شرح هر روز رمضان ماست که به روزه، جان را روضه رضوان می کنیم و به راز عبودیت و عبادت توأمان دست می یابیم. قشنگ است این روزها و شرح آن که ما را به بی نهایت می رساند.

قشنگ است روزه، زیباست رمضان و پرشکوه است رمضانی شدن و از روزها و شب ها، شیدایی برگرفتن و نور یافتن و جان روشن و تابناک کردن. قشنگ است در این لحظه ها، دم را غنیمت شمردن و از جنگ با شیطان به گنج عبودیت رسیدن و با خلق خدا مهربانی کردن و مهربانانه به دیدار خویشان رفتن و از دست بزرگان و صورت کودکان بوسه برگرفتن و لب معطر کردن.

قشنگ است بر سفره های افطاری میزبان میهمانان شدن و به محبت، آنان را پذیرایی کردن و قشنگ است به میهمانی رفتن و فرصت ابراهیمی شدن را برای میزبانان فراهم کردن و سعادت میزبانی از مومن روزه دار را به آنان بخشیدن.

قشنگ است، برای بچه ها از روزه و از رمضان گفتن و شوق روزه داری را در جانشان ریختن تا بی تاب، روزه کله گنجشکی بگیرند و برای بزرگ تر شدن و درک فیض رمضان لحظه ها را با عشق و در آرزوی روزه دار شدن بگذرانند و جان را برای جنون عشق مهیا کنند.

قشنگ است روزه داری و قشنگ است با روزه داران همنشینی کردن در جلسات قرآن، در مجالس خانوادگی، در میهمانی رفتن و میهمانی دادن و قشنگ است، سحرگاهان، بزرگان را به سلام بیدار کردن و کوچک ترها را با نوازش بر سر سفره آوردن و... قشنگ است همه لحظه های رمضان. پس قدر بدانیم این لحظه های قشنگ را.

صفحه 09 اجتماعی ، شماره سریال 17073 ، تاریخ انتشار 870614
/ 0 نظر / 90 بازدید