عزادار لاله و لادنيم

سلام! تسليت ميگويم پرپر شدن لاله و لادن را ! لالا لالايی لاله و لادن /گشته عزادار تمام ميهن/لالا لالايی لادن و لاله / پروانه و شمع گريان و زاره/......... نمی دانم در آن فاصله های دور کسی برای خواب مرگ لاله و لادن لالايی خواند که آرام بخوابند؟ کسی بود ناز کند اين فرزندان ناز ايران را؟ کسی فهميد آنها در آخرين نماز هود از خدا چه خواستند و دعای کداميک اجابت شد؟ کسی آخرين خرف آنها را شنيد تا به همه زبانهای زنده دنيا زندگی را از زبان آنها ترجمه کند؟ .......... امروز روز تلخی است برای آنها که طعم انسانيت راچشيده اند.لالايی مرگ برای کسانی که زندگی را دوست داشتند . ما عزادار گل های باغ ايران لاله و لادن هستيم . بيايد به يک صلوات به يک شاخه گل به يک نگاه نمناک يادشان را گرامی بداريم.لالا لالايی لاله و لادن ............اين روز ها همه غمگنانه لاله و لادن را در سبز ترين قسمت خاطرات هود به يادمی سپارند.

/ 0 نظر / 100 بازدید